LA NAZIONE

 EURASIA - UCRAINA

 

           

******Eurasist Ukrainian Bullettin******         

 

PRESENTA

MESOGAIA — MESOEURASIA

AMICI EURASISTI DALL'UCRAINA

http://www.mesogaia.il.if.ua 

http://www.gallart.narod.ru

http://newright.il.if.ua

http://goutsoullac.narod..ru

http://www.lab.org.ua

http://www.perehid.kiev.ua

http://www.loveyourace.narod.ru

 

Gruppo di ricerca di basi di tradizione primordiale "MESOGAIA"

(http://www.mesogaia.il.if.ua)

 e l'associazione di intellettuali che studiano tradizioni religiose, le culture e storia di nazioni di mondo. Le attivita dell'associazione si sono concentrate sullo sviluppo di cravatte piu vicine tra le religioni di ogni mondo del due e nazioni sullo sfondo di uno, tradizione pre-storica, tutto-umana, primordiale che e soggetta a ricostruzione. E data retta essere tradizionale di peoples del supplire-continente Ucraino ed il continente di Eurasian. Aree principali delle sue attivita stanno studiando relazioni sotterrare-etniche, frattura di civilta interrogatoria, provocando dissertazione politica e contemporanea.

 

e-mail:goutsoullac@rambler.ru

 

 

 

·         Антоніна Льовочкіна  УКРАЇНА-МЕЗОГЕЯ: Етнопсихологічний чинник

·         Юрій Шерех-Шевельов [УКРАЇНА ЯК МЕЗОЄВРАЗІЯ]

·         Юрій Шилов ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ етнополітичних процесів в Україні

·         ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ УКРАИНА! (Интервью с Александром Дугиным)|

·         Александр Дугин УКРАИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ "суверенным государством" (Интервью газете "Консерватор")

·         Андрій Окара «УКРАЇНСЬКІ ТУМАНИ» ТА «РУССКОЕ СОЛНЦЕ»: Українофобія як ґностична проблема

·         Ігор Каганець НА НАШІЙ ЗЕМЛІ ЗАЧИНАЄТЬСЯ БОГОЛЮДСТВО (інтерв'ю)

·         Юрій  Ібрагім-оглу Султанов (1948-2003). ДІАЛОГ СХІД  — ЗАХІД (Інтерв'ю)

·         Олег Гуцуляк АТЛАНТИДА: Війна Традицій

·         Тарас Ткачук Трипільський орнамент та змінені стани свідомості

·         Олег Гуцуляк ВЕНЕДИ І АСИ: (Міфоісторія Євразії)

·         Володимир Єшкілєв ЗНАК ІМПЕРІЇ

·         Дубравка Ушневич ДОКТРИНА ПРЕМОРДІАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ: Етнічний аспект

·         Ігор Козлик НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: Суб’єктивна рефлексія на задану тему

·         Наталія Литвин – Гуцуляк АТЛАНТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ?: Жак Годшо та Іммануїл Валлерштейн

·         Олег Гуцуляк НАШ РАГУЛІЗМ (Про потрібність дзену)

·         Володимир Єшкілєв РУХОМІ СВЯТА: Віртуал і революція

·         Наталія Литвин – Гуцуляк МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ

·         Олег Гуцуляк АПОЛОГІЯ ЗБРОЇ: Режі Дебре і його теорія партизанської колонни

·         Valentyna Kolesnyk RUSLANA WINS EUROVISION:NATIONAL HEROINE (newspaper "KyivPost")

·         RUSLANA. WILD DANCES (Words)

·         ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ РУСЛАНЫ "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"

·        Платформа  групи «Бриколаж» (http://www.lab.org.ua)

·        STUDI TRADIZIONALI  (Links)

 

 

 

·        Anthonina Lovochkina UKRAINE as MESOGAIA: Ethnopsychological aspect

·        Yuri Shereh-Shevelev  [UKRAINE as MESOEURASIA]

·        Yuri Shilov GEOPOLITIC VALUE of ethno-political processes in Ukraine

·        LONG LIVE GREAT UKRAINE! (Interview to Alexander Dugin) (in russian)

·        Alexander Dugin UKRAINE is not  "the sovereign state (Interview to the newspaper  "Conservative") (in russian)

·        Andriy Okara THE "UKRAINIAN FOGS" and "RUSSIAN SUN": a Ukraine-phobia as the gnosticism problem

·        Igor Kaganets ON OUR GROUND THERE WAS A CONCEPTION of DIVINE MANKIND! (Interview)

·        Yuri Ibragim-oglu Sultanov (1948-2003) DIALOGUE "the WEST - the EAST" (Interview)

·        Oleg Gutsulyak ATLANTIDA: The war of Traditions

·        Taras Tkachuk THE  TRIPOLIAN ORNAMENT AND THE CHANGED CONDITIONS OF CONSCIOUSNESS

·        Oleg Gutsulyak VENEDES AND ASES (The Mythohistory of Eurasia)

·         Volodymyr Jeshkilev THE  SIGN ON EMPIRE

·         Dubravka Ushnevych THE DOCTRINE OF PRIMORDIAL TRADITION: The ethnic aspect

·         Igor Kozlyk THE NATIONAL IDEA: Subjective reflection on the set theme

·         Nathalie Lytvyn-Gutsulyak THE ATLANTIC REVOLUTION ?: J. Godechot and I. Wallerstein

·         Oleg Gutsulyak OUR RAGULIZM (About necessity of a zen)

·         Volodymyr Jeshkilev  MOBILE HOLIDAYS: Virtuality and revolution

·         Nathalie Lytvyn-Gutsulyak THE FUTURE GENERATION OF REVOLUTIONARIES

·        Oleg Gutsulyak APOLOGIA OF THE WEAPON: Regys Debrey and his theory of a guerrilla column

·        Valentyna Kolesnyk RUSLANA WINS EUROVISION: NATIONAL HEROINE (newspaper "KyivPost") (in english)

·        RUSLANA. WILD DANCES (Words)

·        FRAGMENT FROM RUSLANA'S  INTERVIEW TO "THE RUSSIAN NEWSPAPER"

·         PLATFORM OF GROUP " BRICOLAGE"

·         STUDI TRADIZIONALI  (Links)


Антоніна Льовочкіна

УКРАЇНА-МЕЗОГЕЯ:

Етнопсихологічний чинник

 

Україна розташована в центрі Європи, де перетинаються шляхи, що з'єднують Схід і Захід. У ході досліджень, присвячених феномену геополітичного положення України і його впливу на український національний характер, було встановлено, що українцям притаманні як європейські риси характеру, так і східні, тобто, з одного боку, християнсько-візантійські, з іншого - євразійсько-кочівницькі.

 

Саме у прикордонному (перехідному) геополітичному становищі України деякі дослідники вбачають причину складнощів її існування як незалежної держави. Держава, вважає В. Янів, виникає там, де є динаміка, сильно розвинута воля, яка зуміє силою поєднати змагання сильних індивідуальностей, що розходяться, як у Європі, або там, де пасивне байдуже суспільство, що не вміє протиставитися деспотові і підкоряється його волі, як у Азії. "...Ми вже належачи, в основному, до Європи, занадто відхилилися від неї. щоби викресати в собі достатньо волі, конче потрібної для побудови держави, однак і не наблизилися настільки до Азії, щоб дати себе вести власному деспотові", - так писав В. Янів. Проте події 90-х років ХХ ст. показали, що Україна не надто відійшла від Європи і все-таки спромоглася побудувати власну незалежну державу.

 

Отже, за географічним станом Україна перебуває начебто на "межі двох світів" - між Європою та Азією, що, безумовно, вплинуло на психологію народу. Окраїнне положення України, вважає О. Кульчицький, неминуче породжувало дружинницький, а потім лицарсько-козацький тип людини, яка насолоджувалася ризиком і намагалася активно протистояти злу, захищаючи високі ідеали - честь, віру і свободу. Однак поряд із цими ідеалами межують й інші риси, зумовлені постійною загрозою: самоізоляція, заглиблення в окреме життя. Разом з vita maxima існує можливість vita minima - сховавшись, перечекати й уберегтися.

 

Постійне напруження прикордонної держави, розвиває свою думку В. Янев, породжує певний духовний стан, сформований у відомому вислові: "Або пан, або пропав". Поряд із пристрастним бажанням жити й бути існує зневажливе ставлення до смерті. Однак постійна загроза смерті призводить до загибелі насамперед найкращих і найсміливіших. І зрозуміло, чому зневага до смерті змінюється страхом перед нею, а героїчне життя лицаря (vita maxima) - "схованим життям" (vita minima). Звідси В. Янів виводить таку сучасну українську рису. як слабка воля, що відрізняє наш народ від європейців.

 

Впливом європейського чинника етнологи намагаються пояснити й деякі інші негативні риси українців. Так, М. григорів пише: "... Великі простори України привчили українців до байдужості, пасивності, розслабленості, безтурботності: "до нас ще далеко", "ще встигнемо", "якось воно буде".

 

У свою чергу, емоційність і слабка воля породжують такі духовні якості, як задумливість, рефлексія і навіть меланхолія, що яскраво проявляються в народній творчості українців, проте вплив постійної загрози українському народу не можна оцінювати однозначно. Річ у тім, що коли постійно існує загроза життю народу, у нього виникає питання про сенс життя. Відповідь на це філософське питання може бути як у релігії, так і в інших духовних цінностях, тобто у виході за межі власного буття. "... Людина прагне вийти з себе, щоб стати СОБОЮ. Людина облагороджується, сублімується, а втікаючи від джерела свого неспокою - від війни з усіма її страхіттями, - вона відкидає насамперед саму війну, а потім уже й лицарські цінності, замінюючи їх протиставленнями: твердість - ніжністю. нищення - творінням блага, ризик - розсудливістю, рани - шпиталями, ненависть - любовю або милосердям.

 

Отже, протилежною духовною диспозицією войовничості є надання допомоги іншому, що в Україні є великою етнічною цінністю. Це облагородження віддаляє нас від війн та руїн.

 

 

 

Юрій ШЕРЕХ-ШЕВЕЛЬОВ

(1908 - 2002)

[УКРАЇНА ЯК МЕЗОЄВРАЗІЯ]

 

"... Ми говоримо про азіятський ренесанс, а при зустрічі з людиною Сходу морщимо ніс. Пригадую: я відвідав хвору Катрю Гриневичеву, що лежала в Мюнхені в лікарні для ДП. Сусідка її була калмичка. Як захопилася нею вже тяжко хвора, але завжди — за власним висловом — geistesspruehende Гриневичева! Вона записала від неї калмицьку абетку, опис жіночих убрань калмицьких, відомості про калмицьку музику, медицину. І вона переповіла мені зустріч німецького пастора з калмичкою. пастор відвідує лікарню. Він почув, що лежить буддистка, і попросив дозволу розповісти їй буддиську легенду. Ось легенда: троє людей своєю святістю так догодили Богові, що коли вони купалися в ставку, їхні одежі висіли в повітрі, як надягнені на них, і вигрівалися на сонці. (с. 587). Раз, коли вони купалися, налетів орел і вихопив з води рибу, яка полонила їх блиском своєї луски. Перший праведник сказав: — Яка зла птиця! — Він сказав це, і його одежа впала на землю. Другий сказав: Бідна риба! — і його одежа впала на землю. Третій промовчав — і його одежа залишилася висіти. Він подумав: "Я не мушу втручатися. Хіба риба не полонила нас своєю красою, блиском луски в повітрі? І хіба орел не потребує їсти?"

Легенду розповів німецький пастор-євангелик буддисці-калмичці. І коли він відходив, вона, немолода вже жінка, буддистка, поцілувала йому, німцеві, молодому, руку.

Цю подію, цю легенду розповіла мені Катря Гриневичева — може найменш провінційна і найбільш аристократична з усіх українців, що я знав. Це не робилося порядком здійснення теорій про азіятський ренесанс і ролю України в ньому. Це робилося порядком відчуття споріднености високого. І з таких почувань і зустрічів зроджується роля України в азіятському ренесансі. Але це означає: вийти за межі нашої провінційности. Пробити панцер самозамкнености, яким ми мусіли колись відгородитися від світу, щоб ствердити себе, але який тепер мусимо скинути з себе, як змія, виростаючи, лиснаву шкуру на весні.

Це відчувала Катря Гриневичева. Зате вона все життя каралась, живучи "не на своїй вулиці" — серед міщанства, плебейства, нетерпимости і естетичної глухоти. Цього не відчувають навіть проповідники провідництва України в азіятському ренесансі. Такий С. Николишин ("Культурна політика большевиків і український культурний процес"). Він пише про хвильового. Він вітає погляди людини 13-го травня. А трошки далі вже галасує — засмічують українську літературу "працями семітських та монгольських елементів, в оригіналі та перекладах". Семіти — це араби. До них прислухаються Англія, Америка, Росія. Але що нашій провінції? А монголи! Таж вони з косими очима й вилицюваті. ними дітей лякати.

І лякають самих себе, як діти. А водночас всує присягають на ідею азіятського ренесансу. Або визнання азіятського ренесансу,  або "засмічування монгольськими елементами". Або світовий розгін і розмах, або вузьколобість. Або столиця — або провінція... (с. 588).

... Найбільш пройняті націоналізмом країни — Росія, Америка, Італія не викидали жидів і не боялися асиміляції чужих. Тільки провінційна Німеччина пішла на цю дешевинку. Що ж, провінційне тягнеться до провінційного... (с. 589)

... Так стоїть справа з "монголами й семітами". Не краще з росіянами. Ми в стані війни з Росією. Це незаперечний факт, і від наслідків війни залежить наше бути чи не бути. І Росії, зрештою, теж. Здавалося би: треба вивчати ворога, треба знайти у нього п’яту колону, своїх квіслінгів. Більш, ніж слушно констатував рису нашої доби Р. Лісовий ... 1) "Війна поширилася на "внутрішні", чи "глибинні" виміри". В сучасній війні всі країни роздвоєні. Росія Сталіна воювала з Росією Власова; Норвегія Квіслінга з Норвегією короля; Німеччина Гітлера з Німеччиною Павлюса й Бехера; Франція де Голля з Францією Петена. Було дві Італії, дві Румунії, дві Сербії, й Хорватії. Росія має на Україні свою п’яту колону, яку не треба недооцінювати. Всяки Крамаренки в Харкові, Штепи в Києві, Севастьянови в Вінниці, Власовщина в Німеччині навіть у тісних умовах німецької окупації ого як показали свої зуби. А ми проголошуємо всіх росіян виродками і ставимо перед собою суцільну стіну. Знов — катастрофічне затримання на попередньому етапі, коли вся суть була в тому, щоб відмежувати себе. І кінець-кінцем — знов провінція.

Один з "нищивних" ударів по росіянах: вони втратили слов’янську чистоту (щоб не сказати: чистоту слов’янської крови), помішалися з фінами. Милий Боже, цей удар б’є не по росіянах, а прямо по нас. Замість єднатися з тими фінами проти Росії ми ставимося до них, як львівська перекупка до вперше побаченого — в уніформі совєтського танкіста — калмика: страхається сама і лякає ним дітей. Їй не зрозуміло, що це її союзник і друг... (с. 590).

... Зневагу до монголів, семітів і фінів ми позичили з Москви. Наївну теорію нашої історичної ролі як заборола Европи від Сходу ми позичили в Варшаві. В Польщі вона мала тінь рації; бо Польща — найсхідніша католицька країна (Але тільки тінь!). Поза тим і там вона смішна. Згадаймо, як у "Krzyzowcach" Зофії Козак-Шуцької два польські лицарі перемагають невірних під Антіохією — і тим рішають долю хрестового походу, долю Європи, долю світу. Навіть і там, під Антіохією! Провінційна національна пиха завжди смішна. Її наслідки — тільки катастрофи. Чи треба перегортати сторінки історії Польщі?

Україна — не найсхідніша християнська країна. Не говорімо про Москву. Але були Грузія, Вірменія, Візантія, християнські країни Близького Сходу. Азійські орди стримувала Хозарія. Татар ми стримували, але і Угорщина, і Польща, і німці. Турків — ми, але і Угорщина, і Австрія, і Балкани, і Польща, і Венеція. Маврів — Еспанія і Франція. Останнього удару татарам, туркам і маврам завдали не ми.

Ми так само, як зі сходу, боронилися і з заходу. Згадати війни з Польщею від Володимира Великого, з Угорщиною, з німцями  (Грюневальд !). Ми напали на Візантію і тим посилювали Азію. Кінець-кінцем: всяка країна, що має східні і західні кордони, борониться з заходу і сходу. Ми (с. 591) боронилися від Азії, але й від Європи.  І так робив би кожний на нашій території... Заборольна теорія — самопотішна. Вона була теж доцільна на етапі нашого відгороджування від світу. Ми переросли її.

Шанс України — не в заборольності, а якраз у рубіжності. Сотні років ми плачемо, що ми — чайка при битій дорозі. Прежалісна пісня і справді гарна... Але шанс України якраз у тому, що вона при битій дорозі. ЩО ВОНА І ЄВРОПА І АЗІЯ (виділено нами. — ред.) Наша культура вбирала елементи з обох сторін світу. Було багато орієнтальних впливів і зв’язків... Трипілля і Іран. Візантійське защеплення теж було східнє. Шпенглер розглядає візантійську культуру як арабську. Слово о полку Ігоревім зв’язане не тільки з нормандськими сагами і піснею про Ролянда. Воно зв’язане з біблією і епосами Сходу. Злочин Росії не тільки в тому, що вона відірвала нас від Європи. Вона відірвала нас і від Сходу. Вона виховувала не тільки европофобство, а і зневагу до Сходу.

... Калмики нам теж потрібні. Це знав Хвильовий. Це відчувала Гриневичева. Не втямки це епігонам вісниківства і львівській перекупці...

Картагена нашої провінційності мусить бути зруйнована. Суть не в запереченні імперіяльної концепції заради ствердження провінційної. а в виробленні вищої імперіяльної. Говорячи про імперіяльність, ми не маємо на увазі клацання зубами і загарбання (в уяві !) чужих теритопій. На це ми надто слабкі, та й застарілі вже ці ме-(с. 592)тоди юудувати імперії. ... в наш час важливіші квіслінги, ніж кіплінги, а вміння розколоти й розкласти ворога може важливіше від фронтового пляну генерального штабу... СУДИЛОСЯ НАМ БУТИ НЕ ТІЛЬКИ ЕВРОПОЮ, А І АЗІЄЮ. СУДИЛОСЯ БУТИ УКРАЇНОЮ (виділення наше, — ред.) (с. 593).

... Тут приходить на допомогу наш традиціоналізм... Відкритий вітрам історії. Хай гудуть з Заходу і зі Сходу. Хай зустрічаються. В їх зустрічі, на битій дорозі існує Україна...

Не провінція, а світ: Україна і світ. Не Европа і не Азія, але і Европа, і Азія. Отже, ще раз: Україна в світі. Не острів серед суходолів — припонтійських і тучних, але щ з того, — ОСЕРЕДОК ДВОХ МАТЕРИКІВ (виділення наше, — ред.)...(с. 594)"

 

(Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. — Харків: Фоліо, 1998. — Т. 1. — С. 587-594).

 

 

 

 

Юрій Шилов

(http://www.mesogaia.il.if.ua/shilov_bio.htm)

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

етнополітичних процесів

в Україні

 

Україна знаходиться в географічному центрі Європи, маючи при цьому морські й річкові порти та найкращі в світі чорноземи — які набули геополітичного значення ще за часів давньогрецького “батька історії” Геродота. Народна пам’ять етнокультури України (за “Велесовою книгою”, а також В.М.Даниленком, Б.О.Рибаковим, А.Г.Кифішиним, Ю.О.Шиловим) сягає 20-тисячолітньої давнини і зберігає традиції найпершої держави Аратти, яка була ядром індоєвропейської спільноти народів й залишається стрижнем всесвітньої цивілізації. Виникнення Аратти близько 6200 р. до н. е. було зумовлено, передусім, Великою неолітичною революцією (за Г.Чайлдом): переходом від привласнюючого до відтворюючого господарства (від мисливства й збиральництва — до хліборобства й скотарства). Передисторія й взаємовідносини осілої хліборобської Аратти (трипільської та генетично пов’язаних з нею археологічних культур) з похідними від неї Шумером, а також Аріаном — її степовим оточенням племенами кочових скотарів — писемно зафіксовані в святилищах Кам’яної Могили біля сучасного міста Мелітополь. Це — найдавніше зібрання священих текстів, які шумери справедливо вважали найвищою святинею світу. Тут простежуються, зокрема, спільні витоки Бога-творця Енліля араттів, шумерів і вавілонян; Леля й Ліли слов’ян, аріїв та індусів; Елоя євреїв. А в аратто-арійських курганах Наддніпрянщини простежено зародження й первинне оформлення індоарійських Вед... Вказане вище примушує вважати територію й етнокультуру України корнем планетарної цивілізації — стан і майбуття якої від того корня залежне.

 

Будь-які процеси пульсують і спірально розкручуються. Держава Аратта, яка (за Кифішиним — Шиловим) заклала підвалини земної цивілізації (=державности), була общинною або “первісно-комуністичною”. Саме в цьому, в зберіганні цієї традиції, криється першопричина й “найпершого в сучасній Європі республіканського ладу Запорожської Січі” (за К.Марксом), й піддатливості Русі (українців і слов’ян загалом) соціальним ідеям як християнства (православія з його виразною дохристиянською основою), так і “наукового комунізму”. Ставши апофеозом додержавних общин, Аратта з початком ІІІ тис. до н. е. почала змінюватись державами класового (рабовласницького, згодом феодального й капіталістичного) типу. Відповідно, змінювались і засади цивілізації, культури загалом. Виникши з “періоду священної демократії”, Аратта очолювалась верствою не воїнів (які через наступний “період військової демократії” створять рабовласницьку, а згодом феодальну державність), а священослужителів — тогочасної інтелектуальної еліти. Сила якої була в самовіданному служінні суспільству, що оформилось у соціально-світоглядний інститут Спасительства (зняття протиріччя буття-небуття ще й тим, зокрема, що в певному віці й відповідних обставинах, календарно та ін. детермінованих, жерці-правителі приносили себе на пожертву народові). А в класових суспільствах цей інститут внутрішнього саморегулювання суспільства здебільше змінився зовнішнім адміністративним регулюванням. І якщо в орнаментиці, культових будовах, священих писаннях, фольклорних верствах тощо Аратти й Аріану простежуються (за Ф.Б.Я.Кейпером та Ю.О.Шиловим) архетипи зачаття, формування ембріону, народження, відродження (“тунелю безсмертя” Р.Моуді), знаття протиріччя буття-небуття (“небесної діжи” Рігведи) — то з переходом до тоталітарних формацій перші три архетипа починають атрофуватись в державній ідеології, а два останніх соціально гіпертрофуються; природній стан зберігається лише в “другорядній, поганській (тобто селянській) культурі”, яка підлягає нищенню як “язичницька”. Між тим державно-релігійна ідеологія є лише сурогатом “Божого Откровення”, бо й сама релігія — лише один з проявів поляризації общинного синкретичного світорозуміння, в якому культуротворчі елементи науки, філософії, релігії, мистецтва були взаємозлиті й гармонізовані. В Аратті виокремленої релігії (як і науки, філософії, мистецтва) ще не було — як немає її досі в брахманізмі, індуїзмі та навіть буддизмі сучасної Бхарати (Індії), однієї з найближчих спадкоємниць Аратти. На Русі така спадкоємність офіційно зберігалась до князівства Арти-Арсанії (за свідченнями ірансько-арабських мандрівників) ІХ-ХІ століть, а в православній традиції України та ін. зберігається й досі.

 

Між тим з часів Римської імперії стала поширюватись найперша світова релігія — біблійно-вєтхозаповітний юдаїзм з його ідеологією рабовласництва й нищення непокори не тільки сусідніх, але й власного єврейського народу. Через Христа-Спасителя з його більш індоєвропейською, ніж семітською належністю, Біблія доповнилась Новим Заповітом — і стала найкращим ідеологічним, “загальнолюдським” інструментом тоталітарної державности. До певного часу цей інструмент — поділений між юдаїстами та християнами й розвинутий ісламістами — був оптимальним в етнополітичних і загальнокультурних процесах євразійської й планетарної цивілізації, — але десь з кінця XIV ст. почали давати ознаки викривленість його архетипічних засад та занадта тоталітарність рабовласницького штибу. Виправляючи ці ідеологічні недоліки, виникло й розповсюдилось по Європі та Азії так зване Відродження (античної традиції від біблійного тиску). Надалі цивілізація зробили наступний крок свого пульсуючо-спірального повернення від поляризованого до синкретичного стану культури: настала епоха Реформації (церкви, яку суспільство примусило зректись привласненого було нею виключного посередництва між людиною-й-Богом). Утворену культурно-ідеологічну порожнечу було заповнено епохою Просвітництва (від застарілого біблійного світорозуміння). Культурологи, політологи й богослови небезпідставно вважають, що як не Реформація, то Просвітництво призвело до революцій, — але необхідно розуміти, що найголовнішою серед них були не економічні та соціальні, а Науково-технічна революція (НТР) ХІХ-ХХ століть, яка досі не завершилась. Головне, що сталось при цьому — це вихід на польову основу матер’яльного світу, яку наші пращури називали й вважали божественною. Цей вихід завершив 82-столітній виток розвитку планетарної цивілізації між революціями Великою неолітичною та Науково-технічною, на якому людство в достатній мірі (аж до розщеплення атомного ядра й можливості самознищення) опрацювало речовинні прояви матерії.

 

Зазначений вище виток спірального розвитку цивілізації завершується — але одночасно починається новий, що є діалектичним повторенням (але на більш високому рівні, в якісно іншій формі) початку цивілізації, тобто Аратти. Тому етнополітичні процеси в Україні — що зберігає пам’ятки й живі ще традиції Аратти й Аріану — стають протягом розгортання НТР та похідних від неї економічно-соціальних революцій все актуальнішими, набувають значення геополітичного центру.

 

З одного боку, українська етнокультура зазнає небувалого тиску з боку державного тоталітаризму — найбільшими проявами якого є окупації й голодомори ХХ ст. “Рука Москви” та Берліну — це лише формальні прояви тиску; за ними вочевидь проступає біблійно-вєтхозаповітна доктрина, спрямована в серце індо-європейської, а отже й світової цивілізації. Якщо ця доктрина буде перемагати й надалі (а така тенденція з часів царату й совєтів продовжується і в нинішній, незалежній вже Україні), то Україна може стати епіцентром самознищення людства, не виключаючи й євреїв — мільйони яких вже загинули на український землі протягом XVII-XX століть саме внаслідок дотримування ними Вєтхого Заповіту, “10 заповедей политработникам Красной Армии” тощо. Напевно відчуваючи це, найкращі представники єврейського народу плідно працювали й працюють на синтез культур, на подалання смертоносного тупіка цивілізації... Проте дійсному подаланню заважають державні доктрини — релігійні, політичні, наукові, культурні. Не тільки в Україні, а й у світі простежується намагання повернути з сьогоднішньої “зими” в торішню “осінь” панування церковної ідеології тощо. А треба “повертатись до нової весни” Неоязичництва з його природними архетипічними засадами цивілізації; іншого виходу-порятунку немає.

 

Слід зрозуміти, що НТР та Неоязичництво — це два взаємопов’язані, але протилежноспрямовані процеси закінчення колишнього й початку новітнього витка цивілізації. Неоязичництво почалось на рубежі ХІХ-ХХ століть з місій Вівекананди та Рерихів під гаслом Відродження індоєвропейської єдності, а по суті — корення загальнолюдської цивілізації. Вороги та невігласи цього закономірного процесу подальшого розвитку цивілізації намагаються довести його регресивність, рівнозначність неоязичництва й язичництва — яка, насправді, не більша, ніж між веснами минулою й прийдешньою. Суттєво спільні між ними: спирання цивілізації на природні архетипи, а не на релігійні, політичні, наукові чи інші ідеї; гармонійний синтез вказаних елементів культури; впорядкування її Богові (Інформаційному Полю, як розуміє сучасна наука) засобом Спасительства інтелектуальної еліти суспільства. Найсуттєвіша ж різниця полягатиме в опрацюванні неоязичництвом не речовинних проявів, а польових засад Всесвіту, — що об’єктивно зплететься з переродженням існуючого антропологічного типу Homo sapiens. Мутація останнього вже почалась і буде страшніше за “холодну війну” — якщо намагатись зупинити, а не досліджувати й оптимізувати цей природній процес.

 

Протягом минулого століття накопичились факти, що вже показують об’єктивне лідерство України в становлені Неоязичництва. І справа тут не в осяяннях Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Володимира Шаяна чи Лева Силенка; не таких, але подібних діячив знають й інші країни. Справа в тому, що Україна своїми пам’ятками й етнокультурою стоїть на перехресті зазначеного відродження індоєвропейської традиції основ планетарної цивілізації. Отже битви її консервативних та прогресивних тенденцій будуть розгортатись тут і надалі. І якщо Україна не накопичить достатні якість та кількість власної інтелектуальної еліти (зі слов’янських, єврейського, молдовського та ін. народів), спроможної адекватно розуміти й керувати окресленим вище процесом, — то керівництво над його розгортанням (а вірогідніше, нищенням) перейде до сил закордонних, зацікавлених зараз здебільше в природніх ресурсах країни. В будь якому разі відповідальність Української держави перед людством дуже висока, а шанси на самостійне вирішення окреслених проблем — дуже низькі. І все це упирається зараз в одне: оперативне формування належної інтелектуальної еліти, яка мусить досягти 5-10% від населення країни.

 

Завдання майже непідсильне... Але цим шансом слід скористуватися!

 

 

 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ УКРАИНА!

(Интервью с Александром Дугиным)|

 

 

Так сложилось, что Украина неизбежно идет в фарватере всех внешнеполитических инициатив России. Заявляет РФ о своем сближении с Европой, значит, и Украина уже может свободно говорить о вступлении в НАТО. В то же время, в самой России идут серьезные дискуссии о том, куда и с кем идти родному государству. По мнению лидера российской партии «Евразия», самое главное, чтобы РФ была не объектом чьей-то политики, а субъектом. Играть собственную роль, а не подчиняться кому-либо. Именно в этом состоит идея евразийства, отмечает Александр Дугин.

 

-— В России дискуссии относительно дальнейшего развития страны, как правило, ведутся вокруг двух идеологий: первая – движение России в сторону Запада, причем здесь понимается и США, и Европа (который поддерживают группы, ориентирующиеся на Запад), вторая – концентрация больше на постсоветском пространстве (национально ориентированные группы влияния). Недавно, в интервью «Главреду» директор Центра стратегических исследований РФ Андрей Пионтковский высказал мнение, что евразийство – это самый негативный вариант развития, по которому может пойти Россиия. Поскольку, вместо возобновления мощи страны, он может, наоборот, привести к распаду Россия, вплоть до того, что часть российских территорий будут вынуждены присоединиться к Украине. Хотелось бы на этот счет услышать ваше мнение, как сторонника идеи евразийства.

 

-Андрей Пионтковский – проамериканист, и его взгляд на интересы России – это взгляд из-за океана. То есть, он рассматривает РФ как некоего сателлита американской политики или как объект глобализации. Соответствующим образом он выстраивает свою собственную концепцию интересов России на основании американской политологической системы, принимая некритично и автоматически вашингтонский взгляд.

 

- Следовательно, его позиция является атлантистской. Это взгляд из Вашингтона на Москву. В такой ситуации, безусловно, по логике вещей, он должен критиковать евразийскую политику, которая представляет собой автономный, суверенный и независимый геополитический взгляд из Москвы на весь остальной мир, в том числе и на Вашингтон.

 

- Поэтому я считаю, что Пионтковскому и его единомышленнику Никонову вообще нельзя давать право голоса, поскольку они представители оккупирующей державы, в некотором смысле геополитического агрессора по отношению к России. Не потому, что агрессия – это плохо, агрессия – это закон жизни. Американцы строят свой мировой порядок, свой однополярный мир, и в этом смысле они молодцы. Потому что тот, кто силен, тот и прав. Если же нам это не нравится, то мы должны или сокрушить эту мощь, или поднять восстание, или совершить побег, или еще что-то. Это уже вопрос нравственный. Но когда у нас кто-то говорит, что Соединенные Штаты – моральнее нас, потому что они сильнее, и, значит, нам надо сдаваться, то за это надо просто наказывать. Уже были такие деятели при Горбачеве, которые продали великое государство и развалили его. Сейчас эта волна опять поднимается.

 

Когда на Москву из Вашингтона смотрит Збигнев Бжезинский или Пол Волфовиц, у меня это вызывает понимание, определенное уважение. А когда кто-то из Москвы вторит заокеанским учителям, он у меня не вызывает никакого уважения. Я вижу в этом не просто конкурента и врага, как в случае с вашингтонскими атлантистами, а предателя. Я готов, например, полемизировать с Гитлером, будучи русским, советским человеком. Но я не готов полемизировать с предателями, которые перешли на позиции врага.

 

- Хорошо. Давайте будем говорить не о предателях, как вы их называете, а о самой идее евразийства? Почему вы считаете, что евразийство – это именно тот путь, по которому должна идти Россия?

 

- Евразийство - это национальный взгляд России как субъекта мировой истории, как суверенного геополитического актора, а не доминиона, не колонии, не марионетки. Улавливаете разницу? Это роскошь быть в истории субъектом, а не объектом, актором, а не предметом воздействия внешних акторов. Играть собственную роль, а не подчиняться кому-то другому. Именно в этом состоит идея евразийства. И дискредитировать ее, нападать может только человек, заведомо исключающий активный субъектный статус России. Насколько действительно существует угроза развала России при евразийском сценарии? Российские атлантисты, например, считают, что наибольшую угрозу в случае реализации евразийского проекта будет представлять Китай, как гораздо более мощное государство (по разным параметрам) на евразийских просторах.

 

Евразийство стоит на той позиции, что территории РФ абсолютно недостаточно для того, чтобы Россия могла обладать полноценным геополитическим статусом. Субъектом международной политики может быть только Евразийский Союз. Соответственно, ни о каком расчленении России не может быть и речи. Наоборот, мы говорим о необходимости немедленной интеграции постсоветского пространства в единый Еевразийский Союз. Это, во-первых.

 

Во-вторых, что касается опасности со стороны Китая. Он никогда не был позитивным полюсом евразийства. Я много лет утверждаю, что Китай несет геополитическую опасность для России. В отличие от Японии и Европы, Китай - геополитически некомплементарен России. И демографически он представляет собой колоссальную угрозу.

 

- Следовательно, Россия должна ориентироваться на такую модель своей восточной тихоокеанской геополитики, которая минимизировала бы эту угрозу.

 

- Это снимает проблему, которую вы поставили. В одной из своих последних статей, а также в своем первом учебнике по основам геополитики, я говорю о необходимости ограничения китайского влияния на север и выдвигаю предложение китайцам сосредоточиться на южном направлении. России важно отстаивать во всех сделках, дипломатических переговорах (в том числе и неформальных) именно это требование.

 

Если Китай обратится на юг, то он может быть нам полезен и дружественен. Но если он будет демографически претендовать на освоение северных территорий, то такой Китай для нас – мина замедленного действия, мы его не переварим, в отличие от тюркских евразийских народов, с которыми у нас исторически сложился позитивный симбиоз. На монгольско-бурятском, евразийском поясе от Манджурии до Казахстана и дальше до зоны степей и самого Кавказа, всегда существовал по сути «антикитайский», «контркитайский» щит тюркско-монгольских кочевников. Это и есть Евразия. А то, что южнее Китайской стены, уже не Евразия.

 

- Александр Гельевич, Вы поддерживаете курс, который проводит Владимир Путин во внешней политике - движение в сторону Европы?

 

- В нынешнем контексте, после «холодной войны», политика Европы - это умеренная форма антиамериканизма. Европа - это Старый Свет, и сегодня она представляет собой геополитический полюс на контрасте с Новым Светом - США. Разница между ними, в том числе и в геополитических интересах, начинает проявляться все более четко и последовательно.

 

Я бы даже сказал, что европеизм - это умеренная ветвь евразийства. Нельзя противопоставлять европеизм евразийству. Как и нельзя противопоставлять общее частному. Можно сказать, что европейская идея – это частный случай евразийской идеи. А вот американская идея или монополярный мир – это антитеза как евразийской идее в целом, так и всем ее частным формам, в том числе и европеизму. Причем, противопоставление атлантизма европеизму менее очевидно, чем евразийству. Хотя межу атлантизмом и европеизмом это противопоставление как раз и проявляется в чистом виде, то есть, в реальных ситуациях.

 

А что касается проводимой Путиным политики, то мне кажется, что он не достаточно четко представляет мир, в котором живет. Так же, как и Кучма, кстати. И тот, и другой окружены массой советников, среди которых не мало таких, как Пионтковский и Никонов. И составить адекватное представление о картине мира, которая даже у многих философов сегодня вызывает множество вопросов, обычному человеку (даже Президенту), конечно же, не так и легко.

 

Но чем дольше Путин будет президентом, тем больше он будет на практике сталкиваться с определенными геополитическими закономерностями, зависящими не от советников, не от индивидуальных симпатий, которые могут меняться, а от исторических и геополитических констант. И тем больше он будет вынужден действовать в объективной геополитической системе координат, так же как и Кучма. А так как евразийство, атлантизм и другие константы геополитики суть не что иное, как контуры карты реального объективного положения дел в международной политике, то рано или поздно президентам придется освоить эту дисциплину.

 

Евразийство, атлантизм, глобализм, антиглобализм и так далее - это объективные закономерности, и каждый должен определиться, где он находится. Я считаю, если человек вырос на территории Евразии, то он, скорее всего, евразиец, и должен мыслить, исходя из пожелания субъектности собственной стране, собственному «живому пространству». Если мы сталкиваемся с чем-то иным (а в экспертном московском сообществе, увы, мы постоянно сталкиваемся с какими-то выродками, которые мыслят свою страну, свой народ не как субъект, а как объект), это аномалия.

 

- Скажите, почему Россия так нервно реагирует на любые шаги Украины в сторону Запада, но при этом, сама же активно налаживает отношения и с США, и с Европой?

 

- Нормальная, европейская, умственно-полноценная Россия должна стремиться к альянсу с Европой, ко вхождению в НАТО вместе с Украиной.

 

По большему счету, у нас только одна претензия к Украине - Киев хочет вступить в европейские структуры единолично как по фрондерски. Будто спешит стать буферной зоной, «санитарным кордоном» между Россией и континентальной франко-германской основой Европы.

 

Но с другой стороны, подчас сама Россия в этом вопросе ведет себя достаточно эгоистично. На мой взгляд, вместо того, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват, взяли бы и совместно разработали модель интеграции в Евросоюз и новую систему европейской безопасности.

 

Идея же интеграции Украины в Европу на самостоятельной основе порождает совсем другой сценарий, чем интеграция Украины и России совместно. Любой геополитик понимает, что здесь речь идет не о нюансах, а о совершенно разных моделях. Если Россия сближается с Германией и Францией, то Польша и Прибалтика визжат от ненависти. Существование «санитарного кордона», куда склоняют и Украину, будет иметь антиевропейскую и одновременно антирусскую функцию. Для Украины это интеграция в Европу в статусе периферийно страны Восточной Европы, которая будет всегда служить тому, чтобы не допустить сближения Франции Германии с Россией. И в этом качестве Украина будет постоянно выступать источником смут и проблем для восточных и западных соседей.

 

Украина – атлантисткая, исполняющая функцию «санитарного кордона», и Украина - евразийская и подлинно европейская, это абсолютно разные позиции. Вот в этом проблема. Она усугубляется еще и тем, что и московские политики не очень ясно различают эти две линии. Не понимая, что существует прекрасная славянская, самобытная Украина, которая хочет в НАТО и в ЕС и которую нужно поддержать в этом стремлении, указать форму сотрудничества и консолидации с самой Россией, часто ее путают с Украиной русофобской, полонизированной, пышущей ressentiment’ом… Это не правильно – Россия и Украина две великие евразийские державы, обреченные на братский союз.

 

- Совместное движение Украины и России в Европу предполагает какие-то общие проекты. Но мы неоднократно убеждались в том, что какие-то совместные проекты на постсоветском пространстве обречены на провал. В чем причина?

 

- Надо быть бдительными, потому что кругом такие, как Пиантковский…

 

- …Типа происки врагов?

 

- Да, это происки врагов, которые хотят два великих славянских народа друг от друга отвратить. Надо быть очень бдительными с атлантастами, вовремя их идентифицировать и изолировать от общественного влияния.

 

Россия и Украина – это два геополитических пространства, которые обречены на альянс. Украина останется суверенной и свободной только в союзе с Россией. Иначе она потеряет все. Люди, которые разводят нас с обоих сторон и в Москве и в Киеве, вовлекают нас в различные конфронтационные сценарии - это просто враги наших народов.

 

- А, может, просто легче всего сваливать вину на кого-то, атлантистов и так далее?

 

- А теория Бжезинского? Это не просто благопожелания старичка, это действенная система: тысяча фондов, миллионы людей, которые задействованы в системе обеспечения разведуправления США. Это не мифы, а реальность, в которой мы живем. США постепенно устанавливают свое единоличное управление, мировое господство. И когда их сценарий приходит в конфронтацию с нашим, они не лезут за словом в карман, не щадят денег, для того, чтобы заслать сюда своих людей, обрушить тонны лжи и грязи на подлинных патриотов Украины и России. Поэтому надо крепить наш союз. Да здравствует великая Украина!

 

- Скажите, а какую собственно систему ценностей, отличную от европейской и атлантистской, предлагает евразийство?

 

- Что важнее: индивидуум или общность? С атлантистской точки зрения – индивидуум. С евразийской – общность. Любая общность включает в себя семью. Посмотрите, к чему приводит атлантическая модель. К тому, что семья практически разрушается: геи, гомосексуальные, лесбийские браки.. Да и там, где он остается, институт семьи приобретает характер контракта, сегодня женился, завтра развелся, имущество делим и т.д.

 

Во главе евразийских ценностей – общность. Разная: либо народ, либо община, коллектив, в конце концов, семья - это тоже общность. Общность органическая, которая мыслится как нечто единое, нечто неразделимое. И так далее. Мы любим то, что превышает индивидуальность, любим героизм. Мы, может, сами и не герои, каждый из нас - обычный обыватель, точно такой же, как американский пожиратель гамбургеров. Но, в то же время, в душе у нас есть представление о том, что есть нечто высшее, чем просто индивидуальное наслаждение. Это высшее мы определяем в религии, культуре, поклонением нашим героям, нашей национальной истории. Это то, что абсолютно отсутствует в американской культуре, где культ гедонизма, наслаждения, нарцисизма, потребления наркотиков достиг пика.

 

Атлантизм и евразийство – это как плюс и минус. И ценностные системы евразийства и атлантизма кардинально отличаются между собой. Ценностная система евразийства – это Достоевский, нравственность, православные корни, героизм, воля, мысль, преданность, созерцание, общинность, любовь, благородство, справедливость. Лучше быть с точки зрения евразийства честным человеком среднего достатка, но видеть, что и вокруг тебя люди не умирают с голоду. Для атлантической же системы страдание ближнего является стимулом для собственного процветания и обогащения. Абсолютно разная этика. Вот в этом и разница.

 

- Получается, что США и Россия обречены на очень жесткое противостояние. Неужели их интересы в некоторых вопросах не могут совпадать?

 

- Если и РФ и США - субъекты, то, безусловно, некоторые интересы могут и совпадать. Но если Россия будет объектом, а Америка – субъектом, то это конфликт и беда. В этом случаем мы отказываемся от своих интересов в пользу Соединенным Штатов. Это как на зоне, либо мужчина остается мужчиной, либо он становится «петухом», после чего у него уже другой статус и другое представление о том, что хорошо, а что плохо. Если Россия согласится с однополярным миром, то, по сути, признает за собой статус «петуха». Может, выйдет и неплохо, может, есть там какие-то общие интересы, но это общность интересов уже петушиная. А есть воля остаться «мужиком» - уважаемым, самостоятельным субъектом. Тогда, кстати, мы сможем дружить с Америкой. Потому что настоящая дружба возможна только между сильными. А если слабый, «опущенный» и сильный вступают в альянс, то это пара петуха и авторитета.

 

Извиняюсь за такие аналогии, но здесь они просто напрашиваются. Пионтковский же фактически хочет сказать: ничего не поделаешь с тем, что США - сильнее. Типа надо с этим смириться. Ничего подобного! Если хочет, пусть смиряется. Мы нет. У нас есть честь и мужество биться за субъектность своей исторической судьбы. Кстати, это касается и Украины. Почему вы не скажите: США, Европа, Россия – это хорошо, но мы идем собственным путем. Пусть у нас того и того нет, но мы все равно пойдем своим путем. Когда что-то подобное заявят, у всех откроются рты, народ скажет: вот это в Киеве «мужики», настоящие… А суетиться то за одним, то за другим - это не правильно. Для Украины и вообще. Для России тем более.

 

| 15.08.2003

 

(Опубликовано: Независимое аналитическое агентство    http://www.glavred.info)


Александр Дугин

УКРАИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ "суверенным государством"

(Интервью газете "Консерватор")

 

- Александр Гельевич, вас считают идеологом особой роли России на постсоветском пространстве. Например, в Киеве неоднозначно оценивают то, что было сказано об Украине в вашей книге "Основы геополитики".

 

- В своей книге я говорил о геополитическом статусе Украины. Хотя написано это было в начале 90-х годов, считаю, что был прав. Но с точки зрения политических деклараций мои идеи требует определенной коррекции.

 

В конце 90-х ослабление российского интеграционного полюса на постсоветском пространстве достигло критической черты, после которой, безусловно, любые декларации о геополитике Украины из Москвы должны быть пересмотрены. Сегодня я поддерживаю "большой договор" между Россией и Украиной, отказ от территориальных претензий к Украине со стороны РФ. Таким образом, в каком-то смысле мои взгляды относительно Украины, конечно же, эволюционировали.

 

- Но сегодня вы по-прежнему думаете, что Украина как государство не состоялась?

 

- По моему убеждению, Украина сегодня не является суверенным государством и не имеет для этого ни исторических, ни футурологических, не ресурсных оснований. Кстати, РФ также не является и не может стать государством-нацией. Таким образом, я не являюсь противником Украины и ее государственности, я противник всякой государственности, возникшей на территории Советского Союза. Ни одно из постсоветских государств, включая страны Прибалтики, не имеет шансов состояться как полноценное государство. Нынешние геополитические процессы в мире - не самая удачная среда для возникновения новых государств.

 

- Но ведь существует политическая воля, национальная идея, субъективные желания народов обрести свою государственность?

 

- Я этого не отрицаю, пример тому - возрождение в начале века Турецкого государства. Но Турция возникала не только как идеологический, но и как мощный геополитический проект. В основе украинской национальной идеи лежит <ресантимант> - <неприязнь>, как писал Ницше, более маленького к более сильному и процветающему. На зависти государство не строится.

 

- И какой вы выход видите для Украины?

 

- Считаю, что есть уникальный шанс возрождения и развития суверенной украинской нации - в стратегическом евразийском интеграционном процессе с Россией, с Белоруссией. Но не на <москальских> эгоцентричных условиях и не "против Европы", а "вместе в Европу". Украина должна стать плацдармом для европейской интеграции для всех постсоветских государств. Сегодня надо понять, что Россия давно не колониальная империя, у Москвы нет даже идеологического желания русификации и централизма.

 

- А как вы относитесь к декларациям украинского политического руководства о вступлении в НАТО?

 

- Россия заинтересована в интеграции в Европу и во вступлении в НАТО. Вступление Украины в НАТО и в европейские структуры без России невозможно даже с точки зрения экономической. Европа неспособна <освоить> даже страны Восточной Европы. Если Украина вступит в НАТО раньше России, то возникнет конфликт не только с Россией. Произойдет внутренний конфликт в самой Украине, который сделает стратегическими врагами половину украинского общества и приведет к перспективам настоящей гражданской войны. Я не исключаю, что западные технологи сознательно организовывают нынешний хаос в Украине - это классическая константа саксонской политической стратегии.

 

- Сегодня Государственный департамент США осуществляет беспрецедентное давление на политическое руководство Украины. Это следствие каких-либо геополитических игр между Россией и США?

 

- Украина - цивилизационно, культурно - не может быть плацдармом для США. Украина может быть лишь яблоком раздора, санитарным кордоном между Европой и евразийским пространством. Американское руководство не желает европейской интеграции Украины, не желает сохранения территориальной целостности Украины, не желает сближения Украины с Россией - это три главных вектора отношения США к Украине. Бжезинский пишет: <Либо Украина не будет с Россией, либо ей будет плохо>. Это нормы прагматической американской геополитики, с которой мы должны считаться. У Украины есть шанс, если она будет активно участвовать в евразийской и европейской игре. Щит против давления США Украине надо искать в Брюсселе и в Москве. Чтобы избежать давления Вашингтона, Украине надо выступить в роли активного интегратора российско-украинских отношений, так как Украина ближе к Европе, чем Россия. Взяв такую функцию медиатора, посредника российско-европейской интеграции, Украина сможет отбить давление США, сохранить стабильность политического режима, стать одним из геополитических лидеров на постсоветском пространстве.

 

беседовал Виктор Тимошенко

 

Андрій Окара

«УКРАЇНСЬКІ ТУМАНИ»

ТА «РУССКОЕ СОЛНЦЕ»: Українофобія як ґностична

проблема

(http://www.lab.org.ua)

    

      Останнім часом у Москві вийшли дві книги, які україносвідомі читачі просто  не можуть оминути своєю увагою. Це відома монографія Ніколая Ульянова      «Происхождение украинского сепаратизма» та укладена Міхаілом Смоліни      збірка «Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола».

      Книжок, присвячених українській проблематиці, в Росії виходить надзвичайно мало, набагато менше, ніж книжок з російської тематики в Україні. Тому кожна з них привертає увагу до себе хоча б одним фактом свого існування…  Українцям, що живуть в Росії, а також в зрусифікованих регіонах України, неодноразово доводилося й доводиться стикатися із зневажливим, а іноді й    відверто ворожим ставленням з боку росіян чи людей, що вважають себе росіянами та носіями російської культури й державно-національної ідеї, до різних аспектів українства — до України як держави, до українського народу як окремого етно-політичного утворення, до української мови й культури як  самостійних та самодостатніх. Така українофобія, зневага до всьогo українського проявляється переважно на двох різних рівнях культури та масової й індивідуальної свідомости.

      З одного боку — це побутова ксенофобія — доброзичливе, а то й не дуже глузування над «хахлом-салоїдом», «хахлом-придурченком», над українською мовою; сюди ж відноситься уявлення про Україну як про «молодшого брата», що живе за рахунок «старшого», а також неприхована злорадість з приводу кризи української економіки та всіляких негараздів.

      З іншого боку — це «концептуальна» ксенофобія — досить складна система уявлень про Україну та українську ідею як про вигадку ворогів Росії з метою розчленування «единой российской державы», «єдиного русского  народа». «Викриття» «української химери» «ревнителями общерусского единства» відбувається за описаною Александром Дуґіним конспірологічною моделлю масонської змови або революційного заколоту. Побутову українофобію можна пояснити цілком раціонально — вона поширюється на «низькі», матеріальні сфери людського існування й обумовлюється стереотипними уявленнями росіян про українців та складним й неоднозначним характером українсько-російської етнічної компліментарности (відчуттям підсвідомої взаємної симпатії чи антипатії членів етнічних колективів, що веде до поділу на «своїх» та «чужих», за Львом Гумільовим). Явище це малоприємне, хоча й закономірне. Показово, що у відношенні білорусів стереотипи росіян  інші — до них значно менше іронії та підозри у злих намірах, їх

 розглядають як повністю «своїх» і на «побутовому», і на «концептуальному» рівнях.

      Але як пояснити українофобію «концептуальну»? Низьким рівнем загальної культури? Та ні — генератори українофобських концепцій та «борцы с украинским сепаратизмом», як правило, — люди інтелігентні та освічені,  нерідко навіть великі інтелектуали. Чи може пояснити її незнанням української історії, мови, культури, традицій та звичаїв? На жаль, інколи  і цим теж, але не обов’язково — деякі «дослідники», щоб «дослідити» «ворожу природу українського руху» навіть українську мову вивчають та читають «підривні» книжки «классиков украинского сепаратизма» (Шевченка,

      Драгоманова, Грушевського, Донцова та інших) в оригіналі.

      Взагалі, такі настрої не можна вважати чимось дуже поширеним у масовій  свідомости. Інша справа, що, на превеликий жаль, «концептуальна» українофобія домінує серед російської політичної еліти незалежно, як правило, від її політичних поглядів — монархічних чи демократичних, ліберальних чи консервативних. В історії українсько-російських відносин  ставлення росіян до українців та України завжди мало деякі однотипові забобони, але, залежно від історичної доби, розставлялися відповідні акценти.

      У XVII столітті українофобія мала перш за все релігійне мотивування: «нечистість» українців («черкасів») пояснювалася московськими православними традиціоналістами (насамперед старообрядцями) католицьким («латинським») впливом на український варіант православ’я та зв’язками української церкви з грецькою. (Така підозра щодо усього українського як релігійно «нечистого» збереглася й досі у старообрядницькому середовищі).

      У XVIII столітті українофобські мотиви офіційної імперської ідеології пояснювалися перш за все соціальною занепокоєністю: і Петро I, і Катерина    II розглядали українських козаків як соціально небезпечних бунтівників a  priori, чим аргументувалося й зруйнування Запорізької Січі. На початку XIX століття під впливом ідей романтизму та «Весни народів»  виникає нове уявлення про націю, про «дух народу», нова, етнічна,  ідентичність — це привело до бурхливого розвитку національної ідеї та      національних рухів у сучасному — секуляризованному розумінні.

      Отже, за цих часів у російській державній ідеології домінувало політичне (конспірологічне) розуміння українського руху. Без суттєвих змін це  негативне ставлення до всього українського в російській державній  ідеології та в свідомости багатьох «національно мислячих» росіян  збереглося й донині. Проте, останнім часом українська тематика нерідко має ще й есхатологічний вимір: «свідомі українці» розглядаються як зрадники в  останній апокаліптичній битві Добра та Зла.

      Отже, загальний висновок такий: для більшости «ідейних» носіїв російської  свідомости будь-який вияв будь-чого українського, пов’язаного зі сферою  вищих культурно-політичних рефлексій, є проявом абсолютного метафізичного  зла. Не складно здогадатися, яке світовідчуття стоїть за такими  життєзаперечливими настроями — це ґностицизм та маніхейство. Ґностичні  вчення еллінізму II століття н.е. та Середньовіччя (офіти, Василид,  Валентин та александрійські ґностики, рукописний корпус Наг-Хаммаді,  альбіґойська, павлікіанська та богомильська єресі) виходять із загальної  етичної передпосилки про дуалізм буття, дуалізм світобудови та,  відповідно, про передіснування зла. Інакше кажучи, ґностики розглядають  світ як одвічну боротьбу Добра (доброго Бога, Білобога) та Зла (злого    Бога, Чорнобога), яка має універсальне значення та космічний масштаб.  Причому матеріальний, «тварний» світ цілковито, за ґностиками, «у злі  лежить». (У християнстві ж зло має неодвічний та минущий характер, тому й  ґностицизм засуджений як єретичне вчення).

      Отже, джерело зла для ґностиків — не внутрішня недосконалість того чи  іншого явища, людини або політичного організму, а ворожа діяльність  зовнішніх сил. Звідси й намагання пояснити усю складність історичних,    політичних та навіть культурних перипетій підступними заколотами й    змовами. Саме наявністю ґностичних інтуїцій українофобія росіян принципово відрізняється од українофобії поляків, румун чи євреїв — останні    викликаються або релігійними причинами, або побутовими стереотипами.

      Для російських українофобів-ґностиків полюс абсолютного добра в їхніх      культурософських утопічних схемах хіліастичного характеру та апокрифічних  «преданиях» — це, найчастіше, етичний ідеал «Святої Русі» (в його    москвоцентричному розумінні) як останнього притулку православної віри.

      Тому «российская держава», «русская культура» та російський  «народ-богоносець», який розуміється не стільки в етнічному, скільки в  конфесійно-есхатологічному плані, автоматично наділяються месіанськими рисами.Українське, за їхнім розумінням, теж колись раніше («до монголо-татарської  навали») було «русским», але, не витримавши спокуси, відпало у єресь та  зло. Звідси й розвивається уявлення, що ніби-то порятування України та  українського народу (не лише соціально-політичне, але й містичне)  пов’язане з їх русифікацією — поверненням через очищення од ніби-то    латино-польських та інших ворожих «нашарувань» до «істинного» та  «первісного» стану. Але, зазначимо, справа аж ніяк не в сумнівності чи відносності таких цінностей як православна есхатологія, православний    месіанізм, катехон, православна держава та ін. Справа в неадекватному,  екстенсивному їх тлумаченні російською ідеологією, у спрощенні та  профанації месіанських ідеалів при екстраполяції їх із рівня метафізичного  на рівень соціально-політичний. Якщо більшість антиукраїнських авторів,    негативно ставлячись до усього «українського», протиставляють йому    «малоросійське», до якого ставляться більш-менш терпимо (приміром, не мова, а діалект, не держава, а імперська провінція, не національна  свідомість, а обласницький патріотизм), то, наприклад, укладач книги «Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола», Міхаіл  Смолін, як виявляється, не залишає українському національному началу  аніякого шансу на існування, навіть у вигляді «малоросійського» —  декларований ним імперіалізм насправді виявляється екстенсивним, контр-авангардним великоруським етнонаціоналізмом: «Украинство»… необходимо удалить из русского тела как вредный вирус, избавившись от того    идеологического тумана, мешающего многим русским видеть величайший вред    «украинского» движения. Необходимо помочь и людям, втянутым в это      движение. Ведь они в своей массе лишь жертвы большой политики великих  держав… Этих людей используют как орудие борьбы с единством русской нации.  Национально мыслящие русские люди обязаны, ради будущего русского народа,  ни под каким видом не признавать прав на существование за государством  «Украина», «украинским народом» и «украинским языком». История не знает ни  того, ни другого, ни третьего — их нет. Это — фетиши, созданные идеологией  наших врагов». Ця збірка, як і монографія Ніколая Ульянова, обтяжені  девізами та магічними замовляннями на кшталт: «яд украинской ереси»,  «русские малороссийского происхождения», «русско-польский жаргон,    напоминающий гермафродита», «украинский туман должен развеяться, и русское  солнце взойдет» і т.ін. Але і в цьому «українському пеклі» для російських  українофобів є своя ієрархія — етнічні та географічні реалії сприймаються диференційовано, залежно від їхньої віддалености од московських «еталонів».

      Останнє можна спостерігати в численних публікаціях «Института стран СНГ», особливо його директора Костянтина Затуліна та    співробітників-«українознавців» Кіріла Фролова й Александра Сєвастьянова  (див.: Независимая газета, Содружество НГ, Национальная газета та ін.).

      Так, територія України розподіляється, як мінімум, на чотири зони за  їхньою «чистотою».  Спочатку — це Крим, який вони усі вважають «исконно русской землей» та  надмірно мітологізують його роль у російській історії — він розглядається  як етично чиста зона, без значної присутности українського начала  (присутність кримсько-татарського начала до уваги такими теоретиками, як  правило, не береться).  Далі, за логікою цієї «сакральної географії», стоїть Донбас (разом з Луганщиною), Південь («Новороссия»), Харківська, Сумська, Чернігівська    області, які вже трохи «забруднені» «українськістю», але не фатально.  Александр Дуґін, приміром, пропонує інтеґрувати їх у Воронезьку,    Білгородську, Ростовську та Брянську області Росії.Тоді йде центральна Україна — Гетьманщина, або ж Малоросія (в первісному вузькому розумінні), яка вже є чимось зовсім непевним, підступним, хоча ще й не відверто ворожим.

      І, нарешті — образ «земного пекла» — це Західна Україна і перш за все —      Галичина. «Собиратели России» на ці землі не зазіхають. Відповідне  уявлення поширюється й на населення України. Союзниками «сил добра та світла» на Україні, за подібною ґностичною логікою, можуть бути лише етнічні росіяни. Російськомовні та російськоцентричні українці Сходу    розглядаються вже як трохи «забруднені», але їхня місія — бути «агентами впливу», «попутниками» у проведенні Росією своєї політики на Україні.

      Україномовні українці Центру та Сходу розглядаються як негативне явище; проте вони за тих чи інших умов можуть бути й потенційними союзниками. І    нарешті, західні українці — «бандерівці», які є ворогами Росії та  втіленням абсолютного зла. Більш-менш національно орієнтована політика на  Україні в галузі мови, культури та освіти пояснюється «давлением галицкого  лобби».

      Отже, саме ґностичні інтуїції, що присутні в російському політичному  дискурсі, витворили негативний образ України та українців у російській  свідомості. Саме ці життєзаперечливі ідеї лежать в основі сучасних    політичних непорозумінь між Україною та Росією, між українськими та російськими політичними елітами. Саме «концептуальні» узагальнення на  ґностичному підґрунті ведуть до тотального несприйняття багатьма росіянами України як історичної, політичної, як культурної, духовної та національної    реальности, до уявлення про неї як про орган «загальноруського» організму  (чи агрегат загального механізму), а не як про окремий організм (або механізм). Саме люди з ґностично-маніхейським світовідчуттям говорять про  «украинский туман», який «должен развеяться», та про Україну як витвір диявольських сил.

      Українцям же залишається сподіватись, що ґностичний туман розвіється, і  російські маніхеї-українофоби перестануть плутати сонце з місяцем та  дивитись на світ крізь чорно-білі окуляри.


 

Ігор Каганець

НА НАШІЙ ЗЕМЛІ ЗАЧИНАЄТЬСЯ БОГОЛЮДСТВО

(інтерв'ю)

 

 

 Ігор КАГАНЕЦЬ (псевдонім - Миро Продум), головний редактор журналу "Перехід - ІV" (http://www.perehid.kiev.ua), завідувач Лабораторії психоінформатики Центру з інформаційних проблем територій НАН України. Він - випускник Івано-Франківського інституту нафти і газу, автор книг "Нація золотих комірців" (1994) і "Психологічні аспекти в менеджменті" (1997), багатьох наукових публікацій.

 

- Пане Ігоре, в чому полягає мета вашого журналу?

 

- У створенні науково - світоглядної бази для переходу України до нової екологічної ніші, тобто до якісно вищого рівня стосунків між людиною та Богом, іншими людьми, природою й техносферою. Йдеться , по суті, про формування на наших теренах нової раси, яка створить відповідну цивілізацію. Цей проект називається "Золота Стежка", а його керівник - президент Українського клубу, що діє в Києві, Юрій Збітнєв.

 

- А чому перехід позначено такою латинською цифрою?

 

- Тому , що процес, який уже розпочався, в історії еволюції Гомо сапієнс є четвертим. Перехід - І завершився формуванням раси перших людей - неоантропів - приблизно 40 тисяч років тому. Перехід - ІІ привів до формування осіб другого психоінформаційного рівня - до так званих європеоїдів - бореалів (кроманьйонців). Це відбулося на теренах Північного Надчорномор'я приблизно 25 тисяч років тому. Перехід на наступний - третій рівень відбувся приблизно 8 тисяч років тому завдяки формуванню на цій же території нової раси, яку називають арійською або, що не зовсім коректно, індоєвропейською. Це сталося в умовах гострої глобальної кризи, викликаної катастрофічним потеплінням на теренах Європи і одночасним похолоданням в Азії.

 

Нинішня ж криза, яку переживає світ, має завершитися формуванням раси четвертого рівня (мудрої і праведної), яку ми умовно називаємо "новими арійцями". Сказане вище - не фантазії, а наслідок критичного осмислення великого масиву історичних фактів. Ви можете особисто в цьому переконатися, ознайомившись із працею "Арійський стандартт" у другому числі (за 2000 рік) нашого журналу.

 

- Чим нова раса відрізнятиметься від сучасного людства?

 

- Нинішні земляни належать до рас усіх трьох рівнів. Але в ньому вже є й особистості, здатні сформувати расу-4. Зовнішньо вони майже не відрізняються від представників попередньої раси. Річ у тому, що еволюція людини чимраз більше переходить з площини фізичної у психічну й духовну, тому нова спільнота відзначатиметься передусім вищою свідомістю, вмітиме поєднувати свою волю з волею Божою (приклад Ісуса Христа, котрий, по суті, став її провісником), кращою організованістю і потужнішим інстинктом пізнання. Щодо фізичних параметрів, то четверта раса буде здоровішою завдяки більш природному способу життя, зокрема правильному харчуванню. Відповідно вона буде вродливішою.

 

- Отже, особливість вашого журналу - саме у пропагуванні цих ідей?

 

- Не тільки. "Перехід - ІУ" унікальний з погляду і змісту, і форми. Щодо першого, то це журнал, який спрямований на формування майбутнього. Причому вже близького: вважаємо, що ті фундаментальні зміни мають відбуватися ще за життя нинішнього покоління. Стосовно ж форми часопис - це захопливе наукове розслідування з елементами антропології, расової психології, етногенетики і політичної футурології. А оскільки стрибок до нової цивілізації передбачає світоглядний, організаційний і технологічний прориви, то в журналі ви знайдете статті про методи формування нової людини і модель арійської держави, про ядерну енергетику та високі технології.

 

- На кого ж розраховане таке видання ?

 

- Передусім на українську еліту - духовну, владну, бізнесову і професійну. На ту незнищенну породу людей, котрі завжди прагнули більше пізнавати і вершити справи, які для основної маси здавалися неможливими. Тому нашого читача можна знайти у будь-якій соціальній, професійній чи віковій категорії. Журнал гарно сприймають студенти і вищі державні керівники, військові і священники, поети і фахівці з високих технологій, селяни і банкіри ... Загалом "Перехід - ІУ" - видання молоде і для молодих, воно енергійне і динамічне. А ще від вожного числа журналу можна чекати якогось сюрпризу. Наприклад, тематичний номер 3 (за 2000 рік) вийшов у супроводі лазерного аудіодиска "Музика для локомотива" з мелодіями нової доби ( "КОМУ ВНИЗ", Катя Chilly, Вій, Марія Бурмака, "Океан Ельзи", - прим.ред. ). Наступний же 1 (за 2001 рік) супроводжувався етнополітичною картою світу ХХІ століття.

 

- Пане Ігоре, нині чимало суперечок точиться навколо національної ідеї. Як думаєте, спрацювала вона в Україні?

 

- Національна ідея - це призначення нації, її ідеал і стратегічна мета. Тому вона існує об'єктивно незалежно від балачок про те, чи спрацювала чи ні. Коли народ не розуміє свого призначення, тоді його національна ідея перебуває в прихованому стані. Коли ж спільнота починає усвідомлювати, хто вона, звідки прийшла й куди прямує, тоді та ідея проявляється , оволодіває масовою свідомістю й починає втілюватися в життя з небаченим розмахом. Висловлюючись термінами християнства, українська ідея - це ідея Боголюдства. Тому її розуміння можна знайти лише в закономірностях розвитку людського роду, в сакральній географії й таїні втілення Сина Божого. Це ті питання, які найбільше цікавлять наш журнал, оскільки без відповідей на них неможлива жодна ефективна суспільна практика, а всі спроби реформування будуть зводитися лише до чергової імітації перетворень.

 

- Наші політики метушаться між Сходом і Заходом... Яким шляхом, на Ваш погляд, має йти Україна?

 

- То шлях гармонії і правильних пропорцій, гармонійного поєднання бажаного й можливого, розуму та інтуїції. Зовнішня політика України має визначатися її внутрішнім станом. Доки держава буде слабкою, вона для збереження ідентичності потребуватиме усамітнення й обережності в доборі союзників. Та чим сильнішою ставатиме, тим більше потребуватиме зовнішньої експансії зі вступом у міжнародні альянси і створенням власних глобальних структур.

 

- Восьмий випуск "Переходу" , що вийшов під гаслом "Атакуй першим!", викликав особливий резонанс. У чому річ?

 

- З'ясувалося, що сьогодні значну частину українців найбільше хвилює не політика чи економіка, а проблема ВІРИ й СЕНСУ життя. Саме цю струну й зачепив той номер журналу, центральним матеріалом якого стало дослідження "Четверте пришестя Спасителя". В ньому розкриваються закономірності народотворення, аналізується опис біблійною Книгою Буття згадуваних першого і другого расових переходів, осмислюються факти прямого втручання Сина Божого в еволюцію роду людського, дається уявлення про розвиток українського біосоціального організму протягом останніх 25 тисяч років і його найближчі цивілізаційні перспективи. Заголовки інших статей - "Йван Купала, Крішна - Гопала та Аполлон", "Триглав - священна зброя характерників", "Ісламізація Західної Європи" - самі свідчать про їхній зміст.

 

- Чим порадує читачів новий - 9-й - випуск журналу?

 

- Його тематика - "Український солідаризм". І це черговий крок часопису в політології з перспективою виходу на суспільну практику. Він починається програмним текстом Ю. Збітнєва "Соціополіси: Вільні міста, точки переходу", де запропоновано шлях творення "точок росту" нової цивілізації й радикальної адміністративно-територіалної реформи. Йдеться про відродження малих міст (проект "Гардаріка") і більшу свободу місцевого самоврядування як принципові передумови формування вільного й відповідального суспільства. Назви решти публікацій теж промовисті : "Як здобувається автокефалія", "Єврейські ярлики", "Експериментальна метафізика", "Зброя для генофонду"...

 

Взяв інтерв'ю Василь МОРОЗ

 

 

 

Юрій  Ібрагім-оглу Султанов

(1948-2003)

ДІАЛОГ СХІД  — ЗАХІД

(Інтерв'ю)

 

 

У Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника діє при кафедрі політології клуб “Імператив”, у якому беруть участь студенти та науковці вузу. Було проведено спеціальне засідання клубу з метою обміркувати привід та основні причини американської трагедії 11 вересня 2001 року, проаналізувати політичну ситуацію, що склалася у світі у зв'язку з цими трагічними подіями, дати можливість молоді (а серед них – і майбутні дипломовані політологи) самостійно висловити власні погляди на проблеми сучасної цивілізації.

 

У цьому засіданні взяв участь та виступив відомий фахівець з історії ісламських культур, лауреат (перша премія) Всеукраїнського конкурсу наукових студій “У світі арабської літератури” (1996), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Прикарпатського університету Юрій СУЛТАНОВ, до якого журналіст Світлана Козлик звернулася з проханням відповісти на деякі запитання та висловити свої міркування щодо колізій, які відбулися 11 вересня у США.

 

 

Пане Юрію, перш ніж безпосередньо звернутися до теми нашої розмови, треба домовитися про те, із якої позиції Ви будете виходити у своїх міркуваннях, тим паче, що вони торкатимуться дуже складної проблеми сьогодення ?

 

 

Я не політолог, а культуролог. Тому моя позиція ґрунтуватиметься в першу чергу не на тому, що роз'єднує людей різних націй та культурних орієнтацій, не на тому, що оперує категорією вищості одних у порівнянні з іншими, а виключно на тому, що глибинно, екзистенційно, якщо хочете, об'єднує людей як членів однієї і неподільної сучасної земної цивілізації. А цим об'єднуючим началом є любов, що обумовлює і взаємопорозуміння, і взаємоповагу. В цьому, вважаю, полягає моя, як культуролога , суттєва перевага перед політологом, який так чи інакше змушені за природою своєї спеціальності триматися чіткої ідеології та з її позицій вибирати факти серед тих, що йому надають мас-медіа.

 

 

Отже, те, що відбулося 11 вересня у Сполучених Штатах пов'язують, як відомо, із явищем “тероризму”. Звідси і перше запитання: що таке, на Ваш погляд, “тероризм” ?

 

 

— Слово “терор” у перекладі із французької (у яку воно перейшло з латини) означає “страх, жах”. Терор пов'язують, у першу чергу, із розправою над політичними супротивниками. Однак треба розрізняти тероризм державний і тероризм певних ідеологічних угрупувань. Державний тероризм, на мою думку, пов'язаний з політикою тоталітарної держави з імперськими амбіціями. Причому ця держава може бути як мононаціональною, так і інтернаціональною. Сучасний тероризм ідеологічних угрупувань має міжнародний характер. Безумовно, між цими різновидами тероризму є багато спільного.

 

 

З якою метою, на Ваш погляд, здійснені терористичні акти в Нью-Йорку ?

 

·         Я не знаю жодного терористичного акту, який би був скоєний анонімно. Справа в тому, що анонімність позбавляє його будь-якого сенсу, бо терористичний акт завжди є свідченням відчаю, останньою спробою привернути до себе увагу громадськості. Показово в цьому відношенні, що у випадку з трагічними подіями у Сполучених Штатах Америки відповідальність на себе ніхто не взяв.

 

·         Кому, на Вашу думку, пане Юрію, вигідні терористичні акти, здійснені в Америці ?

 

·         Легше, мабуть, сказати, кому вони не вигідні. Однозначно можна стверджувати, що дані теракти не вигідні палестинським арабам. Адже США були фактором стримування розгортання близькосхідного конфлікту. Саме Сполучені Штати утримують Ізраїль від жорстких військових дій проти палестинців. Безперечно, нью-йоркські теракти не вигідні Саудівській Аравії, бо вона є союзником США. А якщо все ж говорити про тих, кому вчинені злочини вигідні, то тут, хочемо чи ні, мушу скористатися терміном “третя сила”, яка, на моє глибоке переконання, є інтернаціональною за своїм складом. Для більш конкретної відповіді поки що просто немає належної достеменної інформації.

 

·         Чого, на Вашу думку, очікували від подій 11 вересня терористи?

 

·         США як супер- чи наддержава опинилася тепер у дуже складній ситуації, яку можна охарактеризувати відомим висловом: у темній кімнаті шукати чорну кішку. Подіями 11 вересня США вселюдно дали ляпас, який був розрахований на миттєву, отже, непродуману, могутню (всією силою військового потенціалу) реакцією супердержави. Та, слава Богові, американці не піддалися на провокацію, а показали свою державну мудрість та витримку.

 

·         Чи можна щось сказати про організаторів терактів в Америці ?

 

·         Гадаю, що найбільше, що ми зараз можемо зробити , це задатися певними питаннями. Наприклад, чому найсильніша у світі розвідувальна служба , ізраїльський Мосад, а також американська ЦРУ “не знали” про те, що готується у Нью-Йорку ? Адже з 1994 року, коли почалися активні терористичні дії палестинців проти ізраїльтян, вказані розвідслужби були у курсі цих справ і спромоглися прийняти ефективні контрдії, щоб зірвати проведення терористичних акцій. При цьому спромоглися запобігти вчиненню терактів не спонтанних, а організованих, що довго готувалися. Інша справа, коли на терористичний вчинок наважується одинак (найчастіше, смертельно хвора людина, яка коштами , заплаченими за проведення нею акції, може забезпечити безбідне існування своєї родини) та йде на це спонтанно й швидко, без особливих приготувань. Тоді дійсно його попередити розвідці дуже важко. Тому й шукають щонайперше не потенційних виконавців, а тих, хто замовляє й оплачує терор. Проте я вважаю недалекоглядним тлумачити події 11 вересня як спонтанні. Ці дії готувалися організацією, і, на думку фахівців, така підготовка потребувала не менше одного року. І тут знову виникає запитання: як усе це могло залишитися поза увагою розвідслужб ?

 

·         А як відноситеся до все більш наполегливих спроб оголосити головним винуватцем терактів в Америці Бен Ладена ?

 

·         Почну з того, що в засобах масової інформації Усамі Бен Ладена називають “духовним лідером мусульман”, а це не відповідає дійсності. Крім того, Бен Ладен, хоча й схвалює те, що сталося 11 вересня у Нью-Йорку, все ж заявив про свою непричетність до цих подій. Така заява “терориста № 1” суперечить тому портретові суперміліонера і злого супергенія, який створює йому у свідомості європейця преса. Бо смішно було б вважати, що, вдавшись до такого вчинку, як організація терактів у Америці, Бен Ладен перелякався би їх наслідків. Який же він після цього фанатик, та ще й релігійний ? При цьому варто зважити і на те, що визначення власних статків Бен Ладена як 300 млн. американських доларів, теж видається значно перебільшеним. За оцінкою колишнього помічника “терориста № 1”, який емігрував до Європи, Мухаммада аль-Массарі, капітал Бен Ладена становить біля 30 – 40 млн. В будь-якому разі на даний момент ніхто не довів з доказами в руках, причому такими, які б визнав Міжнародний Суд у Гаазі, вину Бен Ладена щодо даного конкретного випадку. З цим нічого не вдієш. А, отже, наполегливі спроби США висунути цього багатого йєменця в центр уваги світової громади як основного винуватця 11 вересня можуть бути оцінені на даний момент як такі, що символізують боротьбу з міжнародним тероризмом узагалі. Нарешті, не зайве з цього приводу згадати і таку східну мудрість, коли ворога перемагаєш, залишай йому шлях для відступу. Бо інакше йому нічого не залишиться, як загинути разом із своїм супротивником.

 

·         Сьогодні не тільки у пересічних громадян, а й у солідних політиків усе більше проглядається тенденція звести всю справу щодо трагічних подій в Америці до конфлікту двох цивілізацій – мусульманської та християнської. Що Ви, пане Юрію, думаєте з цього приводу ?

 

·         Саме твердження про існування в сучасному світі двох цивілізацій я вважаю некоректним хоча б тому, що, по-перше, сьогодні неправильно покладати в основу ідентифікації цивілізації релігійну ознаку (наприклад, чи слід відносити до “східної цивілізації” відому українську спортсменку Віту Павлиш, яка є мусульманкою, або відомого у свій час французького філософа, якого у нас клеймили як “ренегата, відступника від марксизму”, Роже Гароді, який прийняв іслам ?), по-друге, для мене очевидним є існування у нашомусьогоднішньому світі тільки однієї і єдиної цивілізації, яку неможливо розірвати на клаптики (бо Земля одна, та ще й не така вже й велика). Я вже не говорю про процеси, пов'язані з глобалізацією сучасного світу. Це тема окремої розмови.

 

·         Усе ж, виходить так, що за все “відповіли” таліби Афганістану як представники ісламського фундаменталізму. А всі інші фундаменталісти – мусульмани у світі здійснюватимуть “джихад” проти невірних (а на півдні Філіппін уже розпочали його). Чи не призведе це до походу мусульман проти всього світу (проти Європи, проти Індії), як гадають наші пересічні громадяни ? До речі, крім слова “джихад” ще вживається “газават”. Яка між цими поняттями різниця ?

 

·         Почну з останнього запитання. Різниці між словами “джихад” і “газават” нема ніякої. Просто одне слово арабське, а друге – турецьке. Точність понять необхідна, бо наші люди часто – густо вдаються до тих чи інших висловлювань чи оцінок про ситуації, про які не мають елементарного поняття. А незнання породжує страх (що й означає слово “терор”) Страх, у свою чергу, неминуче призводить до ненависті. На це теж певною мірою розраховували ті, хто планував теракти. Тому ще раз пам'ятаймо, що перед тим, як судити, треба щось знати. Отже, джихад – це віддача всіх сил і можливостей для ствердження Єдинобожжя, тобто це не тільки “священна війна”. Розрізняються чотири види джихаду, серед яких є, скажімо, джихад серця, тобто внутрішнє самовдосконалення людини на шляху до бога. Наприклад, православний святий Григорій Палама, перебуваючи у турецькому полоні і ведучи полемічні бесіди з мусульманськими богословами, досконало вивчив цей вид джихаду, запровадив його у християнстві, де він відомий як “ісихазм”. Ісихастом був і засновник української філософії серця Григорій Сковорода…До війни ж має відношення джихад меча. В іншій східній традиції, китайській, наприклад, є поняття “дао меча”, що став основою кодексу самураїв. Але слід знати, що вищою формою джихаду є духовний джихад, і його виконавцем був пророк Ібрагім, який у християнській традиції знаний як Авраам. На цій основі стоїть велика традиція суфізму. Крім того, слід підкреслити, що джихад меча має суто оборонний характер, тобто його можна оголосити тільки тоді, коли ворог вступив на територію мусульманської держави. Мусульманин, котрий бере участь у джихаді – захисті своєї країни і навіть якщо для його здійснення необхідне самогубство (а іслам, як і християнство, ставиться до самогубства негативно) , потрапляє в рай. В будь-яких інших, тим паче інтервентних із боку мусульманської держави, випадках про джихад меча не може бути мови. Ні іслам, ні Коран ніякого відношення до тероризму не мають.

 

·         В чому полягає небезпека ситуації, що склалася після трагічних подій 11 вересня ?

 

·         США як символ демократії вже почали згортати демократичні інститути (нагадаю про заяву Білого Дому про обмеження через секретність інформації для преси, підписання Бушем закону про таємні військові суди без присяжних для звинувачених у тероризмі , проведення “профілактичних бесід” із мусульманами – громадянами США). Іншими словами, виникає пряма загроза дезинформації зі всіма наслідками, що з цього випливають. А з такої ситуації у своїх цілях можуть скористатися й певні сили у державах, де демократичні традиції ще тільки формуються. Це теж слід мати на увазі

 

·         І нарешті, останнє запитання: які уроки випливають з трагічних подій у Сполучених Штатах ?

 

Урок, як на мене, один. Всі тепер повинні раз і назавжди усвідомити, що у сучасному світі не може бути однієї супердержави, яка б самостійно , на свій кшталт, спираючись на власний військово-економічний потенціал, була третейським суддею стосовно до інших країн. В умовах сучасної цивілізації ніяка супердержава не може бути абсолютно неприступною у порівнянні з так званими маленькими державами. Усі ми живемо на одній земній кулі і є настільки глибинно взаємозалежними, що, скажімо, вибух, не дай Господи, у Європі трьох атомних електростанцій буде достатнім , щоб загинули всі. А тоді вже не бу

·         де ні супер-, ні не супердержав.

 

Олег Гуцуляк

АТЛАНТИДА:

Війна Традицій

 

Платон повідомляв у своїх діалогах, що імена родоначальників атлантів його предок Солон витлумачив по-грецьки тому, що його інформатори-єгиптяни, у свою чергу, "пояснили" їхні імена по-єгипетськи. Отже, нам не відоме автентичне ім"я Атланта та його нащадків - атлантів. Але Платон наводить атлантичне (тубільне) ім'я брата-близнюка Атланта. Це - Гадір. Ще в часи Платона воно було зрозуміле грекам , бо позначало землі на березі Атлантичного океану (тепер - місто Кадіс або Гадейра на півдні Іспанії),фінікійську колонію. Навпроти Гадіра, але вже на африканському березі Атлантики, розташоване місто Лараш, що древніми називалося Лікс. Римляни наділяли це місто епітетом "вічне місто" (!) та шанували в ньому могилу Геркулеса, а фінікійці знали його під іменем "Мак Семес" - "Місто Сонця". Археологічні пошуки виявили тут могутню мегалітичну культуру сонцепоклонників (якими, згідно з Платоном, були й атланти). Це дало підстави відомому етнологові - мандрівникові Т. Хейєрдалу вважати, що саме Лікс був праобразом платонової Атлантиди - звідси прямо відкривається шлях до великого континенту: від міста Лікс бере початок океанська течія, що спрямовується чітко на захід, в бік Мексиканської затоки (Хейердал Т. Древний человек и океан / Перев. с англ. - М.: Мысль, 1982. - С. 54).

 

Солон витлумачив по-грецьки ім"я Гадір як "Евмел" - "Маючий овець", господар - вівчар. Цікаво зауважити тут, що іншим сином бога моря Посейдона, як і Гадір - Евмел, володарем стад овець був одноокий кіклоп Поліфем ("Багатоголосий"). Чи не можна припустити тотожність цих двох міфічних персонажів ?

 

У часописі "Кур"єр ЮНЕСКО" (1990 р., № 7) секретар Іспанської Королівської Академії баскської мови, етнограф Хосе М. Сатрустегі наводить міф жителів Піренеїв басків про помсту Неба. Згідно з ним один одноокий кульгавий пастух овець образив місяць Березень за його надто сувору погоду. Обурений Березень вирішив відомстити, але був вже останній день цього місяця. Тоді він випрохав у місяця Квітня позичити йому два з половиною дні та влаштував сильну бурю, внаслідок чого ріки та ручаї вийшли з берегів і стадо овець необачного одноокого пастуха загинуло. Під час спроби врятувати хоч би одного барана, тварина з переляку рогом вибила своєму рятівникові його єдине око. Ось чому пастухи бояться перших днів Квітня, позичених колись Березневі.

 

Чи не є цей баскський міф про природний катаклізм відгомоном про жахливий потоп, внаслідок якого загинула могутня цивілізація Атлантиди, а порятувалися лише пастухи високо в горах (як Піренеїв, так і Канарських островів) ? Чи не є герої цього переказу образом "братньої" атланам цивілізації, котра процвітала на теренах Піренеїв до приходу туди індоєвропейців ?

 

Германські саги розповідають про сліпого бога Хьодра чи Хьода ("Борець"), сина могутнього бога Одіна. Хьодр вбив світлого бога Бальдра прутом омели, котрий підсунув йому в руку бог-ошуканець Локі (від фінн. "лоухі" - "скеля, гора", або дав.-ісланд. "логі" - "вогонь"). Вважається, що Локі у міфах згадувався як брат - близнюк Одіна, а Хьодр - це сам Одін як втілення "сліпої довірливості" брата. З міфологічних текстів причина сліпоти Хьодра не відома, але допускаємо, що осліп він через наближення до "космічного Вогню", і не без допомоги лукавого брата. Пізніше, у переказах датчан, образ Хьодра трансформувався у героя Хаддінга ("Могутній борець"), якому сприяє сам бог Одін у личині одноокого старця (до речі, за іншими міфами, Одін обміняв своє одне око на джерело мудрості). Одночасно Хаддінг вважався земним втіленням бога Ньйорда (Нертуса), аналога грецького Геркулеса, а його брат-близнюк Фрото ("Мудрий"), за царювання якого на землі був "золотий вік достатку", - втіленням сина Ньйорда Фрейра. Фрейр - Фрото став родоначальником мореплавців, але його морська імперія загинула від навали морських полчищ демонічного конунга Мюссінга.

 

Отже, напрошуються паралелі зі співзвучними іменами Гадір та Хьодр, з переказами про одноокість, братів-близнюків та природний катаклізм з боку океану. Можливо, що давні германці перейняли ці відомості від своїх попередників на території сучасної Європи.

 

 

Деякі дослідники вважають , що до приходу індоєвропейців Західну Європу заселяли разом з іберо - басками ще й бербери (єгиптяни називали їх лівійцями і безпосередньо межували на заході), субстрат яких виявляється у перших індоєвропейців Заходу - кельтів (Pokorny J. Das nicht-indogermanische Subsstrat im Irischen // Zschr. celtische Philologie. - 1927. - Bd. XYI, XVII; Pokorny J. Die Schprachen der vorkeltischen Bewohner Nordwesteuropas // Innsbrucker Beitrage. - 1962. - Sonderheft 15. - S. 129). Начебто, саме вони виступають у ірландських сагах як фомори, яких очолює демонічний одноокий Балор, якого перемагає його внук (син дочки) Луг. Також батьком героя Фінна був Голлом (goll "одноокий") на прізвисько Аед (aed "вогонь"). Його вбив син Морни, за що Фінн і мстить. своєму дідові по матері Тадгові, синові Нуаду.

 

Нам не відомо як давні єгиптяни "по своєму" пояснювали Атланта. Спокусливим є ототожнити його з єгипетським богом Гором ("Висота", "Небо"), який, як і Атлант, був володарем простору між небом і землею. Образ Гора - сокіл, символ - крилатий сонячний диск. Хоча Гор не має брата-близнюка, але мотив сліпоти у міфі про нього присутній: брат-близнюк його батька Осіріса Сет вириває у племінника око і лише згодом Гор перемагає дядька. Своє око Гор дає проковтнути Осірісу - і той ожив. Воскреслий бог передав свій трон у Єгипті Гору, а сам стає царем потойбіччя, де його оберігають сини Гора, які, до того ж, виконують функцію Атланта - підтримують небо над землею. Але за деякими варіантами міфу Гор, син Ізіди (Гор-са-Ісет) вважався під іменем Гор-Ур (де "ур" - "великий, могутній") братом-близнюком саме Сета, що зазначив і Плутарх, називаючи Гора "Гором Давнім". Поєднання імен Сет і Гор у давньо-єгипетській мові означає "цар" (swth-hr), що через тисячі років завдяки коптським апокрифам потрапило у давньо-руські билини як "Святогор". Носій цього імен гине так само, як і цар Єгипту Осіріс: примірює до себе домовину, яка виявляється йому вміру, і не може зняти з неї кришку.

 

Японці теж знають двох братів-близнюків. Але функції у них протилежні: співзвучний Гадіру-Хьодру Ходері ("сяючий вогонь") є богом рибалок та моря, а Хоорі ("бог послаблення вогню") - покровитель мисливства та гір. У міфах розповідається, що Хоорі отримав перемогу над Ходері, відводячи воду з його угідь та затолюючи його суходільні поля. Але найбільше вражає, що Хоорі має епітет Амацу-хітакі-хікохо-но мікото, що перекладається як "Той, хто піднявся до висот". Отже, Хоорі - аналог Атланта, який тримає на своїх плечах небесне склепіння, а Ходері - аналог Гадіра ? Відомо, що син Хоорі та підводної царівни Тойотамі-біме Угаяфукінедзу-мікото став батьком першого японського імператора Дзімму-тенно. Порушивши заборону, Хоорі підгледів за пологами дружини і побачив, що вона - морське чудовисько. Тоєтамі змушена була залишити землю та назавжди жити у підводному царстві. Цей міф ототожнюємо із західноєвропейською легендою про сирену Мелюзину (Мелізанду), дружину короля Енно Довгозуба (або Раймонда). Але співпадіння на цьому не вичерпуються.

 

Цікаво, що із заходу до Перу та Еквадору прибували японські торговці та колоністи завдяки течії Куросіво. Зокрема, український американіст В. Пашук наводить висновки перуанського вченого Ф. Лойаса, який висловив здогад, що засновники імперії прото-інків були японцями, які від перуанської затоки Аріка, назва якої по-японськи означає "місцезнаходження", подружжя родоначальників інків дійшло до озера Тітікака, що японською мовою означає "тато і мама". Місцевим індіанським поселенням прибульці давали назви, як от Умаката, Юто, Тамака, Токара, Амаурі тощо, що у японській мові мають смислове значення, а до місцевих індіанських мов (кечуа та аймара) ці назви жодного стосунку не мають. Більше того, японською мовою "інка" означає "королівська кров", ім"я Манко Капак - "могутнє око", а поетів-бардів у Перу досі називають словом "амаута", що складається з двох японських : "ама" - "вірш", "ута" - "творити" (Пашук В.В. Викрадення континенту. - К.: Україна, 1991. - С. 16). У зворотньому напрямку, з Перу - у Японію, прийшло славнозвісне вузликове письмо (япон. "камі йо но модзі" або "сін зі" - "божественні знаки"). Тільки імператор Кіммі (пом. 720 р.) наказав переписати стародавні японські вузликові книги китайськими ієрогліфами (Мешков К.Ю. Древние письменности стран тихоокеанского бассейна, не связанные по происхождению с китайской иероглификой // Страны южных морей (История, экономика, этнография, география). - М.: Наука, Гл.ред.вост.лит., 1980. - С. 227; заг. - С. 221 - 229). Також на барельєфах Мексики присутні фігури з монголоїдними рисами. Найбільш відомий барельєф, датований 1200 р. до н.е., - "Борець із Укспанапи", де зображено сидячого в позі лотоса людини з японськими або китайськими рисами. Також існують ще ряд доказів впливу Китаю епохи Шань (з 1750 р. до н.е.) на ольмеків - подібність ієрогліфіки і елементів архітектури, різьба по нефриту, паралелі у виготовленні паперу та одягу з лику. А в Еквадорі знайдена кераміка п'ятитисячолітньої давнини, фактично ідентична японському посуду того часу.

 

Лінгвісти давно звернули увагу, що японська мова дуже схожа до мови вищезгаданих нами басків, прадавніх жителів міста Гадір. Відомо також, що назва одного з портових міст Японії Йокогама мовби взята зі словника басків: по-баскськи "йокогама" означає "місто на березі моря" ( Зайдлер А. Атлантида / Пер. с польск. - М.: Мир, 1966. - С. 228). Відомо також безліч інших мовних паралелей, серед яких баскське слово "гонду" - "пірнати, провалюватися, захід" , назви японського острова Хондо та центральноамериканської країни Гондурас...

 

Назва американської території на березі Мексиканської затоки Табаско пояснюється як "сторона басків". Але вже на давньо-єгипетській мові. Так вважає етнолог Р.Л. Коллінгтон. На його ж думку назва Гватемала дана давніми єгиптянами, котрі після загибелі Атлантиди відвідували ці колонії атлантів в Америці, і означає вона "Дорога західного сонця" (Ва-Тем-Ра). Так само трапилося з назвою іншої країни - Нікарагуа, що з давньо-єгипетської перекладається як "Західне сонце" (Нкх-Ра-Ва). Професор Рендель Гарріс перевів погляд на Північну Америку, де виявив чималі паралелі між географічними назвами та фактами давньо-єгипетської мови : Міссурі - "Діти Сонця", Массачусетс - "Діти Червоного", Теннесі - "Країна Ізіди" тощо. Інші етнологи виявили тотожність баскського слова "гойко" - "бог" імені бога індіаців сіу-дакота Хаока чи Хейока, і перекази про цих богів співпадають (коли він радісний - іде дощ, коли сумує - сонячно).

 

Деякі спеціалісти з ранньої історії Іспанії на тій основі, що іберійське плем"я кельтів-ареваків , котре героїчно протистояло навалі Риму, належало до монголоїдного расового типу, вважають, що ареваки перебралися через Атлантичний океан і стали відомі як індіанське плем,я араваків бразилійського побережжя.

 

Також у верхів'ях Міссісіпі, поділеної тепер між штатами Вісконсін, Міннесота і Дакота, жило найтаємничіше плем'я манданів. За мовою вони належать до групи сіу разом із ассінібойнами та дакотами. Займалися вони землеробством і відрізнялися від решти індіан расово та звичаями . Мешкали у дев'яти добротно укріплених містах. Особливо європейські риси були характерні для жінок, а у всіх манданів - біла шкіра та блакитні очі. Предком - засновником їхнього племені, згідно з міфами, була біла людина, яка приплила на каноє. Сама ж релігійна доктрина надзвичайно схожа у багатьох моментах з європейськими віровченнями. Згідно з поглядами деяких дослідників, предками манданів були кельти (Дж. Калтін, Х. Мейджор, Бовен) або скандінави (Г. Гроцій, Р. Хенніг). В музею Мілуокі зберігаються знайдені тут секири, сокири, залізний гостряк списа, огниво, які дуже схожі на скандинавські. Не дивно, адже Г. Гравьє виявив норманський субстрат в культурі південніших ацтеків, а Ч. Г. Леланд встановив разючу подібність між міфами "Едди" та алгонкінів. В штаті Міннесота було знайдено в землі прямокутний камінь вагою 91 кг, відомий як Кенсінгстонський камінь. Він був вкритий скандинавськими рунами.

 

У нижній течії Міссісіпі в 1982 р. були виявлені сліди унікальної величезної споруди, котра складалася із шести концентричних восьмикутників. Розміри споруди вражають - по діагоналі вона займала біля 1 км. Вчені визначили, що побудована вона була в 1800 р. до н.е. Для чого? Аналіз конструкції довів, що проміжки між восьмикутниками точно відповідают напрямкові заходу сонця у дні літнього сонцестояння. Тобто споруда слугувала для точного виміру часу, аж поки зміщення сонця протягом тисячоліття в інший Зодіак не зробило споруду непотрібною.

 

Але на території Америки виявлено й більш давні цивілізації! Неподалік від Мехіко є піраміда, частина якої була залита вулканічною лавою. Виявилося, що піраміда збудована 5000 р. до н.е. і лава її "законсервувала". У самій основі піраміди було виявлено археологами культурний шар середини У тис. до н.е. (за радіовуглецевим аналізом). Ці ж дослідження встановили, що піраміда була залишена людьми в 2160 р. до н.е. У Південній Америці, на території сучасного Перу, наявні руїни Гран-Пахатен. Там виявлено чисельні барельєфи, на котрих зображено дивні істоти. Ці знахідки стосуються археологічної "культури Антисуйо", що існувала за 20 000 років до н.е. Також у Центральній Америці на одній з камяних стін вирізблена дата 12 042 р. до н.е. Цікаво також, що в руїнах міста Тіуанако в Андах виявлено дивний календар, в якому рік нараховував 290 днів. Тепер це місто розташоване в горах на висоті 400 метрів. На такій висоті практично нема рослинності, і умови не сприяють проживанню людей. Але там виявлено залишки порту, морські ракушки, зображення літаючих риб, скелети викопних морських тварин. Все це свідчить про те, що це місто колись перебувало біля моря. Геологи вражені, адже Анди піднялися 60-70 млн. років тому, в третинний період. Отже, на той час місто вже було, була цивілізація? Це підтверджують інші дані. Біля міста - озеро Тітікака. На його дні дослідники виявили залишки побудов, стіни, котрі були складені з величезних камяних блоків. Стіни йдуть вздовж вимощеної дороги. Вони розташовані паралельно один до одного і тягнуться протягом одного кілометра. Археологи вважають, що це залишки прибережного храму, де здійснювалися поховання важливих осіб. Храм виявився на дні озера у результаті процесу гороутворення.

 

Ще в 1862 р. один мексиканський мандрівник виявив у штаті Табаско гігантські камяні голови, висічені з цільних глиб базальту з дивною майстерністю вагою під 20 т і діаметром до 6 м кожна. Зараз нараховується 12 таких статуй - і це жодному фальсифікатору не під силу. А для "академіків" неприємність та, що голови мають типово негроїдні риси - пухлі щоки, приплюснуті носи, повні губи, на деяких щось подібне на шолом, у інших - буквально кучеряве волосся... Створені вони десь коло 1200 р. до н.е. на зорі давньої цивілізації, яку їх наступники-індіанці майя називали ольмеки. Дослідження польського вченого А. Вейрьчинського кладовища біля цих голів показали, що в найбільш давніх похованнях 14% черепів явно негроїдного типу, а в більш пізніх - 4,5%, тобто африканці були поступово асимільоовані місцевими жителями.

 

Але також широко поширені т.зв. "особи семіто-кавказької національності" - з орлиним носом, бородаті. Вони у величезній кількості виявлені на ольмекських барельєфах і статуетках, причому того ж періоду, що й негроїдні голови. Більше того, один із сюжетів зображає урочисте спілкування європейця з негром - і виконаний він з великою повагою до предсттавників обох рас. Також американська письменниця Констанція Ірвін звернула увагу на те, що взуття цих "осіб східносередземноморської національності" має характерну рису - носки їх дуже незвично загнені. Такий фасон був виключно у етрусків, хеттів та фінікійців. (Мазин А. А открывали ли Америку?, журн. "Латинская Америка", 2003, № 11, с. 85-86).

 

Як відомо, величезна океанська течія йде від Канарських островів та Гібралтару і впадає у Мексиканську затоку, на побережжі якої раптово розцвітали потужні індіанські цивілізації, хоча природний характер цієї місцевості тропічних джунглів аж ніяк не мав би сприяти цьому. Також від острова Церн, що належить до архіпелагу Островів Зеленого Мису, де знайдено велику фінікійську факторію, відкривається найзручніший шлях вздовж північно-східного побережжя Бразилії в Карібське море під попутними вітрами-пассатами. Тут же можна було поповнити припаси перед довгим сорокаденним плаванням в Америку, тут же на борт могли бути взяти і чорношкірі моряки та робітники... При розкопках біля місць поховань фараонів були виявлені ритуальні кораблі. Найбільший з них - біля піраміди Хеопса, довжина виконаного з ліванського кедра корпуса досягала 43 м, водотоннажність - 45 т, що цілком ставиться у порівняння з каравелами Колумба і набагато більший драккарів вікінгів і в жодне порівняння не йде з папірусним човником "Ра-2" Тура Хейєрдала (на час його експедиції про ці кораблі нічого не було відомо). Згідно вимог плавання у відкритому морі ніс судна загнуто вверх, весла міцні - взагалі, вся конструкція корабля свідчить про те, що за ним стоїть древній та багатий досвід мореплавання. Найстарші із суден датуються 3100 р. до н.е.

 

Навіть такий скептично налаштований щодо трансокеанічних контактів російський американіст В. Гуляєв без застережень визнав факти чисельних перебувань на території Венесуели та Мексики римських торговців та поселенців та занесення у Європу часів Помпеї та Геркуланеуму суто американських культурних рослин - аннони та ананасу (Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: Мифы и реальность. - М: Междунар. Отношения, 1991. - С. 75 - 77). Навіть у бальзамі мумії Рамзеса ІІ (1224 р. до хр.е.) та в самих її тканинах (пізніше - також у муміях з Мюнхенського музею та з музею в Манчестері) був виявлений в 1976 р. алкалоїд тютюнових листків, хоч вважається, що тютюн потрапив у Європу після Колумба. Щоправда, тютюн росте й у Старому Світі - Західному Судані. Тільки дикий, і як він туди потрапив - невідомо. Знали його в Чорній Африці, знали й араби і використовували в медичних цілях та для введення в транс. У туземців Карібського моря в доколумбову епоху акт куріння звучав як "тоббако", звідси це слово потрапило у європейські мови. А ось у Судані, зодовго до Колумба, процес куріння називався "туббак", у інших племен - "таба", "табгха". Його знали й кельти, які поширили його у всій доримській Європі. Саме від самоназви кельтів "туата" ("народ", "нація") й походить слов'янська назва "тютюн" - "кельтська рослина". Найбільш давні зображення курильних трубок у Центральній Америці датуються 1500 р. до н.е. Можливо, що трансовий тютюн ("таббак") був експортним продуктом єгиптян та "атлантів" у Америку, де культивування його переросло в гігантський культ, а вже потім повернувся в Старий Світ. У відповідь американці експортували в Старий Світ свій власний наркотик - кокаїн. Він був виявлений, поряд з нікотином, в 1992 р. вченими з Інституту судової медицини в Ульмі в кістках та черевних мязах мумій, що зберігалися у Мюнхенському музеї. Кокаїн виготовляють саме з листків рослини кока, яка росте лише в південноамериканських Андах!

 

Ще в 1640 р. німецький ієзуїт Кірхер видав працю "Едіп Єгиптянин", в котрій викладав ідею колонізації єгиптянми Америки, а заодно й Індії з Китаєм. В 1862 р. в Бразилії було знайдено т.зв. Параїбський камінь із таємничими, начебто семітськими, письменами. Ернест Ренан оголосив напис підробкою та й той поміщик, який знайшов камінь, таємниче зник. Пізніше виявилося, що Ренан помилився - він просто не знав шрифту, яким зроблено напис. Вияснилося це вже в 1967 р., коли текст розшифрували. Мова там йшла про судно ханаанеян-фінікійців, яке розбилося біля берегів Бразилії десь біля 550 р. до н.е. Також цікаво, що аналогічні знайденому на Азорських островах ще в 1749 р. карфагенському скарбу монет виявлені в Массачусетсі та Коннектикуті.

 

Свідченням контактів стала також назва від племені мочіка гавані Мачіко (Машіку) на острові Мадейра на захід від Канарських островів. Група Мадейрських островів фігурує на давніх картах під іменем Острови святого Брандана та Втрачені острови. Араби їх називали Калідат ("Вічні острови"), що європейці зрозуміли як Карідат ("Милосердні острови"). За часів португальського принца Генріха Мореплавця Мадейру було відкрито як острів Святого Лаврентія. Але провівши ретельний аналіз давніх італійських карт, принц прийшов до висновку про те, що це вже відомий на картах з часів раннього середньовіччя острів Леньяме (Legname) чи Лекнаме ("Лісовий") і тому перейменував його по-португальськи Мадейра ("Лісовий"). Без сумніву, на нашу думку, Генріх Мореплавець керувався і згадкою давнього античного передання "Періпл Ганнона" (датованого 350 - 300 рр. до н.е.) про подорож у УІ ст. до н.е. (525 р. до н.е.) фінікійських карфагенян в Атлантиці, а саме: "... Постановили карфагеняни, щоб Ганнон плив за Гераклові Стовпи та заснував міста лівіофінікіян. І він відплив, ведучи 60 пентеконтер (п'ятдесятивесельних суден, - О.Г.) та безліч чоловіків та жінок числом в 30 тисяч, і везучи хліб та інші припаси... (Дослідники вважають, що карфагеняни шукали рятівної бази від персів, які щойно захопили сусідній Єгипет, аналогічно як це вчинили малоазійські фокейці, переселившись в іспанський Тартесс - О.Г.) ... Коли, пливучи, ми минули Стовпи і за ними пропливли дводенний морський шлях, ми заснували перше місто, котре назвали Фіміатіріон, біля нього наявна велика рівнина. Пливучи звідти на захід, ... В цій затоці є великий острів, зійшовши на корий ми нічого не бачили, крім лісу (!-О.Г.), а вночі ми бачили багато запалених вогнів, та гру двох флейт чули ми, кімвалів і тимпанів бряцання, крик великий. Страх охопив нас, і жерці наказали залишити острів...Пройшовши чотири дні, вночі ми побачили землю, заповнену вогнем; посередині було якесь величезне вогнище, що досягало, здавалося, зір. Вдень виявилося, що це велика гора, що названа Колісницею богів". Важається, що фінікійці доплили до вулкану на горі Камерун у Гвінейській затоці або до гори Какуліма в Сьєрра-Леоне, але більш вірогідно, що мається на увазі якийсь вулкан одного із сусідніх мадейрських островів, адже саме вони є вершинами підводних вулканів. Крім того, вражає, що Ганнон постійно застосовує в тексті місцеві географічні назви, і це при тому, що як прибульці, так і тубільці трималися осторонь один від одного! (Непомнящий Н. Колесницы в пустыне. - М.: Наука, Гл.ред.вост.лит, 1981. - С.66 - 68; заг. - 199 с.)

 

На основі фактів польські вчені К. Ковальський та З. Кжак переконливо довели міжетнічні контакти Іберії та Нового Світу (Kowalski K., Krzak Z. Mowia tysiaclecia. - Warszawa: Chytelnik, 1989. - S. 81 - 94 ). Як виявив голова Фонду дослідження Анд (штат Невада, США), археолог Д. Севой , жителі південноамериканських Анд перетинали Атлантику, до якої діставалися по ріці Амазонка. Відповідно стародавні єгиптяни та мінойці, тартесці Іберії (жителі міста Тартесс у дельті ріки Гвадалквівір-Бетіс, що добу плавання від вищезгаданого міста Гадір) могли подорожувати тим же шляхом до передгір"я Анд ще за дві тисячі років до появи фінікійських мореплавців на історичній арені. Зрештою, власне у Амазонії та Андах постає певне уявлення про світ: існує центр та певні пункти на горизонті, на котрі спрямовані промені - "саке", що розходяться (радільний характер руху). Аналогічне уявлення мали, як свідчить археологія, і культури Старої, до-індоєвропейської Європи. А чи не був басейн ріки Амазонки посередником між Японією та Європою у до-фінікійські часи, коли Атлантичним океаном володів флот атлантів ?

 

Знаменита іберійська скульптура т.зв. "Дама з Ельчі", відкрита в Zoma de la Alcudia (1897 р.), зображає жінку з мітрою на голові та двома великими, філігранної роботи, дисками по боках біля вух. Дана особливість не зустрічається в жодному мистецтві будь-якої країни Середземномор'я, але є прямим аналогом мезоамериканських скульптур. Фото скульптури можна побачити у книзі: Мишулин А.В. Античная Испания. (М., 1952. - С.111).

 

Внаслідок катастрофи, в якій загинула цивілізація Атлантиди, семітомовні Карфаген та інші фінікійські міста - держави заблокували Гібралтар, встановили своє домінування у Середземному морі та перервали традицію, хоч і незначних, контактів між Старим і Новим Світом.

 

Тільки хамітомовному Єгиптові у боротьбі за сфери впливу та ринку вдалося відстояти певну незалежність від Фінікії та задовільнитися виходом до Аденської затоки та Аравійського моря. Фінікійці зуміли переконати єгитян, що казкова країна Пунт (вона ж "країна богів", Та-Нутер), до якої плавали раніше їхні предки, це країна Офір (тепер - Афар) на місці тектонічної западини на схід від Ефіопського нагір'я і що шлях єгиптян до неї значно коротший, ніж шлях фінікійців через стовпи Баала - Мелькарта (Гібралтар) довкола всієї Лівії (Африки). Відомий похід "найманих" Єгиптом фінікіян у УІІ ст. до хр.е. й повинен був це довести фараонові Нехо ІІ. На нашу думку, міф про боротьбу між Гором - Тотом та Сетом - Баалом, згаданий вище, - це символічне зображення боротьби Єгипту з семітами - фінікійцями (Сет - бог сходу). Останні відібрали у єгиптян торгівельний шлях на захід - "око Гора", тобто систему маяків, збудованих вздовж всього західного шляху у "Зовнішнє море" (океан) до Канарських островів (Пунту), куди, у свою чергу, прибували торговці з Америки. Бог Гор іменується у єгипетських гімнах "священною ранковою зорею, яка сходить на захід від країни Пунт" і він же тотожний з богом Ашем, покровителем західної сторони світу взагалі, символом якого, як і Гора, був сокіл.

 

А для греків фінікійці пустили чутку, що до катастрофи за Геракловими стовпами (Гібралтаром) дійсно були острови, які внаслідок землетрусів затонули, а океан став не судоходним : в'язким , як болото, і повний рідкого мулу. Частина правди в цьому твердженні була. Океанологічна експедиція 1947 - 1948 рр. виявила , що дно Атлантики між Азорськими островами та островом Тринідад вкрите майже тридцятиметровим шаром осілого в'язкого мулу. Там же виявлено кристалічну лаву, яка могла утворитися тільки на овітрі. Застигаючи у воді, вона мала б зовсім іншу структуру.

 

Звісно, що не всі суперники Фінікії вірили у твердження про непроходимість Атантичного океану. Невідомий грецький автор книги "Про чарівні чутки" писав, що карфагеняни за Геракловими стовпами виявили в океані острів, багатий плодами. Але коли карфагеняни стали часто його відвідувати і де-хто через родючість грунту поселився там, будучи недосяжний фінікійській владі, то правителі Карфагену під страхом смерті заборонили плавання до цього острова, щоб перепинити відтік населення та тримати відкриття у таємниці. Про це ж говорив і історик Діодор Сицилійський (1 ст. до хр.е.). Приховуючи торгові шляхи, капітан карфагенського судна віддав перевагу тому, щоб викинутися на рифи, ніж вивести слідуючий за ними римський корабель до багатих оловом берегів Британії. Але заволодівши Карфагееном, секрети римляни вивідали - звідси знайдені римські амфори біля берегів Бразилії.

 

З метою перешкодити будь-яким контактам суперників з Новим Світом, що призвело б до росту могутності ворогів Фінікії, карфагенська консорція жерців кровожерливого бога Баала (Ваала) - Хамона впроваджує та укорінює у середовище американських тубільців ольмеків штучно створений клан жерців, котрий здобув великий духовний та господарський авторитет серед довколишніх етносів. Цей жрецький клан встановив над племенами свій контроль та запровадив жахливий за своєю цинічністю та жорстокістю культ щоденного людського жертвопринесення богам - хтонічній богині Тлальтеотль та богові Сонця Іцамна-Кініч-Ахавові, який вважався дарителем писемності та засновником жрецтва, - у вигляді виривання з грудей серця, бо інакше, начебто, повториться катастрофа, в якій загинула попередня цивілізація Астлан - "Країна , де живуть чаплі" (тобто Атлантида; див. прим.) . Власне Атлантиду - Астлан дослідники вважають місцем "схрещення" цивілізацій Нового і Старого Світу. Але в останньому випадку це були негроїдні (бушменські) представники. Останні складали 13,5 % населення ольмекського Тлатілько і 4,5 % населення Серро де лас Мезас. Крім того, тут наявні складові ляпоноїдного, арменоїдного, айнського та суданського расових типів !

 

Аналіз ряду міфологем мезоамериканців наштовхує на висновок про їх чужоземне, семітське походження: як у семітів бог Баал у іпостасі войовника Мардука перемагає першозданне чудовисько Тіамат і з його частин створює небо та землю, так само у міфології індіан Юкатану майя боги Кецалькоатль та Тецкатліпока перемагають богиню Тлальтеотль, що мешкала у первісних водах. Її тіло розрубали на двоє, створивши з частин небо та землю. Як богиня землі , вона повинна породжувати необхідні для їжі плоди. Але як розірвана на частини вона вимагає в якості їжі для себе людську кров та людські серця. Отже, напад на Тлальтеотль (Тіамат) викликав появу землі та корисних рослин та зумовив невідворотність смерті. В Мезоамериці запанувала характерна для семітського менталітету ідея в тому, що в смерті міститься життя. Для останніх було притаманне як принесення в жертву Баал - Хамону дітей - первінців, так і уявлення про те, що бог Баал - Мардук "жертвує" собою - дає свою кров, щоб "заслужити" людей: глина, змочена божественною кров'ю, слугує для виготовлення першої людини. Так само, розкаюючись за знищення потопом людства (цивілізації Атлантиди?), майянський бог Кецалькоатль та інші боги здійснюють обряд покаяння, окроплюючи кістки людей попереднього (до-потопного) віку кров'ю свого статевого органу. Отже, світ набуває стійкість через жертвопринесення богами і богів [Мамонтова Ю.В. Роль жертвоприношений в мезоамериканских мифах творения // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. - 2000. - №2. - С.104 - 106].

 

Згідно з фінікійськими уявленнями дружиною Ваала (Баала, Бела) була войовнича Анат , яку єгиптяни називали Нейт та наділяли її епітетом "Та, яка відкриває шляхи (на захід)". Її культ був пануючим у Єгипті в УІІ - УІ ст. до хр.е., тобто тоді, коли з Єгипту переселилися декілька колін Ізраїлю - герої "Книги Мормона", якимось чином довідавшись від жерців богині Нейт про землі за Океаном. Власне у УІІ ст. до хр. е. фінікійці на "замовлення" єгипетського фараона обігнули своїм флотом всю Африку. Саме у храмі Нейт у місті Саїс жерці розповіли Солону про Атлантиду, що, начебто, загинула, за нашим літочисленням, десь 16 000 років до н.е. В дійсності ж Солон невірно зрозумів інформаторів, бо ті вели мову про дату, відповідаючу за нашим літочисленням десь 1600 р. до хр.е., бо у єгиптян знак М означав "тисячу", а Солон прийняв його за знак грецьких цифр, де М означає "десять тисяч".

 

Геродот у своїй "Історії" ( Кн. 2, 59 ) ототожнив Нейт з грецькою Афіною (Атеною), а отже, не дивно, що жерці Нейт розповіли архонтові міста Афіни Солону прадавню таємничу історію про перемогу афінян (тобто сповідників культу богині Нейт - Анат) над атлантами , адже за міфологією семітів саме Анат перемагає демонічних морських чудовиськ - Йамму ("море") , Муту ("смерть") та семиголового Латану (Левіафан). В теогонії Санхунйатона - Філона Біблського саме Муту уявлявся у формі в'язкого мулу, як смерть і родюча життєва сила водночас.

 

Чоловік Нейт - Анат Баал - Бел , якого єгиптяни називали Сетом, на горі Цапон (біблійна "Цафон" - "Північна"; грецька її назва Касіус) будує храм на честь своєї жони і називає його "Шам Балу" (shmb'l - "Слава Ваала"). Тут обрала своє місцезнаходження жрецька каста "Шамбала", щоб протистояти касті "Агартха" (Гор-Джехуті чи Гор-Тот), яка служила богові мудрості та філософії Тоту, якому присвячені п'ять додаткових днів поза дванадцяти місяців року . Фінікійці називали Тота "Таавт", стародавні іранці - "Тваша", арійці - "Тваштар" ("Творець"), греки - "Тітон " (Тіфон), кельти - "Тевтат". Останнє використовувалося як епітет сонячного бога-умільця Луга, вбивці демонічного фомора Балора (тобто Бела-Баала-Сета) способом, яким біблійний цар Давид (у імені його той же корінь, що і в теонімі Тот) убив Голіафа...

 

Але ні в державі прото-інків Анд, ні у Старому Світі практика карфагенських жерців Ваала не вдалася. Проти неї, зокрема, повстає Мойсей та винищує всіх прихильників "Золотого Тільця" (Бик, Овен - це образ Ваала; відповідно, улюблений квазі-езотериками образ Овна - Рами як представника "істинно арійської" традиції викликає суттєві застереження). Розгром римлянами Карфагену та визволення з-під їхньої влади всієї Іспанії (Іберії) та Африки знаменували початок занепаду відкритого панування у Старому Світі людиноненависницької релігії Ваала (Баал-Хамона). Проте рецедиви консорції жерців прорватися до відвертої влади відбуваються постійно у різноманітних формах (від катарів та масонів до комуністичної партії). Отже, є підстави говорити не стільки про "франк (іудео-) масонську змову", а про змову консорції жерців Ваала (від семітського "бел" - "господар"), яка, щоб відвернути увагу від себе, штучно витворює "цапів - відбувальників" ("хлопчиків для биття") - катарів, масонів, ілюмінатів, сатанистів, скінхедів, сіоністів, фундаменталістів тощо.

 

 

 

 

Тарас Ткачук

Трипільський орнамент та змінені стани свідомості

 

Переживання, з якими людина зустрічається

під дією мескаліна чи глибокого гіпнозу,

безперечно дивні, але вони дивні маючи

безсумнівну упорядкованість, дивні у відповідності

до якоїсь моделі.

О. Хакслі.

 

Передмова

 

 Автор цих рядків не фахівець у галузі психології, або етномікології, проте, хоче поділитися деякими думками, які виникли під час спостереження дивних паралелей між схемами розпису енеолітичного посуду і пізнішими описами візіонерського досвіду тих, хто повернувся з подорожей по "інших світах".

 

Автор починає своє викладення не без усвідомлення, що поставлене питання дуже контраверсійне. Але деякі явища в житті дописемних археологічних суспільств (до яких належить і орнаментація) вже не відповідає теоріям їхньої економічної детермінації. Без пошуку інших ключів до розуміння цих явищ неможливо наблизитися до розуміння цінностей людей енеоліту. А без цього ми не зможемо зрозуміти не тільки їх, але й себе.

 

Вступ

 

Інтерес до орнаменту, як до культурного явища достатньо великий. Зараз існує декілька теорій його появи [1]. Здається, що його пояснення простим прикрашанням площини предмету все більше втрачає своїх прихильників. Дійсно, воно не відповідає на дуже багато питань, насамперед, чому в основі орнаментації різних культур знаходиться певна кількість приблизно однакових фігур?

 

Причина їхнього виникнення і досі вкрита таємничим мороком. Наполегливість з якою ці фігури наносилися на різні предмети, пояснюється, зазвичай, традицією. Але хіба традиція не потребує постійного підтвердження своєї істинності? В такому разі, що слугувало цьому?

 

За час багаторічного дослідження трипільсько-кукутенської орнаментації (V- початку III тис. до н.е.) подив автора викликала наполегливість, з якою майстри того часу зображували в чисельних варіантах дуже невелику кількість фігур - хрести, свастики, чотирикутники і (дуже рідко) зірки (рис. 1). Крім цього, зовнішній вигляд деяких посудин також викликав питання свого виникнення.

 

Відповіді на них можна спробувати знайти в описах візіонерських феноменів, викликаних рослинами, що змінюють свідомість та пограничними для людини ситуаціями (передсмертний стан, голод, самотність, транс тощо).

 

Про доречність такого пошуку свідчить, наприклад, візіонерський досвід американського антрополога Мішеля Дж. Харнера: "Коли я пішов спати, в цю ніч мого приїзду в темряві будинку передімною з'явилися картини блискучих і червонуватих відтінків. Те, що я побачив, було дуже дивним: криволінійні візерунки перепліталися, розходилися і крутилися вельми приємним чином. Потім серед візерунків, що змінювалися, з'явилися дрібні усміхнені демонічні лиця. Вони крутилися, зникали і знову появлялися. Я відчував, що бачу духів, які мешкають у Макасі. Наступного дня католичний місіонер показав мені свою приватну колекцію доісторичного посуду з місцевого району. На ньому були намальовані красиві візерунки, майже однакові з тими, що я бачив минулої ночі" [2].

 

Як показують чисельні дослідження сучасних антропологів, індіанські племена, що населяли сучасну Мексику, Колумбію, Венесуелу та інші країни Нового Світу живуть ніби в двох світах - в світі звичайного стану свідомості і у світі зміненого стану свідомості [3]. Існують чисельні техніки, які викликають зміни свідомості, де не останню роль відіграють галюціногенні рослини [4].

 

Дуже спрощуючи, можна сказати, що у звичайному стані свідомості в індіанців проходить господарське, сімейне і політичне життя, а в зміненому стані свідомості - спілкування з богами чи духами, лікування, отримання пророцтв та вказівок до дій в нормальному стані. Насправді ці два стани тісно переплетені [5].

 

Галюціногени були відомі багатьом традиційним суспільствам Старого Світу. Наприклад, з текстів Рігведи і Авести ми знаємо, що зміну стану свідомості за допомогою рослин практикували індоарії. Можливо, вживання рослин, які викликали яскраві видіння сягає палеоліту [6].

 

Яруси світу

 

Уявлення про багатоярусний світ властиві багатьом народам, особливо тим, у яких розповсюджений шаманізм. Шамани, впадаючи в змінені стани свідомості за допомогою ударів бубна, танців, вживання галюціногенних рослин та інших технік, мають здібність подорожувати і діяти в цих ярусах [7].

 

Інтерпретація розташування орнамента на посуді трипільсько-кукутенської культури, як відображення уявлень її носіів про багатоярусний світ, вже давно існує в літературі [8].

 

Під час археологічних досліджень великих трипільських поселень на Черкащині [9] знайдено посуд, на якому орнамент не тільки дозволив отримати додаткові аргументи на підтвердження цієї інтерпретації, але дав можливість висловити припущення, що мешканцям цих поселень була відома можливість переходу між двома світами - Нижнім та Верхнім за допомогою драбин. Орнамент на кубкоподібній посудині з поселення Майданецьке складається з чотирьох ярусів (рис. 2). В першому, нижньому і четвертому верхньому ярусах зображені горизонтальні лінзоподібні овали, з'єднані тангентами. На другому ярусі намальовані дві вертикальні драбини, що з'єднують середній (другий) ярус з третім. Цікаво, що в місцях з'єднання драбин з бордюром третього яруса в ньому залишені проходи.

 

Ще одна посудина, на якій зображена ідея можливості переходу між ярусами світу, знайдена під час розкопок іншого великого поселення - Тальянки (рис. 3). Він має біконічну форму і його орнаментація складається з трьох ярусів. В першому (нижньому) ярусі, в районі ручки, намальований знак зерна [10]. Його оточують два серпанки місяця в першій і останній чверті та два великих чорних кола - знаки повного місяця (?). В другому ярусі зображені рослини (дерева?) і нахилені драбини, які з'єднують цей ярус з третім. В ньому також намальовані рослини.

 

Цікавий той факт, що зображення місяця в нижньому ярусі ніби вказує на час, коли відбувався перехід між ярусами світу - вечір, або ніч. Як свідчать антропологи, які вивчають шаманізм, саме цей час найбільш сприятливий для зміни свідомості і камлання:"В темряві, на відміну від звичайної реальності, тиск на свідомість понижується, даючи можливість шаману сконцентруватися на аспектах незвичної реальності, важливих для його роботи" [11].

 

Основні фігури орнаментальних схем

 

Як зазначено в літературі, споглядаючи трипільсько-кукутенський посуд згори, легко помітити, що всі орнаментальні композицїї складаються всього лише з декількох фігур - універсальних символів. Це свастики, хрести, поєднання свастики і хреста, і (рідко) багатопроменеві зірки [12]. Що викликало і постійно підтримувало інтерес саме до цих фігур?

 

В літературі свастики і хрести в колах вже традиційно пов'язують з солярною символікою. Але, в такому випадку незрозуміло сусідство місячної символіки біля деяких таких фігур.

 

Сучасні дослідження в галузі впливу психотропних речовин на психіку людини, поміж іншого, дали важливий матеріал, який може бути цікавим для розуміння появи і постійного повторення цих фігур в орнаментації епохи енеоліту.

 

Наприклад, під час вживання психоделіка ЛСД-25 відбувається візуалізація універсальних символів. Вони - перше, шо бачить людина під дією препарата: "Я глибоко заплутався в абстрактному світі геометричних фігур, які крутилися. Вони були розкішних кольорів, більш яскравих і сяючих ніж що-небуть інше в моєму житті"[13].

 

"У багатьох осіб, які проходили ЛСД-лікування були бачення складних геометричних композцій, які сильно нагадували східні мандали. Найчастіше в сеансах спостерігаються символи хреста, зірки Давида, індо-іранської свастики, давньоєгипетського ієрогліфа "анкх" (нільський хрест, що символізує життя) і також квітки лотоса, даоського інь - янь, будійського колеса смерті і відродження та кола" - пише про цей аспект ЛСД-видінь Станіслав Гроф [14].

 

Видіння універсальних символів викликає не тільки ЛСД, але й інші психотропні речовини, наприклад мескалін: "... у невиразному різноманітті надзвичайно частим було зображення хреста. Головні лінії світилися орнаментом, змійками, сповзаючи до країв, чи розпускаючись язичками", [15] або: "Іскристий гвинт, що рухається, сотні гвинтів. Колесо, що обертається в центрі сріблястої ділянки" [16].

 

Концентричний мотив всіх орнаментальних схем цікавий з точки зору шаманської практики, як зазначає Джоан Вастокас "... концентричний мотив здається характерним для зорового досвіду самого по собі і символізує отвір, через який шаман проникає в Нижній світ чи на Небо, за допомогою якого він проходить на інший бік світу" [17].

 

Дуже цікавий візіонерський досвід змінених станів свідомості американського дослідника Джона Ліллі тому, що містить інформацію про сприйняття простору на самому початку видінь. Під дією стресової ситуації (лікування зубів) і закису азота він вийшов "в простір, що обертається де було відчуття обертання всього навкруги ... звуки, світло, тіло і весь Всесвіт крутилися" [18]. Не менш цікаве і продовження цього досвіду: "Раптово я перемістився з цього простору в простір з двома охоронцями" - пише Дж. Ліллі. Він отримав від них інструкції відносно того, що належать зробити ще у звичайному світі [19]. Ця частина видіння заслуговує окремого розгляду.

 

В світлі сказаного, виникає питання, чи не являють собою орнаментальні схеми у вигляді "мандал", що обертаються, або статичних "мандал" зображеннями початку візіонерськоі подорожі? Щодо символів місяця, то, можливо, і тут, як у випадку зображення ідеї переходу між ярусами світу, вони вказують на час, коли відбувалися ритуали, коли приймали психотропні речо-вини і споглядали фігури, які зараз називаються універсальними символами.

 

Дві істоти іншого світу

 

У міфології та образотворчому мистецтві трапляються двоє практично однакових персонажів-двійників. Вони з'являються і діють одночасно. Про функціонування цих персонажів в міфології на рівні звичайної свідомості розповідає велика кількість літератури. Але маємо тексти, де двійники діють в іншому вимірі, а саме в змінених станах свідомості. Зупинимося на деяких, достатньо пізніх текстах, з описом з'явлень двійників з метою дослідження закономірності в їхніх "діяннях".

 

Перше джерело, на якому хочеться зупинитися - напис Кірдера (Картіра) верховного зороастрійського жерця при сасанідському царі Вахрамі ІІ (276 - 293 рр. до н.е.) в Сармешхеді. В той час було необхідно зміцнити занепадаючу релігію і укріпити становише зороастризму, перемогти єресі і вірування в неправдивих богів. Для того, щоби переконатися в правильності маздаяснізму і принести докази на користь цього Кірдеру (Картіру) прийшлося навідатися до потойбічного світу. Під час подорожі він зустрів свого двійника - першообраз "хангірб" і жінку даена, яка вітає душі померлих на мості Чінват. У їхньому товаристві він побачив золоті престоли небес, великих праведників і пекло, повне "сов та інших храфстра". Він переконався в тому, що його місце, так само як і усіх вірних маздаяснійської релігії буде на Небі [20].

 

Інший зороастрійський текст "Арда - Віраз - Намак" говороть про події, що відбувалися при Сасаніді Шапурі ІІ (310 - 375 рр. н. е.). Зороастризм тоді знову переживав складні часи, розповсюдилися єресі та безвір'я. Жреці обрали із свого середо-вища самого найблагочестивішого - Арда-Віраза і, давши йому випити "священий напій" - наркотичну речовину банг, відправили у потойбічний світ.

 

Душа Арда-Віраза відділившись від тіла, відправилася до священних гір Чакат-і-Дайтік до мосту Чінват. Міст Чінват розширився, і, каже Арда-Віраз: "Я перейшов через нього легко, зручно, відважно і переможно. Мене, Арда-Віраза, вітали могутній бог Мітра, благий Вайю та інші істоти того світу ... Потім праведний Сраоша та бог вогню взяли мене за руки і сказали: " Йди, ми покажемо тобі рай і пекло, сяйво, блиск, спокій і процвітання, насолоду і задоволення, радість, щастя та пахощі раю - відплата праведникам. І ми покажемо тобі морок, тісноту і скверну, злобу і біль, жах та сморід в пеклі, всі види відплат, які отримують грішники".

 

Душа Арда-Віраза повернулася на сьомий день, увійшла знову в тіло і "Арда-Віраз встав, ніби прокинувшись від приємного сну" [21].

 

Достатньо порівняти ці два тексти, щоби одразу побачити багато спільного.

 

1. Насамперед, дві подорожі відбувалися в змінених станах свідомості. У випадку з Арда-Віразом прямо наводиться речовина, яка сприяла цьому - "банг".

 

2. Цікавий соціальний контекст двох подорожей в інший світ - вони відбуваються з метою переконання у правдивості традиційної релігії.

 

3. Важливою частиною візіонерського досвіду подорожуючих були зустрічі з двома істотами потойбічного світу. В одному випадку вони різностатеві - двійник Кірдера (Картpіа) чоловік і жінка даена. Арда-Віраза водили по раю і пеклу чоло-віки - Сраоша і бог вогню.

 

4. Вони демонструють душам подорожуючих як влаштовано світ, небеса і пекло, тобто видіння мають космологічний характер.

 

Дві істоти, також чоловік і жінка, зустрічають душу померлого в перший день. З того моменту, коли, відповідно до тексту Бардо Тедол (Тибетської книги мертвих) померлий усвідомив себе мертвим і відправився до нового народженя, тобто після того, як минуло три з половиною-чотири дні після смерті. Померлий споглядає феномени, що отримали інший, аніж на землі вигляд, всі явища тут виступають у "вигляді світла і божеств". Він бачить, як з центральної частини, що називається Розкидаюча насіння, з'являється Бхагаван Вайрочана, білого кольору, що сидить на троні лева в обіймах матері Небесного Простору.

 

Померлому, щоби потрапити до Самбхоча-Кайю, цетральну Всебагату частину, щільно заповнену насінням всіх сил і речей Всесвіту і стати там Буддою, необхідно молитися і звернути пог-ляд на сяюче голубе світло, що вийшло із серця Вайрочани. Тільки таким чином, згідно з Тибетською книгою мертвих, померлий може досягнути Нірвани, царства Будди [22].

 

В цьому тексті, у традиції, повністю відмінній від зороастризму, візіонерські переживання дивним чином подібні. Змінений стан свідомості приносять смерть тіла. Потім з'являються дві вищі істоти, злиття з якими робить можливим досягнення центральної благої частини іншого світу, тобто це видіння також космологічне.

 

В іншій частині Старого Світу, в Палестині,подібний візіонерський досвід описаний в пізньоіудейській літературній пам'ятці, складеній не раніше 1 ст. н.е. "Книзі Єноха Праведного" Єнох був в домі один "нарікаючи і плачучи очами своїми". Коли він заснув, то появилися "мужа два, вельми великі, лиця їхні як сонце сяюче, очі як свічки горящі, з вуст їхніх виходив якби вогонь, одежа їхня як піна біжуча, світліші за золото крила їхні, біліші за сніг руки їхні" [23].

 

Можна помітити, що космо-логічна частина видінь завжди описується в межах тих традицій, в яких виросли візіонери. Ті, хто пережив цей досвід, намагаючись його описати, часто відмічають неадекватність вербального викладення, більша частина його так і залишається невисловленою. Оповідачі змушені завжди добирати релігійні, космологічні і естетичні метафори, розповсюджені в звичайному світі.

 

Не уник цього і автор "Книги Єноха". Він описав свої видіння в розповсюджених на той час уявленнях про багатоярусність небес. "Два мужа" показали йому сім небес, де Єнох споглядав "володарів чинів зоряних", рух зірок та їх походження "від часу до часу", сховища снігу, граду, хмар і роси; Рай і Пекло; рух Сонця і Місяця, янголів, поставлених над всім часом, народами, ріками і морями. На сьомому небі Єнох побачив "світло велике і вогнеподібне воїнство безплотне, Архангелів і Янголів і світлосяйний чин Офанимів і Господа, що сидить на престолі Свому".

 

На цьому видіння Єноха не скінчилися. Далі він так описує свій досвід: "І підняв мене Гавриїл, як піднімає, бувало, листя вітром, помчав мене, і поставив мене перед лицем Господнім і бачив я Господа, і лице його могутнє і преславне, і страшне..."

 

Тут у Єноха не вистачає слів, щоби описати своє бачення: "... Але хто я, щоби оповісти велич сутності Господньої і лице Господнє, потужне і страшне вельми, і сказати про хори довкола Нього багатооких і багатоголосих..."

 

Єнох, за велінням Господа зі слів архангела Веревеїла записав "всі справи небес і землі, і моря і всіх стихій, і рух їх, і буття їх, і зміни років і днів шестя, і зміни, і заповіді, і повчання і солодкоголосся співів, і сходження хмар і виходи вітрів". Окрім цього, Єнох отримав від Бога таємні знання космогонічного і космологічного характеру [24].

 

Загадки про видіння двох істот іншого світу трапляються в текстах християнської традиції. Наприклад, в "Історії Франків" Григорія Турського VІ ст. н.е., повідомляється про візіонерський досвід абата Сальвія. Під час свого затвору, утримуючись у всьому, хворий на сильну лихоманку, тяжко дихаючи, він лежав на ліжку і раптом помер. Монахи, перебуваючи у глибокій скорботі, разом з його матір'ю стали готувати тіло до поховання. Коли ранком все було готове до цього, тіло почало рухатися. Поволі приходячи до себе, Сальвій оповів браттям про свою подорож на Небо у супроводі двох янголів. Там він побачив "ворота, яскравіші від цього світла", через які його привели "в таке житло, в якому підлога блищала як золото і срібло; світло там було невимовне, простір неописуванний". В цьому будинку Сальвій почув голос, який повернув його назад на зем-лю [25].

 

В "Житії преподобного Василія Нового" міститься оповідання про посмертну подорож блаженної Феодори.

 

Одразу після відділення від тіла, вона побачила не двох істот, а багато чорних духів злоби, які вчинили страхітливий галас. Але, незабаром, перед нею з'явилися два світлоносних янгола у вигляді юнаків. "Лиця їхні були ясніші сонця, вони ласкаво дивилися, волосся на головах було біле як сніг, довкола голів розвивалося золотоподібне сяйво, одежа у них блищала як блискавка, і була на грудях підперезана золотистими поясами.

 

Ці янголи супровожували душу Феодори по всіх "митарствах". Після чого почувся голос від престола слави Божої, наказуючи янголам показати їй "всі райські обителі святих і всі муки грішників". Вони водили душу всюди, вона бачила "багато чудових поселень і обителей сповнених слави та благодаті". Закінчивши обхід райських обителей, янголи опустили душу Феодори в пекло, де вона бачила "страшні та нестерпні муки грішників" [26].

 

У видіннях шведського містика XVIІІ ст. Е. Сведенборга теж знаходимо згадки про двох янголів, в частині присвяченій "воскресінню людини з мертвих і вступу до життя вічного": "Я був приведений в нечутливий стан відносно тілесних відчуттів тобто майже в стан померлих" - пише він в роботі "Про небеса, про світ духів і про пекло", "Я побачив на віддалі тамтешніх янголів, і двоє з них сиділи біля моєї голови. Вони, за словами Е. Сведенборга, надають "вставшому" всілякі послуги, які тільки можна побажати та повчають їх всьому, що стосується майбутнього життя, вони "жадають слугувати всім, повчати і возносити кожного до небес" [27].

 

Як можна побачити з наведених фрагментів опису подорожей по інших світах, всі вони, як і у іранських (зороастрійських) текстах, відбуваються в змінених станах свідомості. Структура видінь практично однакова. Відмінні, як вже зазначалося, форми повідомлень, забарвлені релігійним, космологічними та естетич-ними уявленнями, пануючими під час запису візіонерського досвіду.

 

Про те, що ці тексти не являють собою простої передачі літературної традиції, а несуть зовсім іншу, вельми важливу інформацію, свідчать сучасні записи досліджень ізоляції.

 

Під час нещасного випадку близького до смертельного, Джон Ліллі, який проводив дослідження ізоляції у закритому просторі, увійшов у змінений стан свідомості і "покинув тіло".

 

"Я став просто фокусованою точкою свідомості, відправляючись в інші світи. Я зустрівся з двома, що прийшли до мене через величезний пустий простір. Я був у величезному просторі паралельному, повсюди заповненому світлом. Скрізь було розлите золоте сяйво, яке пронизувало весь простір до безкінечності. Я просто крапка свідомості, заповнена любов'ю, теплотою. Я відчуваю і бачу їхню присутність. Вони передають приємні, трепетні і благовійні думки"[28].

 

Тут, як і у всіх інших текстах, два "гіда" показали Дж. Ліллі "Всесвіт як ми його знaємо". "Я за межами Галак-тики, зе межами галактик, як ми знаємо. Час здається прискореним в сто білліонів разів. Всесвіт сплющився в одну крапку. Ось відбувається величезний вибух, і з крапки спрямовується в один бік позитивна енергія, прокреслюючи космос з фантастичною швидкістю. 3 протилежного боку з крапки виходить антиматерія, спрямовуючись у протилежний напрямок. Всесвіт розширюється до максимуму, стискається і знову розширюється тричі. Під час кожного розширення гіди говорять: "Людина з'являється тут і зникає там"[29].

 

Як бачимо, космологічні описи, в руслі теорії Великого Вибуху, мають тут досить сучасний вигляд. Для нас важливий лише їхній загальний зміст - світоустрій.

 

Зі всього наведеного, можна зробити припущення, що з'явлення істот інших світів не пов'язані з нашим історичним виміром і еволюцією міфології чи релігії. Вони з'являлися в тих випадках, коли люди в зміненому стані сві-домості входять в їхні світи, і саме вони стимулюють появу космогонічних і космологічних текстів в різних традиціях. Дві істоти іншого світу постійно пов'язані з вищими цінностями культури, які асоціюються із світлом, раєм, знаннями.

 

В зв'язку з нашою темою виникає питання, якщо населенню доби енеоліту був відомий візіонерський досвід, початкові стадії якого зафіксовані у вигляді "обертового стилю" орнаментації, то чи можна зустріти в ній зображення двох істот?

 

Дійсно, на посуді трипільсько-кукутенської культури, особливо наприкінці середнього і початку пізнього етапів її існування (етапи В ІІ - С І т І за археологічною періодизацією, кінець V середина IV тис. до н.е. за каліброваним датуванням [30] (досить часто зображували лики якихось істот (рис. 4). Найчастіше цих лик по два на кожній посудині, хоча, зрідка трапляються три і чотири лика.

 

Про те, що вони пов'язані з потойбіччям свідчить, насамперед чотироокість кожого лика. Цю ознаку мають деякі істоти, які появилися в перший момент створення Світу.

 

Наприклад, в орфічних рапсодіях, в теології досяжного розумом "з розколеного Ефіру першим" став видимим Фенес - ключ для розуму (Прокл 71; 82) "чотирма очима дивлячись в різні боки" (Гермій, 78) [31].

 

Звичайно, це не говорить про яку-небуть залежність космогонічних уявлень орфиків від світобачення енеолітичного населення Південно-Східної Європи. Можливо, в основі чотирооких ликів на посуді енеоліту і в більш пізніших космогоніях знаходиться одне джерело - візіонерський досвід у змінених станах свідомості.

 

Чотироокі істоти "проникають" і в наш час. Наприклад, на картині шведського художника Петера Біркхеусера (Birkhauser) зображено чотирооке страхітливе видіння [32].

 

Про належність пари чотирооких істот до небесного (вищого) світу вказують знаки місяця, дуже часто розташовані між ликами на посуді. На сході трипільсько-кукутенської ойкумени тут також малювали знаки зерна. Нагадаємо, що уявлення про двох істот, які спускаються і підіймаються на Небеса, зображені у вигляді двох драбин на кубкоподібній посудині з Майданецького.

 

Якщо наша інтерпретація свастикоподібних (та інших) композцій на посуді, як зображення візіонерських феноменів на початку подорожей до богів в зміненому стані свідомості вірна, то, у випадку подвійних ликів, ми маємо зображення наступного стану видінь, а саме зустрічі з двома (або декількома) антропоморфними істотами, поводирями по інших світах.

 

Що могло викликати змінені стани свідомості у мешканців

трипільсько-кукутенських поселень?

 

Це не менш складне питання. Чи можливо знайти серед орнаментації та глиняної скульптури епохи енеоліту реальні зобра-ження психотропних рослин?

 

Дійсно, на ранньому етапі існування культури Трипілля - Кукутені (середина VI - середина V тис. до н. е.) [33] деякі ручки покришок грушоподібних посудин мають вигляд грибів. Цікавим є те, що на їхніх "шляпках" часто нанесені свастики і хрести, тобто універсальні символи, які часто з'являються під впливом психотропних речовин, під час подоро-жей по інших світах.

 

Аналогічні фігури розташовані на самих покришках, на горі, довкола центральних грибоподібних ручок (рис. 5).

 

Покришки з грибоподібними ручками трапляються тільки на ранніх етапах існування культури Трипілля - Кукутені, в більш пізніших керамічних комплексах їх немає.

 

Відома знахідка і психотропної рослини - коноплі. На поселенні Фрумушіка - Нямц в посудині було знайдено насіння коноплі (Canabis sativa) [34]. Але чи вживалася конопля в техніках зміни свідомості населення того часу?

 

Ми вже згадували феномен споглядання "тих, що рухаються", динамічних і статистичних універсальних символів під впливом потужної психотропної речовини - ЛСД-25. Цей штучний препарат був отриманий в швейцарській лабораторії досить недавно (в 1938 р.). Але його головним природним компонентом є лізіргінова кислота - основа алколоїдів спорин'ї. Спорин'я - грибок, шо вражає зернові, і землероби могли випадково випробувати її дію, а потім свідомо вживати спорин'ю, що викликає яскраві видіння в різних ритуалах, як ввжають Р.Г. Уоссон, К.А. Рак. і А. Хофман, навіть під час елевсинських містерій [35].

 

Окрім психотропних рослин, яскраві видіння можуть виникнути під дією інших факторів, наприклад, хронічного недоїдання або голоду.

 

"Майже кожні півроку наші предки не їли фруктів, свіжих овочів і (оскільки вони не могли прогодувати велику кількість биків, корів, свиней і свійських птахів протягом зими) їли дуже мало масла, м'яса та яєць. До початку весни більша частина людей страждала в слабкій або гострій формі від цинги, через нестачу вітаміна С, від пелегри, викликаної недостачею в їжі вітамінів групи В. Болісні фізичні симптоми цих хвороб асоцію-ються з не менш болісними психологічними симптомами" - пише О. Хакслі [36].

 

Відомо, що вітамінна нестача спричиняє зменшення в складі крові никотинової кислоти, яка перешкоджає видінням і вони вивільнені широким потоком проходять у свідомість голодуючих людей, викликаючи масові галюцинації. Крім цього, голодання (або недоїдання) викликає стан неспокою, депресії, іпохондрії та відчуття небезпеки [37]. Реальний світ сприймається суспільством як незрозумілий хаос, що викликає жах суміш подій і відчуттів. На помякшення цих станів націлені, як вважав В. Воррингер абстрактні лінійно-геометричні форми орнамента, що мають стабільність, порядок і гармонію, які давня людина не могла отримати в "лавині явищ зовнішнього світу" [38].

 

Таким чином, орнамент відігравав дві ролі: зображував "вхід" в змінені стани свідомості, в інший світ, а в звичайному стані свідомості слугував меті створення порядку і гармонії в зовнішньому світі і психічному стані суспільства, яке його зображувало і сприймало.

 

Візіонерський досвід і розвиток суспільства

 

Археологічні дослідження трипільсько-кукутенських поселень показують дуже цікаву картину: декілька посудин з "ликами" істот інших світів і велика кількісгь посудин з хрестоподіними і свастикоподібними орнаментами знейдені в кожній будівлі. Не знайдено жодних слідів монументальних споруд - яскравих формальних ознак наявності храмової або палацової архітектури. Всі споруди цього часу подібні одна на одну.

 

Яскрава піктографія використовувалася і складалася в кожному будинку. Використовуючи невелику кількість базових знаків, які передавалися від покоління до покоління, в кожному будинку малювали блоки цих знаків, яких не було у сусідів [39].

 

Усе це може свідчити про те, що жерців, як особливої страти суспільства тоді ще не існувало. Можливо, в ритуалах брала участь більша частина мешканців або кожний бажаючий. Однією із складових частин цих ритуалів могли бути подорожі по інших світах з якимись вельми важливими завданнями.

 

Спогади про такий соціальний і духовний стан зберігся в інших народів у міфах про близкість Небес і Землі, коли на Небеса могли потрапити всі бажаючі, а боги сходили на Землю і спілкувася зі всіма людьми. Якщо навіть існували люди більш досвідчені в подорожах по світах (на зразок шаманів), то вони матеріально не виділялися серед інших людей. Принаймні, цього не можливо побачити археологічно. Все це дуже нагадує елементи партнерського суспільства, описаного Ріаною Ейслер. Стосунки в такому суспільстві грунтуються на єдності, зв'язку, а не на рангуванні. При цій моделі суспільства з відмінностей поміж людей не породжується знищення, або перевага [40].

 

Можливо, не останню роль в підтриманні такого суспільства відігравав масовий досвід змінених станів свідомості. Як зазначає Теренс Маккена, вживання психотропних речовин послаблює вплив "его", пом'якшує бажання конкурувати, примушує засумніватися в автотитетах, підтверджує розуміння того, що соціальні цінності мають лише відносне значення [41].

 

Спорудження перших монументальних храмів свідчить про важливі зміни в суспільстві - відході від масових ритуалів з використанням рослин, які викликають візіонерський досвід і початку все більш езотеричних ритуалів. Зв'язок між Землею і Небом для більшості общинників перервався. Здатність подоружувати по світах зберегла лише невелика кількість людей. Вони поступово почали створювати інститут жерців, узурпували знання піктографії (а пізніше і фонемного письма). Тільки вони складали теології і космології, а також зберігали і передавали різні техніки зміни стану свідомості. Ці техніки вживалися вже тільки в закритих містеріях, або в подорожах окремих жерців, як це було у випадку з Кірдером (Картіром) і Арда-Віразом.

 

На зміну суспільству партнерства йшло суспільство, побудоване за моделлю володарювання, на якій грунтується сучасна цивілізація.

 

Список використаної літератури

 

1. Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М., 1980. С. 80-88 ; Мариманов В. Б. Первобытное и традиционное исскуство. М., 1973. С. 43-102; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. 1981. С. 87 - 94, С. 146-212; Кричевский Е.Ю. Орнаментация глиняных сосудов у земледельческих племен неолититческой Европы. Ученые записки Ленинградского государственного университета. Историческая серия. Вып. 15. Ленинград, 1949. С. 54-110.

2. Харнер Дж. Путь шамана. Харьков. 1991. С. 240-25.

3. Там же. С. 4-8.

4. Schultes R. E. Antiquity of the use of New Word Hallucinogens//Archeomaterials. Vol. 2 N. 1. 1987. p. 59-72.

5. Негрин Х. Уичоли. Доколумбова культура индейцев в современной Мексике // Курьер ЮНЕСКО, март 1979. С. 17-27, 38.

6. Drobler R. Kunst der Eiszeit. Leipzig.-1980. S. 92-95.

7. Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев. 1998.

8. Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская археология. 1965. № 1-2.

9. Круц В.О., Чабанюк В.В., Чорновіл Д. К. Ранок землеробського світу. Пам'ятки трипільської культури на Тальянівщині. Київ. 2000 ; Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. Київ. 2001.

10. Видейко М. Ю. Аграрная символика в росписи трипольской керамики // Духовная культура древнего населения Украины. Киев. 1989. С. 47.

11. Харнер М. Дж. Путь... С. 42.

12. Бурдо Н.Б., Видейко М. Ю. Типы раннетрипольской керамики и ее орнаментации в междуречье Днестра и Южного Буга // Северное Причерноморье /материалы по археологии/. Киев. 1984. С. 96 - 104.

13. Гроф С. Области человеческого бессознательного. Данные исследований ЛСД. М. 1994. С. 59.

14. Там же. С. 223 - 224.

15. Маккена Т. Пища богов. Поиск первоначального Древа познаня. М., 1995. С. 292.

16. Там же. С. 293.

17. Хармер М. Дж. Путь ... С. 48 - 49.

18. Лилли Дж. Центр циклона. Киев., 1993. С. 37.

19. Там же. С. 37.

20. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обряды. М., 1988. С. 141.

21. Бонгард - Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии: мифы и история. М., 1983. С. 142 - 145.

22. Тибетская книга мертвых. Петербург., 1992. С. 57 - 60.

23. Книга Еноха Праведного // От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 1987. С. 109 - 117.

24. Там же. С. 109 - 117.

25. Турский Григорий. История франков. М., 1987. С. 191 - 193.

26. Мытарства души блаженной Феодоры // Тибетская книга мертвых. Петербург, 1992. С. 174 - 194.

27. Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. Киев, 1993. С. 230 - 232.

28. Лилли Дж. Центр... С. 57.

29. Там же. С. 57.

30. Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. Основи хронології Трипілля - Кукутені // Археологія. 2. 1998. С. 26 - 27.

31. Фрагменты ранних греческих философов. Часть. 1. М., 1989. С. 49.

32. Jung C. аnd m-d von Franz, J. L. Henderson, J.Jaсobi, A Jaffi. Man and his symbols. New York, 1968. p. 197.

33. Бурдо Н. Б., Ковалюх М. М. Нові дані про абсолютне датування Трипілля // Археологічні відкриття в Україні 1997 - 1998 рр. Київ., 1998. С. 61.

34. Монах Д. Послание из глубины тысячелетий // Румынская литература. 9. 1984. С. 24.

35. Маккена Т. Пища богов ... С. 179 - 181.

З6. Хаксли О. Двери восприятия. Рай и Ад. Петербург, С. 109.

37. Там же. С. 109 - 110.

38. Фрэнк Д. ІІространственная форма в современной литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ -XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 209.

39. Ткачук Т., Мельник Я. Семіотичний аналіз трипільсько- кукутенських знакових систем (мальований посуд). Івано-Франківськ, 2000. С. 152 - 205.

40. Маккена Т. Пища богов... С. 357.

41 . Там же. С. 216.

 

Цитата:

"... геометрична інтуїція трипільців - то й справді є "перші кроки філософії", поява перших навичок узагальненого мислення доволі високої ступені... Культура ж Трипілля - то є "культура спірально-стьожкової кераміки", з її геометричною витонченістю і заледве не вишуканістю, що демонструє, що найвищу інтелектуальну наготованість свідомості, котра була витворила її" (с. 71).

Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ.

(Скуратівський В.Л. Київ крізь віки // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 4. - С. 65 - 79.)


Олег Гуцуляк

ВЕНЕДИ І АСИ:

(Міфоісторія Євразії)

 

Слов'янське плем'я в'ятичів у хазарських та арабських джерелах засвідчене як "вантіт". Дослідник В. щербаков пише: "... у ХІ столітті ... відбулися походи Володимира Мономаха ... на Ходоту, володаря землі Вантіт, і на сина його. Головним містом "вантіт" - ванів був тоді Хордаб (Корьдно у руських джерелах, можливо, Корьден [пор.: Гордієни - місто Ванського царства, у якому цар Руса І встановив пам'ятну стелу на честь перемог над Ассирією, - О.Г.]). Держава Вантіт була приєднана до Русі. Вона розташовувалася у ті часи на берегах Оки і у верхів'ях Дону ... ванів потіснили на північ в епоху великого переселення народів... Адже власне в'ятичі "сиділи" на Оці і верхньому Доні ... Вани - це "вентичі", венети, венеди і, зрештою, в'ятичі - так це ім'я змінювалося за віки" (1).

 

З вищесказаного дослідник зробив досить дивний висновок, що "... Київська Русь виникла із союзу ванів - венедів із русами - вихідцями з Фракії"(2), адже ванів - венедів - в'ятичів приєднав лише Володимир Мономах! Жодних доказів своєї версії "творення" Русі у такий спосіб В. Щербаков не наводить.

 

Як на нас, то етнонім "венеди" (вани) спершу, як свідчать римські автори, був загальним самовизначенням праслов'ян, який зберегло одне із слов'янських племен - в'ятичі.

 

Ще протослов'яни сформувалися на території Донецького кряжу (що звався у ті часи Венендерськими горами) внаслідок злиття праіндоарійських племен (у різних індоєвропейських традиціях вони виступають під іменем асів у германців, асурів у індоаріїв, ахурів у іранців) з не-індоєвропейцями - ванами, які "... ще раніше епохи асів ... заснували Ванське царство (Урарту)... Обряд русалій мов би матеріалізує стару віру чародіїв - ванів. Дівчина, наряджена птахою, виконує магічний танець. Зображення птахи -дівчини залишилися на багатьох виробах з країни Вантіт. Відоме воно й на заході від цієї землі, наприклад, на території сучасної Польщі. Це природньо: ... частина ванів пішла власне і тому напрямку, разом з асами"(3), і лише пізніше нащадки цих ванів повернулися "від ляхів"(тобто із заходу) на схід під іменем в'ятичів та радимичів, переселилися на Оку , де сусідили із тими асами (asr; асурами), що залишилися на батьківщині та не пішли на захід, а саме - з сіверянами (савірами; у етнонімі відбулася метатеза: asr / asura > saur).

 

Згадка про ванів - протослов'ян засвідчена у Птолемея (ІІ ст.) як про "ставан": "... Ставани - двокореневе ім'я. Ста.Вани..." (4). Начебто, "ста" - це "стьа", "стья" - "стадо", тобто "стадо (челядь) вана", як от у шумерів ануннаки - "сім'я князя - ена". Як відомо, у багатьох цивілізаціях прямі нащадки, щоб не ослабляти гени свого родоначальника, практикували шлюби між родичами. Власне це ми зустрічаємо у описі звичаїв ванів, що їм закидали як гріх боги - аси. Про це розповідає "Хеймскрінгла" Сноррі Стурлусона. І на новій вітчизні ванів, на Оці та Верхньому Дону, приблизно тисячу років після переселення асів, дослідники визначають факт ендогамії" (5). Таціт у "Германії" (46) писав, що певкіни (плем'я германців - бастарнів) та венети, які "перейняли звичаї" від перших, через шлюби між родичами "обезобразились наподобие сарматов". Венети , до того ж, "... займаючись грабунком, сходили всі ліси і гори між певкінами (на Істрі - Дунаї, - О.Г.) та феннами (тубільцями Прибалтики, - О.Г.)".

 

А як ще могли описувати автори з Риму своїх ворогів, з якими й воювати не слід, на яких варто лише "полювати", щоб добувати нових рабів?

 

Згідно з індоєвропейською традицією, вани - це група богів, які ворогують з іншою групою богів - асами (в інтерпретації нацистського окультиста К.М. Віллігута - Вейстхора, це класи богів : Asen - "повітря" і Wanen - "води"). Асів очолює Одін. Після тривалої ворожнечі, у якій жодна група не могла взяти верх, вони уклали перемир'я та обмінялися заручниками, тобто уклали договір (сканд. vinr, дв.-верх.-нім. wini, швед. van "друг", ірланд. fine "велика сім'я", anfine "ворог", дв.-сканд. o­vinr "недруг", латин. uin-dex "поручитель відповідача, котрий замінює його перед судом та оголошує себе готовим взяти на себе наслідки процесу", а також санскр. mitra "друг", авест. mi?ra "договір" тощо). Отже, вани Ньйорд та Фрейр стали асами, а аси Хьйонір та Мімір - ванами.

 

Вважаєтья , що в цьому міфі відобразилася боротьба прийшлих індогерманських племен із носіями мегалітичної землеробської культури Східної Європи. Той факт , що у "Сазі про Інглінгів" говориться , що аси жили на схід від Дону (Танаквісля або Ванаквисля), а їхні головні суперники, вани - біля устя тієї ж ріки, наштовхує нас на припущення, що термін "вани" є ознакою спадкоємництва від ewan > "енів" - князів шумерів, святилище яких - "Камяна Могила" - існувало у Приазовських степах України (за А. Кіфішиним та Ю. Шиловим). Крім того, якщо аналоги асів (asr) відомі в інших індоєвропейців (асури, ахури), то вани засвідчені тільки у германців, а ворогами асурів (ахурів) виступають деви (даеви).Але перш за все "вани", "венеди" - це означення епічних героїв, витязів, що протистоять не тільки хтонічним істотам, але частково своїм мізерним нащадкам (як от нарти, гаути або сини Калеви). Аналогічно до того як під іменем "... "готи" у германо - скандінавському епосі розуміють не лише історичних готів, а певне геройське епічне плем'я, а епітет "готський" майже синонімічний "геройському" (як і "нартський"). У таких розвинених епосах, як германський, грецький, індійський, готи і бургунди, ахейці та троянці, пандави і каурави, що вже зникли як самостійні племена і тільки увійшли в якості одного з компонентів у "етнос" носіїв епосу, - це перш за все героїчні племена давнього героїчного віку, певний героїчний зразок для майбутніх поколінь... В цьому зв'язку суттєво, що у образах героїв найбільш архаїчних епічних поем і переказів чітко виявляються реліктові риси першопредка або культурного героя"(6).

 

"...Та й саме слово "аси" , - пише В. Щербаков, - звучало ще так: "анси", "аньси" ... деякі давньогерманські імена включають у свою основу корінь "анс" - на честь асів, або, точніше, ансів. Наприклад ім'я Ансельм... Але якщо в найдревнішому мовному пласті залишилося слово "анси", то чи не можна знайти міфічну країну асів, користуючись цією обставиною як ключем?.. У давнину була країна Аньсі. Так вона називалася у китайських джерелах. Інша її назва - Парфія. Це найкрупніша держава, суперник Риму на сході. Деякі дослідники вважають, що китайська назва походить від імені засновника династії Арсака ... (Аршакидів) ... Але сам Арсак, виявляється, проголосив себе царем у місті Асаак ... власне місто Асаак з його основою "Ас" дало ім'я Аньсі з тією ж основою "Ас", "Анс" ... Вічний вогонь у місті Асааці згадується Ісидором Харакським ... Саме місто розташовувалося в області Астауена, що містить ту ж основу "Ас". По сусідству розташована інша область Парфії (її древнє ядро) - Парфієна з гробницями царів (обожнених предків). Місто , де знаходилися гробниці, так само назване. Це Парфавніса або Нісая ... Нісая - грецька назва... Стара Ніса і Нова Ніса - ці назви дожили до сьогодні. Городища розташовані під Ашхабадом. Саме слово "Ашхабад", або "Асхабад", означає "місто любові". Як виникла ця назва? Невідомо. Я допускаю, що корінь той же: "Ас". Пізніші зайшлі тюрки лише переосмислили його. Можливо, що "місто любові" за змістом відповідає призначенню гробниць і храмів Ніси і сусіднього Асаака: пошанування обожнених предків (любов до них), тобто поклоніння богам. І у еддичному циклі аси - і боги, і предки одночасно" (7).

 

Цікаво також, що в Нісі, розташованій десь за Персією, і котру археологи досі не можуть ідентифікувати, грецька міфологія вбачала місце народження бога Діоніса. Також в Ірані існувала східна область Сагартія (Asagarta), що входила до складу Дрангіани (Сакастану; теперішній Сеістан)(8), а частина послідовників іранської релігії у Східному Туркестані тібетцями визначалася як "аші".

 

Слово "аси" нами співставляється з іранським (чи мідійським) asa "камінь" (авест. as?nga) і може знаходити підтвердження в легенді про те, що родоначальник германських асів Бурі народився із соляного каменю, який облизала корова Аудумла.

 

Якщо допустити походження теоніму "вани" від шумерського *ewen > en "князь, володар" (пор.: шумер. "ануннаки" - "сімя князя", група божеств - покровителів , заступників та посередників між землею та небом, а з аккадського часу - боги землі та підземного світу, в той час як "ігіги" - "космічні боги"), то, можливо, "аси" < "анси" слід виводити з шумерського "анзуд" (аккад. "анзу" - "буря - вітер"), назви величезного божественного птаха - левоголового орла, якого прогнав Гільгамеш із гнізда на дереві богині Інанни - Іштар "халуппу". Анзуд заволодів інсигніями бога неба ЕнЛіля та таблицями долі - "ме" (пор.: ас Одін прибив себе списом до світового дерева Іггдрасиль і через цей шлях ініціації отримує знання священних рун).

 

Спокусливо ототожнити самого Одіна з месопотамським Етаною, легендарним правителем міста Кіш (ХХІ ст. до хр.е.), "пастирем, який піднімався на небо та облаштовував усі країни" (у Елліана, автора 3 ст. хр.е., політ на орлі на небо приписується самому Гільгамешу). За одною з версій, Етана - перший цар на землі, рятує мудрого орла (Анзуда ?) від помсти змії (пор. з українським Котигорошком, що рятує грифа, та афроєвразійським міфологічним мотивом "Розорювач гнізд") , за що той допомагає героєві здобути з неба "траву народження", бо дружина Етани не може розродитися. Як наслідок, народжується син Етани - герой Баліх або Паліх. Як не співставити сина Етани Баліха з улюбленим сином германського Одіна Бальдром!.. Він - муж Нанни і стає богом "померлим", залишається у потойбіччі - "хелі" (пор. : шумерська богиня - тлумачка снів Нанше, а її муж - перевізник у царстві мертвих Ур-Шанабі, який є "підземною" іпостасю Баліха).

 

Цілком можливо, що предки індогерманських племен праарійської спільності контактували з шумерами і, крім того, кочували від Дону до іранського Загросу та Месопотамії (шумерам вони були відомі як таємничі "дракони (з-за) гір") , залишаючи свої гени та свої "відколи" на всіх цих теренах, а взамін беручи як набутки цих цивілізацій, так і збагачуючи чужими елементами власну міфологію, що, зрештою, значно відмежувало прагерманців у духовному плані від решти праарійської спільноти.

 

Спроба германців подати свою "своєрідність" за істинну "аріонордичність" закінчилася людиноненевисницьким нацизмом та певною дескридитацією аріософської тематики.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Щербаков В.И. Как был открыт город богов // Книга тайн / Предисл., выбор и обзорные ст. В. Щербакова. - М.: Общ-во по изучению тайн и загадок Земли, 1991. - С.56 - 57.

 

2. Щербаков В.И. Как был открыт город богов // Книга тайн / Предисл., выбор и обзорные ст. В. Щербакова. - М.: Общ-во по изучению тайн и загадок Земли, 1991. - С.57.

 

3. Щербаков В.И. Как был открыт город богов // Книга тайн / Предисл., выбор и обзорные ст. В. Щербакова. - М.: Общ-во по изучению тайн и загадок Земли, 1991. - С. 57.

 

4. Щербаков В.И. Асгард и ваны // Дорогами тысячелетий: Книга третья: Сб.ист.ст. и очерков / Под общ.ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Мол.гвардия, 1989. - С.108.

 

5. Щербаков В.И. Асгард и ваны // Дорогами тысячелетий: Книга третья: Сб.ист.ст. и очерков / Под общ.ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Мол.гвардия, 1989. - С.104 - 105.

 

6. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / 2-е изд., стереотип. - М.: ИФ "Восточная литература" РАН; Школа "Языки русской культуры", 1995. - С.271 - 272.

 

7. Щербаков В.И. Асгард и ваны // Дорогами тысячелетий: Книга третья: Сб.ист.ст. и очерков / Под общ.ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Мол.гвардия, 1989. - С.84 - 86.

 

8. Дьяконов И.М. История Мидии: От древнейших времен до конца IУ века до н.э. - М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - С. 345; Грантовский Э.А. Сагаратии и ХІУ округ государства Ахеменидов по списку Геродота (ІІІ, 93) // Краткие сообщения Института народов Азии. - М., 1962. - № 46. - С.227.

 

Володимир Єшкілєв

ЗНАК ІМПЕРІЇ

 

 "...Ось піднявся з моря орел, в якого дванадцять крил пір'їстих та три голови. І бачив я: ось він розкинув крила свої над всією землею, і всі вітри небесні неслись на нього і збирались хмари... Голови його спочивали і середня була більша за інші голови, але спочивала з ними. І бачив я: ось орел літав на крилах своїх і царював над землею та над усіма мешканцями її"

(3-я книга Ездри, 11:5)

 

Коли я вперше дивився відомий телесеріал "Сімнадцять миттєвостей весни", мені було років десять. Серії йшли одна за одною, актори і декоратори розгортали у двовимірному просторі екрана двомірний семьоновський сюжет - а я дивувався своїм відчуттям. Символи і державні атрибути Третього Рейху, рясно демонстровані у фільмі, не викликали у мене очікуваної (фашизм!) гострої відрази. Десь на присмеркових колах свідомості, на колах, астрально далеких від ядра суспільно - перевірених істин, на кордоні невідшліфованого ідеологією сприйняття, мене дражнили і вражали театральною шляхетністю символів і холодна велич ампірних будинків, і дубова важкість надмірно масивних меблів із заокругленими кутами, і нордична пропорційність відзнак військової форми. За цим неоформленим враженням відчувалось існування "у собі, для себе" ЧОГОСЬ дуже логічного, систематизованого та непорушного у своїй довершеності.

 

Пізніше схоже відчуття постало в мене при спогляданні візантийської фрески із зображенням Христа Пантократора (Вседержителя) в медальйоні центральної бані Київського собору св. Софії. У безодні смальтових очей Пантократора, у непорушності суворого аскетичного його обличчя, у масивній золотій брилі - книзі в його руці, промайнуло ЩОСЬ.

 

Утретє тінь Чогось, чому не мав я тоді визначення, набігла на мої відчуття у садах Петергофа, де геометрія впорядкованої псевдо-природи охоронялась однаковими металевими двоголовими орлами на гратчастих огорожах, а кількість цих орлів наближалась до межі дурної необмеженості Гегеля (1).

 

ТаємничеЩось ненав'язливо гіпнотизувало глядача - приваблювало і відштовхувало водночас, створювало ілюзію проникнення всередину незнаного, декоративно-впорядкованого всесвіту - впорядкованого за таким неосяжно-нелюдським задумом, що годі було сподіватися на його пізнання.

 

Визначення для цього відчуття я знайшов після того, як прочитав у статті філософа А. Філіппова такі рядки:

 

"...Імперія - це не частина більш просторої держави, не частина світу і не місцезнаходження у просторі світу... Це ідея соціуму, в п о р я д к о в а н о г о    я к    п р о с т і р    з а к о н у" (Филиппов А.Ф. "Социология и космос", в кн.: "Социологос". - М.: Прогресс, 1991. - С.251; розрядка моя, - В.Є.).

 

Відчуття тепер знайшло свій знак, своє визначення, своє Слово: ІМПЕРІЯ. Імперський естетичний феномен, якщо визначати мовою, близькою до академічних кіл. Далі, для зручності, ми будемо вживати абревіатуру ІЕФ. Всеохоплюючий аналіз ІЕФ потребує сотень сторінок великої монографії. Текст, пропонований нижче, не претендує на вичерпність феноменології - але у ньому розглядаються найбільш цікаві фрагменти ІЕФ як системи символів у Сущому. Східне розуміння поняття "імперія" до розгляду не береться - Схід вкладає в це поняття зміст, сукупно зрозумілий лише людям з орієнтальним способом мислення.

 

Найвизначніший із символістів пізнього періоду античності Ямвліх (245 - 325 рр.) вважав батьківщиною символів Стародавній Єгипет. Йому ж належить висловлювання (ремінісценція халдейської містики): "Що таке острови блаженних? Сонце й Місяць!" ( Лосев А.Ф. "История античной эстетики. Последние века: В 2-х тт.", М.: Искусство, 1988. - Т.1. - С.157). Саме в надрах жрецької культури Єгипетської імперії постав універсальний Знак надсвітової влади, уособленої в божественному фараоні. Це - символ Всеперемагаючого Сонячного диска Ра Горахте - "Йот" (коло з крапкою по середині).

 

Виникає він, як і всі містерійні ЗНАКИ Сущого (3), у мороці недосліджених тисячоліть і досягає повноти використання в епоху фараона - реформатора Ва-н-Ра Амен-Хотпа ІУ (1372 - 1354 рр. до н.е.), коли Йот майже повністю витісняє з урочистих ієрогліфічних написів інші священні символи Єгипту. Релігійна реформа Мойсея (ХІІІ ст. до н.е.) серед єврейських племен, що встановила культ Яхве, за свідченням деяких текстів, пов'язана з сонячними таємницями єгипетських жерців (Див.: Дії апост. 7: 21 - 22). Не дивно, що в іудаїстичному середовищі відбувається модернізація сонячного знаку, який змінює зміст з "Сонця" на "Яхве", а форму кола на зірку.

 

Якщо центр зірки - умовне, неокреслене коло - уособлює повноту і довершеність Творця, то промені - це символи дійових проявів - еманацій його творчої експансії у Всесвіті. Вже у Єгипетській та Халдейській імперіях через обожнюванння монарха містична символіка творіння переходить у символіку державну, імперську. Імперія починає мислитись як творча експансія законодавчого простору божественної влади у варварський Всесвіт (останній ототожнювався з космічним хаосом). Так у фундамент ІЕФ, у знакове ядро імперської естетики, була інтегрована Зірка.

 

Модифікації цього знаку досить численні. Як видозмінені зірки, можна розглядати такі символи: грецький та єрусалимський варіант хреста. РОЗА та РОЗЕНКРЕЙЦЕР середньовічних містиків, нацистська свастика, симетричні двоголові орли Візантії, Росії та Австрії. Використовувались в імперській символіці також класичні зірки: п'ятикутна (з широкими та вузьими променями), шестикутна (Хазарія, Ерец-Ісраель), восьмикутна (арабський Халіфат, Іранська імперія). Якщо ж спробувати відмежуватися від конкретної державної символіки і уявити межово уніврсальний Знак Імперії, то вимальовується абстрактна Повна Зірка з необмеженою (або невизначеною) кількістю променів. З одного боку, геометрія її близька до кола, що символізує Довершеність закону, з іншої сторони, безмежна кількість променів виводить на рівень ЗНАКА потенційну необмеженість імперської експансії. У свою чергу навколо ЗНАКУ формується естетичний простір другорядних символів і феноменів.

 

У Каббалі для Повної ЗІРКИ знаходимо термін грецького походження "ПЛЕРОМА" - сфера осутнення надмірної ("преосуществление избіточной") творчої експансії (Шолом Гершем, "Основные течения в еврейской мистике: В 2-х тт.". - Иерусалим: Алия, 1990. - Т.2. - С.227), яка існує у передвічному просторі "тахіру".

 

За прикладом Ямвліха, спробуємо встановити внутрішній, ноуменальний зміст Плероми. Плерому можна розглядати як геометрично сформований кордон між Сутністю Зірки та Антизіркою - простору за її межами. Сутність Зірки в Плеромі позначає внутрішню ідею символа ("ейдос" Ямвліха), яка не визначена геометрично, бо існує за межами світу феноменів. Так імперська ідея. позбавлена естетичного і законодавчого просторів, де вона матеріалізується, як явище не існує. Антизірка - символ хаосу поза межами Плероми, варварського світу, ворожого імперській ідеї. Антизірку можна зрозуміти також як стихію первісної, не усвідомлюючої себе, свободи: деякі містики вбачають у Антизірці Безодню (див.: Я. Бьоме, "Ранкова зоря..."; термін Ungrund). Сама Плерома не існує в світі явищ як самостійний знак. Периметр Зірки - це простір сукупної естетичної експансії імперії, сфера матеріалізації Сутності Зірки за допомогою вторинних знаків та феноменів (комплексів знаків). Герметичне дослідження деяких з них - феномен "зони", міф імперської величі, Число імперії, Еротика в ІЕФ, Міф жертви тощо - невичепні. Але вторинність подібних фрагменів відносно головного каналу аналізу, небезпека появи у дослідженні інформаційного надлишку зупиняють автора на досягненому.

 

1 Архітектурна геометрія розповсюджувалась на "окультну" природу, згідно з картезіанськими уявленнями про цивілізаторську місію людини. Парки 18-го століття демонстрували таку експансію. Див.: Гадамер Г. "Актуальность прекрасного". - М.: Искусство, 1991. - С.297.

 

2 Наприклад, назва японського кінофільму "Імперія почуттів" для європейського дослідника понять знаходиться на межі дефініційного парадоксу і безглуздя.

 

3 "Символ, по Ямвлиху, - главное связующее звено между человеком и Богом. Он существует в материальном мире; но в то же время он является, в сущности, тем самым Богом, которого представляет. Ямвлих говорит, что молитвы жрецов, знающих тайные имена каждого Бога и символические изображения его, не достигают Бога, но "изначально находятся в нем, составляют с ним одно. Божество (здесь) пребывает в Божестве; и такие молитвы сообщаются Богу не как нечто иное, но как тождественное ему" (1.15, р. 47, 4-8). Таким образом, символы - то некие Божественные сущности, а может быть, и сами Боги, посланные людям и теургам как единственная возможность соединения с Богами. (...) Египетские жрецы (говорит Ямвлих, - В.Е.) получили указания относительно всех данных символов от Бога мудрости Гермеса - Тота в виде 36525 книг о началах универсальных сущностей. С тех пор египетские жрецы посвящают новичков в тацное учение по всем правилам. Знание символов выше лгического знания и предполагает его так же, как ритуальное очищение предполагает чистоту тела. Ямвлих разьясняет символический смысл египетского священного изображения: младенец - Бог покоится в чаше Лотоса, стебель которого поднимается из ила. Ямвлих говорит, что под илом следует понимать не что иное, как материю... Надо всем этим - бестелесное, невозникшее, совершенное, самодовлеющее и невидимое. Лотос означает, что божество не соприкасается ни с чем материальным, ни с чем во вселенной, но обьемлет её своими энергиями и потенциями. На умопостигаемый и огненный характр этих проявлений божества указывает круглая форма лотоса с круглыми лепестками и круглыми плодами. (...) Если брать символ в его предельно завершительной функции, то, по Ямвлиху, необходимо дать такое определение символа: символ есть субстанциональное (ибо демиургическое) торжество умопостгаемого эйдоса (а значит, и логоса) чистого мышления с эйдосом (или отображением) чисто материально-чувственным" ( Лосев А.Ф. "История античной эстетики. Последние века: В 2-х тт.", М.: Искусство, 1988. - Т.1. - С.258 - 259)

 

4 Вже символ Сонячного диска часів Амен-Хотпа ІУ мав промені - руки, що виходили з традиційного кола і завершувалися долонями. Це була найдавніша спроба о-значити прояви творчих енергій Бога. Традиція знака "зірка" таким чином є прадавньою. Масонські теоретики ХІХ ст. неодмінно підкреслювали у своїх трактатах давньоєгипетське походження зірчастих масонських символів, їх початки від герметичних книг Тота, про які згадує Ямвліх.

 

 

 

Дубравка Ушневич

ДОКТРИНА ПРЕМОРДІАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ:

Етнічний аспект

 

Сучасна Премордіальна (варіант написання - примордіальна), тобто одвічна або первинна доктрина сформувалася на ідеях романтизму кінця ХУІІІ - початку ХІХ ст. як певна реакція на процеси національно-культурного відродження і загального національного піднесення. Аби виразніше відтінити ці процеси, надавши їм певної пріоритетності, їх зазвичай дещо ідеалізували та міфологізували, бо така міфологізація етнічності правила за каталізатор етнонаціональних процесів, сприяючи, зокрема, творенню національної самосвідомості, національної культури, національних символів, національної ідеї.

 

Отже, в практичній площині премордіалістська позиція об'єктивно прискорювала процес формування національних держав, як і процес переростання етносу (етнічної нації) в націю політичну.

 

Гносеологія премордіалізму грунтується на визнанні етнічності як об'єктивної реальності, етнокультурні властивості якої визнаються, з-поміж усіх інших, найголовнішими, особливо при визначенні етнічних угрупувань - етносів та кожної людини до них причетних - етнофорів, носіїв національних цінностей. Ці властивості визначаються за свого роду генетичний код, сформований історично. Прихильники цього погляду Ван ден Берг та Лев Гумільов, розглядаючи етнічність в категоріях соціобіології, пов'язували цей процес із природним відбором та способом виживання як свого роду "інстинктивний імпульс". Він започатковувався ще на ранній стадії людської еволюції, коли цей імпульс був потрібний для розпізнавання членів своєї спорідненої групи, свого роду, племені, етносу. Еволюція цих людських спільностей зумовлювала еволюціонування також інстинктивних імпульсів: на родовій стадії він був способом індивідуального виживання; на стадії формування етносу ("етносоціального організму") - способом кодування етнічної культури, власне, способом виживання етносу; на стадії становлення нації як вищого стану етносу - засобом прилучення до національно-державних цінностей, тобто засобом творення національної держави.

 

Відповідно до премордіалістської позиції поступово окреслювалося і поняття "етнічна спільність", власне "етнос", під яким розуміється група людей, члени якої мають спільну назву ("етнонім"), культуру, схожі властивості психічного складу, міф про спільність походження, або спільного предка (епоніма), спільну етнічну пам'ять, асоціюють себе з людьми, що проживають на спільній території, і наділені почуттям солідарності.

 

Отже, премордіалізм - це підхід до визначення будь-яких форм ідентичності, прагнучих знайти об/єктивну основу її існування у природі (як фізичній, так і метафізичній - наприклад, як трансцендентну основу етики, а отже, і моралі), суспільному житті або культурі. Серед відомих вчених визнавали себе премордіалістами К. Гірц та Е. Шілз.

 

Суперною премордіальній доктрині є сучасна конструктивістська (сконструйована людським розумом та уявленнями) доктрина. Її представники - Е. Геллнер, Б. Андерсон, Е. Хобсбаум, В. Тішков. Конструктивістська доктрина постала як реакція на процеси національно-культурного відродження та етнічного сепаратизму. Її гносеологічні підвалини - заперечення природності, а тим більш закодованості етнонаціональних ознак, як і невизнання біосоціальної основи етносу та етно-національних спільностей. Останні вона розглядає як певний конструкт, створений зусиллями інтелектуалів та політичною волею державців. Такий підхід визначив нову формулу побудови держави поза доктриною етнічного націоналізму, як і нову систему термінів, де термін "національний" стає синонімом "державний". Така позиція була обгрунтована Карлом Поппером у його праці "Відкрите суспільство та його вороги". Думка про те, - писав він, - що існують такі природні елементи, як нації, лінгвістичні та расові групи, - чиста вигадка. Принаймні хоча б це ми повинні винести з історії. Логіка таких роздумів дає вихід на складне питання: чому так важко відмовитися від принципу національної держави. Популярність цього принципу конструктивісти пояснюють лише тим, що він звертається до племінних інстинктів, а також тим, що це найдешевший і найнадійніший спосіб, за допомогою якого може просунутись політик, якому більше нічого запропонувати.

 

Позиція премордіалістів грунтується на поглибленій увазі до внутрішньої сутності етнічності та до внутрішнього єства етнічних спільностей, зокрема нації; позиція ж конструктивістів заперечує створення механізму громадянського єднання на позиції "міжетнічної злагоди" - КОМПЛІМЕНТАРНОСТІ. Тим самим ПРЕМОРДІАЛЬНА ДОКТРИНА Є ПОЗИТИВНОЮ, в той час як КОНСТРУКТИВІСТСЬКА - НЕГАЦІЙНОЮ, вона стосується лише сфери політики, в той час як премордіальна належить і до такої сфери суспільного життя як історичні реалії.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Пономарьов А. Етнічність // Віче. - Київ, 1996. - №10. - С. 108 - 111.

 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - СПб.: Кристалл, 2001. - 639 с.

 

3. Geerrtz Cl. Ethos, World-View and the Analysis of sacred Symbols // Hamme E.A., Simmons W.S. Man Makes Sense. - Boston: Little, Brown and Company, 1970.

 

4. Shils E. Political Development in the New States. - The Hague: Mouton, 1962.

 

5. Shils E. Centre and Periphery // The Logic of Personal Knowledge: Essays / M. Polanyi (ed.). - London: Ronthedge and Kegen Paul, 1961.

 

6. Gellner E. Nations and Nationalism. - Ithaca: Cornell Univ. Press, 1983.

 

7. Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму / 2-е вид., перероб. Перекл. з англ. - К.: Критика, 2001. - 271 с.

 

Ігор Козлик

(http://kozlykigor.narod.ru)

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ:

Суб’єктивна рефлексія на задану тему

 

Проблематика, що їй присвячений даний спеціалізований ресурс, є скільки привабливою, стільки ж і небезпечною. Привабливою, тому що дуже актуально звучить, а небезпечною, бо несе в собі загрозу вилитися в розмову на зразок “погляд і дещо”, тобто ні про що.

 

 

І справді, на вказану тему вже, здається, стільки наговорено, і все це наговорене все далі і далі від звичайного життя наших людей. Врешті-решт відбувається знецінення і втрата конкретного предмету розмови. Натомість утверджується формалістична ритуалізація, виникає певний модний ритуал, який спокусливо пройти, бо “тепер так носять”.

 

 Ось чому, якщо вже братися до цієї розмови (а згодившись писати ці нотатки, я так і чиню), причому не в небезглуздо-ритуальному плані, то мушу знайти для себе якесь прийнятне виправдання. І таким виправданням є для мене тільки одне — можливість переведення загальної теми в незагальний індивідуально-особистісний план. Це дасть мені змогу нейтралізувати вже, здається, генетично закарбовану звичку щось говорити за інших чи приписувати іншим думки, до яких вони ніякого відношення не мають. А тоді з моїх нотаток може щось і вийде. А втім...

 

Отже, українська національна ідея і цивілізаційний контекст. Тобто Україна теперішня і та, якою хоче стати за певним вже існуючим зразком, бо під цивілізацією, як правило, розуміють сучасні, демократичні Європу і Північну Америку. Існують й інші переформулювання теми: Україна і світ, підвалини автентичного існування української нації і т. і. Причому, здавалося б, дуже багато правильного вже давно сказано. Проте це питання і життя виявляються не зв’ язаними в повсякденному емпіричному потоці.

 

Щоб деавтоматизувати тему, чи говорячи терміном В. Шкловського її “остранить”, розберемося в поняттях. Якось воно некоректно звучить це співвідношення: українська національна ідея і цивілізаційний контекст. Почнемо з того, що поняття “ідея” з площини ідеології, а цивілізація — це не ідеологія, а весь масив суспільно-культурних орієнтирів і форм, що склалися в світі на сьогоднішній день, інституціонізовані в ньому і мають за собою традицію. Ідеологія завжди лінійно-логічно випрямлена (в цьому її призначення — бути критерієм для поділу на своїх і чужих) і завжди зорієнтована на такого ж ідеологічного опонента (контрідеологію). А цивілізація не може бути однорідною, вона завжди розмаїття, протиріччя, парадоксальність. Її не може замінити якась певна складова, вона існує у всій своїй суперечливій повноті. Тому визначитися стосовно цивілізаційності — це означає зорієнтуватися в цій суперечливій повноті, а не поринути в захваті, вартого кращого застосування, до якоїсь одної, аксіологічно акцентованої її складової (наприклад, Європи чи Америки), бо це знову означало б славнозвісне радянсько-комуністичне “догнать и перегнать”, що вже за визначенням є безнадійним.

 

Крім того, сумніви викликає і словосполучення “українська національна ідея” хоча б тому, що Україна — тотально поліетнічна і, зважаючи на її історію, не могла не бути такою (кого тут тільки не було і що вони тут тільки не робили!). Звідси “українська” явно не може акцентувати суто національне (бо тоді “українське” неминуче включається в опозицію до “не-українського” і через цю опозицію мусить визначатися, що знов ж таки неприйнятно, навіть враховуючи закономірну і природу титульність української нації в нашій державі), а радше може тлумачитися як синонім нашої державності (тоді українська ідея = ідея державності України в її цілісності і самодостатності).

 

То про що ж тоді говорити? Що ми ніяк не можемо визначити для себе? Що нас увесь час нав’ язливо дратує і примушує знову і знову продукувати якісь мовленнєві потоки, до яких ніхто так і не хоче (і не буде) прислуховуватися в реальному повсякденному життєвому русі?

 

Тут, мабуть, проблема не нашої держави в світі, а наша власна, кожного зокрема, психологічна проблема в сприйнятті самих себе. І справді, що означає заклик шукати інтегруючий фактор, якусь особливу національну ідеологію, яка б об’ єднала нас, громадян України, що утворють її поліетнічний народ? І хто цю ідеологію має дати? Та й чи можлива така ідеологія, яку хтось десь виробить у вигляді окремого документа і всі одностайно (бажано, з понеділка) її приймуть як нове євангеліє? Чи не намагаємося ми знову туди, де ми вже були і нічого доброго там не знайшли? Україна вже є, і соціокультурно давно є, хоч і довго не мала своєї державної незалежності. Бо якби її не було, то ніхто би про неї і не говорив, і не намагався привласнити чи підкорити. Україна тепер повноцінна держава, має свою Конституцію і законодавство, державну атрибутику і інституціонізованість, має суверенний статус серед інших держав. Ми всі громадяни цієї країни і це громадянство забезпечує наше легітимне і повноцінно-правове існування, чим статусно й аксіологічно зрівнює зі всіма іншими державами та їх громадянами. Що ще треба? Далі — справа за нами, за нашою спільною, і кожного зокрема, здатністю репрезентувати себе в сучасному світі. Як постелимо, так і ляжемо, але в будь-якому разі за нашої власної вини чи зусиль, а не через чийсь злий умисел, бо ми ж таки не маріонетки, принаймні такими себе не вважаємо.

 

Звідси не про якусь особливу українську національну ідею, видається мені, треба думати, а про стан власної громадської і індивідуальної свідомості і психології, про нашу здатність сьогодні, в реальних живих умовах бути гідними носіями тієї культури, яку не треба творити наново, з нічого, і фундамент якої, як і в будь-якій іншій національній культурі, вже давно створений як власне українцями, так і представниками інших народів, і в цьому відношенні наша культура є не нашою приватною власністю, а надбанням всієї людської цивілізації. При цьому наша культура, як і всі інші, глибинно синтетична, а не етнічно дистильована, і в своїй синтетичній сутності є єдиним для нас засобом власної самоідентифікації і джерелом нашої гідності та природного, постулатного почуття самототожності.

 

Натомість складається враження, що ми ще тільки “збираємося бути”, а зараз ніби ще нас нема, причому нема для нас же самих, в наших же власних очах. Бо як інакше сприймати нав’ язливі стони про “бацилу меншовартості”, “летаргічний сон нації”, “космополітичне виховання”, “небезпечну межу, за яку не маємо права переступити” і т. і. Чого ми весь час боїмося? Чого ми так болісно сприймаємо те, що про нас скаже інший? Та нехай говорять, що хочуть, — в світі свобода висловлювання. Головне, щоб ми самі знали, чого ми хочемо, щоб ми самі за себе переконливо говорили, щоб нам було що сказати, щоб ми так висловлювалися у загальносвітовому діалозі, щоб нас хотілося слухати, до нас хотілося прислухатися і від нас просто неможливо було відмовитися.

 

Ліна Костенко доречно помітила функціонування в нашому суспільстві того, що варіативно ідентифікувала чи то як “психоз нав’ язливих станів”, чи “постколоніальний синдром”, а то і як “просто елементарну неосвіченість”. Але, на жаль, на зміну одним лейтомотивним формулам цього стану суспільної свідомості мимоволі висунула свої: “адаптований розум”, що “збляк, призвичаївся, втратив свою енергетику”; “варваризація суспільства”; “амнезія історичної пам’ яті”; “атрофація органічної необхідності у культурі”; “дефект нашого головного дзеркала”. А звідси, нехай мене вибачить беззаперечний метр нашої культури, знов напрошується висновок: нас або нема, або ми ще не зовсім є чи, щонайменше, якісь ми не такі. А як з таким висновком жити?

 

В нашій свідомості знов вільно почуває себе теза, що ми такі гарні, а ззовні нам вічно підкидають щось погане. З Заходу нам підкинули комп’ ютерний вірус “Мікеланджело”. Звідти ж таки нам такі-сякі “аутсайдери західної науки” завезли нав’ язливу ідею десакралізації Шевченка, а ми його візьмем таки і сакралізуємо. А що це означає? А означає це одне — перетворимо в пам’ ятник, канонізуємо, тобто вб’ ємо як живе сучасне явище нашої культури. А чи не краще було б, нарешті, довести до ладу видання академічного повного зібрання творів Т. Шевченка? А чи не краще було б робити так, щоб його, Шевченка, просто читали за власною внутрішньою потребою, на самоті з собою, індивідуально відкривали для себе Шевченковий смисловий світ і включали його в своє власне духовне буття — те буття, яке не для галочки, не для демонстрації, не для моди, не для псевдопатрітичних запевнень, а для себе, перед собою і перед Богом?

 

І тут треба би сказати про те, що для того, щоб нашу культуру сприймали і поважали за кордоном, треба щоб її достеменно знали, сприймали і поважали ми самі, щоб ми не плутали це знання власної художньої спадщини з поінформованістю про те, чи був Шевченко пияком і навіть вурдалаком, а Леся Українка з Ольгою Кобилянською лесбіянками, — тобто з речами, які ніякого відношення до національної культури і культури взагалі не мають. Причому ці фокуси нам вже ніхто, здається, не завозив, це продукт нашого власного виробництва доби незалежності.

 

Мене дратує якийсь панічний страх (якщо тут нема ще й заздрості) перед всім, що пов’ язане з Росією. Така-сяка імперія, привласнила собі нашу історію, не любила наших митців, нищила нашу мову. І що — це все, що дала нам Росія? А російська література і культура? Я вже не говорю про позицію Франка щодо цього питання, якою взагалі нехтують, але якій щодо її продуктивності нічого протиставити. Я лише хочу нагадати, що художня культура, зокрема мистецтво, з одного боку, і держава, з іншого, — це завжди опозиція і що висока культура тільки і утверджує себе як опозиція державі, яка завжди знаряддя насильства, якою б ідеологією це насильство не прикривалося. А тому російська культура як світова культура — це неминуча опозиція російській державі, як і наша культура — теж неминуча опозиція державі. Держава — це емпірична реальність, какафонічна і зорієнтована на тимчасове, на політичні ігри, боротьбу за лекторати, тобто на розбрат між людьми. Культура — це реальність буттєва, упорядкована, стала, зорієнтована на єдність людей, на збереження їх духовних констант. Культура і держава — це закономірна і тому природна динамічна опозиція, яка може змінювати свою векторність і аксіологічну наповнюваність, але при цьому не втрачає вихідної опозиційності. Держава — це фінансово-політичні й інші інтереси, це конфлікти, суспільна боротьба, політичні чвари, а культура — це завжди людина, і в цьому відношенні вона вища за державу, яка завжди так чи інакше нехтує людиною, так би мовити, заради “нас усіх”. Держава — це завжди розділ, диференціація, відокремленість, монологічність, а культура — це завжди об’ єднаність, інтеграція, синтез, спільність, діалог. Держава — це форма організації емпіричного існування народу в певних існуючих формах, а культура — це той екзистенційний і духовний стимулюючий і пульсуючий механізм, який визначається константами, а не зміною релятивних пріоритетів. Ось чому не варто ототожнювати, скажімо, російську мову, літературу, мистецтво і культуру з інтересами відомих політичних сил у нас чи в Росії, для яких все це є тільки засобом досягнення власних політичних цілей. Не варто обділювати себе відмовою від знання цієї мови і великої культури, бо нікому, крім нас самих, від цього гірше не буде (обмеженість ще ніколи не додавала гідності).

 

Та повернемося до теми. Як би там не було, та все ж не можу позбавитися відчуття, що коли мусують тему особливої національної ідеї, то мають насправді на увазі щось інше, а саме — відсудність впевненості у собі, в автентичності й самототожності власного існування, страх перед собою і світом, тобто все те, що і створює ту проблематичність незалежності нашої держави, про яку говорить Ліна Костенко. Додам лише, що ця проблематичність не поза нами, а в нас, в свідомості особистості. В потужних пошуках якоїсь особливої національної ідеї фактично йдеться про усвідомлення вихідних постулатів нашого повноцінного існування. Ми весь час шукаємо якогось особливого ідеологічного чи теоретичного обґрунтування нашого існування. Але ми як національно-культурний феномен вже є, і давно є, і були навіть тоді, коли не мали власної держави. Є певна частка світового простору, що зветься Україна, де завжди жили різні люди, що творили і створили таки своєрідну культуру, яку ні відсутність державності, ні перманентна імперська політика, ні періодичний геноцид, ні війни і зради (і самозради) — ніщо не могло і не зможе знищити. Бо наша феноменальність не в окремих словах-заклинаннях, не в претензіях до всіх і вся, не в кількості пам’ ятників, поставлених тій чи іншій ідологізованій національній постаті, а в чомусь тому, екзистенційному, що все рівно проявить себе навіть тоді, коли ми цього не хочемо чи не бачимо. І це феноменально-екзистенційне зерно несе наша українська культурна і мистецька традиція, відкрита до спілкування в світовому культурному просторі і лише в цьому спілкуванні і може жити. Наша культура — це наше слово-репліка про світ і в світі. Поза світом свою своєрідність не покажеш. Тому, якщо і варто активно ламати над чимось голову, то над тим, з чим ми, сьогоднішні живі, йдемо у світ, і наскільки здатні ми дешифрувати культурний світ через свій національно-культурний код, а себе прочитати через код світовий (і не лише європейський). Самі подбаймо про себе, поважаймо себе, чітко усвідомлюймо наш потенціал і одночасно нашу неминучу обмеженість, жиймо власним життям, робімо щось конкретне і — особливо — те, що за нас ніхто і ніколи не зробить, “граймо” у загальносвітовій соціокультурній грі “за великим рахунком”, а не займаймося істеричними самозалякуваннями і такими ж панічними самозакляттями, збагачуймося світом і збагачуймо світ собою — і тоді й отримаємо те, чого так жадаємо.

 

 

 

Наталія Литвин - Гуцуляк

АТЛАНТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ?:

Жак Годшо та Іммануїл Валлерштейн

 

 

 

Жак Годшо (Godechot) (1907 - 1989), голова Товариства з вивчення робеспєризму, висунув гіпотезу "атлантичної революції". Начебто, відкриття Атлантичного океану та Америки являє собою одну з найважливіших подій в історії людства. Цивілізований світ Євразії, що протистояв Африці, змінився новим, "атлантичним світом", порівняна швидкість та легкість спілкування по океану зцементували цей світ у міцну єдність, по берегах Атлантики поступово складалася нова, атлантична цивілізація, що породила єдиний цикл революцій у Євразії та Америці.

 

Проявами глобальної Атлантичної революції саме були американська революція 1775 - 1789 рр., "Мучна війна" у Франції і повстання Пугачова в Росії в 1775 р., революція "патріотів" у Сполучених провінціях 1783 - 1787 рр., женевська революція 1782 р. та революційні рухи у різних швейцарських кантонах в ту ж епоху, Брабантська і Л'єжська революції 1787 - 1790 рр., Польська революція 1790 - 1794 рр. і зрештою Французька революція 1787 - 1794 рр. Вже в 1793 р. Барнав вважав, що існувала "європейська революція", О. Конт у ХІХ ст. говорив про "східну" революцію, а Жан Жорес у своїй "Історії соціалізму" писав, що нема "французької революції", а є "європейська революція, що досягла своєї кульмінації у Франції"

 

Ж. Годшо заснував в університеті Принстону групу однодумців (Роберт Палмер, Луї Готшалк та ін.). Спочатку його послідовники говорили про "першу європейську революцію" , що охопила в 1770 - 1815 рр. Західну Європу та Америку, та про "другу європейську революцію", соціалістичну (з 1905 р. в Росії), що поширилася на Азію. Ідею "атлантичної революції" підтримав російський історик А.З. Манфред у своїй доповіді на колоквіумі, але за це був підданий остракізмові ортодоксальними марксистами.

 

"... Ідеологи контрреволюції (Жозеф де Местр, герцог Сен-Сімон, Бьорк, Малле дю Пан, Роберг, Гентц) були в більшості революціонерами на свій лад"

 

(Godechot J. La Contre-revolution. 1789 - 1804. - Paris, 1961. - P. 2)

 

Доповнює "атлантичну теорію" неомарксист Іммануїл Валлерштейн (1930 р.н.), який викладає в університетах Колумбійському, Нью-Йорку та МакГілла. Він - автор тритомника "The Modern World-System", перший том якого вийшов у 1975 р. і за що він отримав Премію імені Пітіріма Сорокіна.

 

Валлерштейн доводив, що існує тільки два типи світових систем: 1) світова імперія (наприклад, стародавній Рим) та 2) світова демократія (сучасна капіталістична світова економіка). Світова імперія базується на політичній та військовій перевазі, в той час як світова демократія - на економічній. Тому друга більш стабільніша, бо: 1) володіє більш основною базою, бо включає в себе безліч держав; 2) у неї є вбудований механізм економічної стабілізації. Окремі політичні суб'єкти в рамках капіталістичної системи поглинають убитки, якщо ті виникають, а прибуток при цьому розподілюється серед приватних осіб. У демократичній світовій системі домінує якась одна географічна область (в даному випадку - США, хоча спочатку - океанічна Британська імперія) та експлуатує інші частини системи. Периферія (зовнішня зона) постачає сировину та піддається нещадній експлуатації, а Напівпериферія (тепер - Європа, Австралія, ПАР, Японія, Китай і Південна Корея) - це залишкова категорія, що включає в себе і експлуатованих, і експлуататорів. Тобто в світі наявні т.зв. "світові класові відносини". Міжнародний розподіл експлуатації визначається економічним розподілом праці у світі.

 

Зародження демократичної системи Валлерштейн відносить до періоду між 1450-1640 рр. і вона зародилася як економічна альтернатива політичній перевазі. Ліпше вміти виробляти надлишки, ніж користуватися примітивними методами політичної експлуатації.

 

Необхідні три складові для росту капіталістичної світової системи:

 

1) географічна експансія шляхом відкриття, дослідження та колонізації нових земель;

 

2) розроблення методів управління трудовими процесами у різних частинах (центрі та периферії) світової економіки;

 

3) розвиток сильних держав, котрі повинні скласти кістяк виникаючої економіки.

 

У своєму другому томі Валлерштейн розповів історію капіталістичної світової економіки між 1600 і 1750 роками, а в третьому томі - період з 1730 до 1840 р., коли відбулися "три перевороти": промисловий (в Англії), політичний (у Франції) та географічний (незалежність європейських колоній в Америці та включення величезних зон у периферію - Індія, Росія, Африка), що призвели до подальшої консолідації та посилення світової капіталістичної системи.

 

В ХХ ст. були невдалі спроби підпорядкувати світову капіталістичну систему політиці (узагальнено - імперським рудиментам), наслідком чого постали такі монстри як фашизм та соціалізм. Але з крахом їх на початок ХХІ ст. постало загострення "світової класової боротьби", де роль авангарду ("світового більшовизму") Периферії взяв на себе радикальний ісламський світ, в унісон з яким діють інші світові рухи - партизанський в Латинській Америці, міжетнічний в Африці, боліваріанський політичний (в Периферії) та антиглобалістський (у Напівпериферії).

 

Література:

 

1. Godechot J. La France et les problemes de l'Atlantique a la veille de la Revolution // Rev. du Nord. - 1954. - Numero special offert a Louis Jacob a l'occasion de son 70-e anniversaire. - P. 180.

 

2. Godechot J. Le Grande Nation. - Paris, 1956. - T.1,2;

 

3. Godechot J. Les Revolutions (1770 - 1799). - Paris, 1963;

 

4. Godechot J. L'Europe et l'Amerique a l'epoque napoleonienne. - Paris, 1967;

 

5. Godechot J. France and the Atlantic Revolution of the Eigteenth Century. - Princeton, 1965;

 

6. Godechot J. Les Commissaires aux armies sous le Directoire. - Paris, 1971. - T.1,2;

 

7. Godechot J. La contre-revolution. - Paris, 1961;

 

8. Godechot J. , Palmer R. Le probleme de l'Atlantique au XVIIIe et XXe siecles // Xe Congresso Internazionale di Szienze Storiche. Vol.V. Storia Contemporanea. - Firenze, S.A.;

 

9. Годшо Ж. Современное состояние изучения Французской революции в странах Западной Европы и США // Французский ежегодник. 1970. - М., 1972;

 

10. Palmer R. The Age of the Democratic Revolution. - Rrinceton, 1959 - 1964. - V.1,2;

 

11. Palmer R. 1789. Les Revolutions de la Liberte et de l'Egalite. - Paris, 1968;

 

12. Palmer R. The World Revolution of the West, 1763 - 1801 // Polit. Sci. Quart. - 1954. - V. LXIX. - N 1, March;

 

13. Europe and the Modern World. - Princeton, 1951.

 

14. Chase-Dunn C., Hall T.D. The Historical Evolution of World-System // Sociological Inquiri. - 1994. - n 64. - P. 257-280.

 

15. Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 16th Century. - New York: Academic Press, 1974.

 

15. Wallerstein I. The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. - New York: Academic Press, 1980.

 

15. Wallerstein I. The Modern World-System III: The Second Era, of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840. - New York: Academic Press, 1989.

 

ЦИТАТИ:

 

"... Поняття Євразії в дійсності є блідою тінню тієї віртуальної та безкінечної моделі світооблаштування, котру створив Александр Великий. В цю модель, що саморозвивається, органічно вписуються навіть виниклі порівняно нещодавно США. З цього погляду Америка виявляється лишень однією з країн Середземноморського басейну, продовжуючою історію культури саме цього макропростору"

 

Шаріф ШУКУРОВ

(Шукуров Ш. Александр Македонский и начала современного мира // Интеллектуальный форум, 2001, №5)

 

  

"... Упередженість проти римської цивілізації - це упередженість не стільки проти Риму, скільки проти цивілізації взагалі"

 

Майкл ЛІНД

(Линд М. Второе падение Рима // Интеллектуальный форум, 2002, №9)

 

 

"... Я цілком поважаю пророка Мухаммада (нехай Господь благословить його та вітає), але я розумію, що мусульман можна любити тільки на відстані... Дугіну з Прохановим слід серйозно потусуватися серед азіатських людей, щоб зрозуміти, що не потрібно жодних євразійських проектів. Якими б поганими не були американці та ізраїльтяни, ми з ними частина єдиного цілого".

 

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ

(Цит. за: Петров Г. В Европе народ совершенно сумасшедший // Московские новости. - 2002. - № 18).

 

 

"... Сьогодні ми живемо в північноамериканський період історії, такий же, за суттю справи, історичний період, якими у свій час були єгипетський, еллінський, римський, германський, французький та англійський... Той факт, що тепер ми живемо у північноамериканський період історії, зумовлює кардинальну зміну життєвих передумов - аналогічно так само, як у свій час у результаті перемоги християнства змінилися життєві передумови, що були характерні для античного світу"

 

Герман КАЙЗЕРЛІНГ

(Кайзерлинг Г. Америка: Заря нового мира. - СПб.: СПб. Филос. общ-во, 2002. - С.5).

 

  

"... Американці, я стверджую, що від вас залежить спасіння цивілізації і створення породи напівбогів"

 

Ваше де Ляпуж

(Lapouge V. de. La race chez les populations melangees // Eugenic in Race and State. - Baltimor, 1923. - Vol. II. - P. 1-6).

 

Олег Гуцуляк

(http://www.goutsoullac.narod.ru)

НАШ РАГУЛІЗМ

(Про потрібність дзену)

 

Ситуація сучасної України повністю повторює той стан, в якому її частина - Галичина та Волинь - жила під "панською" Польщею у міжвоєнний період. Це - невпинне і невмолиме зубожіння українського населення. Де-хто подався у Канаду чи Аргентину, але для більшості виходу не було (крім короткотривалої ілюзії "золотого вересня" 1939 року). Чим далі загострювалося кризове становище українців "за Польщі", "перших Совітів" та німців, тим активніше знаходили відгук заклики підпільної УВО - ОУН. Поезія "Празької школи", "Танку", донцовський "Вісник", "діточий" "Дзвіночок", квазіфеміністична "Жіноча Доля" ставали дедалі актуальнішими у сенсі непривабливості інших альтернатив. Поезія стала головним мобілізатором до лав УПА, лунаючи щонайперше з вуст вчительства. Чому дивуватися! Коли Прусія виграла вирішальну битву з Австрією біля Садової у 1866 році, тоді народилася крилата фраза "Битву біля Садової виграв німецький шкільний вчитель".

 

Але тепер ситуація інша: вища освіта сільського вчителя зробила його більш меркантильним у порівнянні з випускником педагогічного училища (еквівалент педагогічних семінарій за Польщі), а також відібрала у останніх харизму наставника. Не дотягуючи до університетського рівня, але відчуваючи себе "вищою" кастою у порівнянні з носієм середньої спеціальної освіти, у школи прийшов педінститутський "дипло(м)док": "…Тьмяні люди грають українську інтелігенцію, - констатує Павло Вольвач. - Слизькі, проникливі писарчуки разом з райцентрівськими баяністами бавляться в літераторів… Хтось вдає з себе якогось лідера… Гра в Україну… Гра в життя… І фальш, фальш…" (Вольвач П., "Повітовий етюд", журн. "Образотворче мистецтво", 2000, № 1-2, с. 19). Та й, зрештою, українському шкільному вчителеві нікуди здійснювати мобілізацію: "шароварне" козацтво а ля Мулява програє у порівнянні з "найт-паті", а власна національна армія жодного разу не проявила спроби до дії, не має політичної ваги, як приміром, армії Ізраїлю, Єгипту, Туреччини, Чилі, Індонезії, М"янми, Пакистану чи Алжіру… А УНА-УНСО - звичайнісінька "відрижка" 70-х років ХХ ст., у якій змішалися контркультура, східний містицизм ("букотерапія"), ліворадикальний екстремізм та ентузіазм Свідка Єгови…

 

Якщо в інших країнах критика загарбників та імперіалізму, політики денаціоналізації та "інтернаціоналізму", легковажного ставлення до національних святинь та мови вела до прозріння, до визволення як фізичного, так і від міфів та ілюзій, насаджених "цивілізаторами" - окупантами, то в Україні спостерігаємо протилежне ("У нас все навпаки", - каже філософ Олександр Ципко). Бо результативним для українського обивателя є тільки результат історії України: поневолення як духовне (Варшавою, Москвою, західним кічем), так і політичне (татаро-монголами, Литвою, Польщею, Росією, більшовиками, Вільною Європою), а не процес (безуспішні війни за Україну протягом 1490 - 1775, 1914 - 1921, 1941 - 1953 рр.).

 

Нинішний результат історії України - н е з а л е ж н і с т ь - може вивести нас з цього тупику тільки тоді, коли стане результат тим, чим для германських народів є протестантизм, для ірано - кавказьких - іслам, тобто узагальнюючи - чим є породжене майбутнім сучасне (а не минуле породжує сучасне для шляху у майбутнє, як це постулюється у Анрі Бергсона та різних квазі-націоналістів), яке, до того ж, зумовлює минуле.

 

Ми свідомі того, що дієвою причиною для обивателя виявляється не те, що є в дійсності (у нашому випадку - СНДівська "незалежність" України), а те, чого ще нема, що виступає тільки в якості можливості (знову поневолення Росією чи Заходом). Такою ось є діалектика "фінальності" - прагнення до кінцевої мети як перетвореної казуальності.

 

Тому нам потрібен ДЗЕН. Букотерапія - не для того, щоб покарати обивателя, а лише "… для того, щоб установити своєрідний "безпосередній контакт із життям, без будь-яких рефлексій" (Умберто Еко, "Дзен і Захід"). Покійний диктатор Пакистану Зія Уль-Хак був вдячним учнем "папи світового постмодернізму" Умберто Еко.

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Єшкілєв

(http://www.mesogaia.il.if.ua/present.htm)

РУХОМІ СВЯТА

 

Черемуха святкує Перше травня

В зеленому щасливому теплі…

В. ЗАТУЛИВІТЕР

(1977 р.)

 

Іноді трапляється таке: робочий стіл, захаращений паперами, книжками, комп”ютерними “флопіками”, просто письмацьким непотребом, стає місцем зустрічі таких текстів, у такій комбінації і в такому непередбачуваному часовому контексті, що з цього всього раптом виростає якщо не доктрина, то прецікаве проблемне зауважання. Першого травня цього року (2000 р. – прим. ред.), коли SNN транслювало репортажі про напади лівої молоді на символи буржуазного інституціоналізму у Лондоні, Берліні, Варшаві, на моєму письмовому столі зустрілись: 1) газета “День” зі статтею Олександра Хоменка “Парадокс 68-го: бунт молодої Європи проти “ситого суспільства”, 2) книга Жака Дерріда, де, зокрема, надрукована була праця “Привиди Маркса” (“ Spectres de Marx”) і 3) словник латинської мови Дворецького, у котрому я шукав найточніші коннотації до слова concepto.

 

Зовсім несподівано мій погляд впав на розтлумачення латинського терміну conceptivus : рухомі свята Римської імперії (на штиб Compitalia, Paganalia) , які не мали твердого календарного розкладу, натомість були кон”юктурно прив”язані до тієї чи їншої дати за вказівкою давньоримської влади. Так у моїй уяві виник концепційний віртуальний місток між планетарною лівою фрондою у травні 68-го року, дивним спалахом всеєвропейського насильства у травні 2000-го та проблемою історичної долі того феномену, що його Ліотар охрестив “ситуацією постмодернізму”.

 

“Простір привидів” – сліди слідів присутності, - стверджує Дерріда. – Напрям його (тобто “простору привидів”, - прим.ред.) еволюції – зворотній до Гайдеггерівського буття у напрямку смерті, це смерть, що простує до життя”. Привид 68-го раптом оживає у безнадійно ман”єристичному, цитатному та підсумковому 2000-му, розмальовує зеленою фарбою пам”ятник Черчіллю, б”є цеглою у поліційний фургон посеред об”єднаного Берліна. “Час привидів – завжди-вже-минуле спроектоване майбуттям” на продертий екран нашого часу

Ситуація постмодернізму виникла з поразки антибуржуазної молоді у 68-му. Гасло студентської революції “Вся влада – уяві !” (тут я апелюю до статті Хоменка), весь ревмистецький авангардизм того покоління після поразки перетекли у найжорстокіші форми прагматизму, безвір”я, гіперреалізму з присмаком некрофілії (поп-арт після Енді). В романі Станіслава Лема “Фіаско” земні спостерігачі виявляють на підозрюваній планеті незвичне явище: зону холоду, котра хвилями розпочала цією подією катастрофічну стагнацію і загибель інопланетної цивілізації. Який-небудь майбутній дослідник макрокультурних явищ 20-го століття напевне розпочне опис післямодерного занепаду деміургійної складової у мистецтві саме 68-им. Навіть малорухливий (порівняно з політикою, або літературою) терен філософії отримав на цьому рубежі епістемологічний злам: порівняно оптимістичний структуралізм відступив фронтально під тиском постструктуралістської безвиході. За котрою посунули часи деконструкції та кастанедівського містицизму.

 

Поразка революційного проекту спотворила свідомість принаймні двох поколінь. Але час є невблаганним навіть щодо пам”яті про історичні поразки. Зрештою, “люди 68-го” були мешканцями докомп”ютерної ери. Їх онуки, звиклі до нових творчих спромог, подарованих віртуальним простором, тепер розпочинають свій ревпроект. Може, вуличні бої Першотравня 2000-го – дзвоник з майбутнього і нова п”єса за радикальним лівим сценарієм вже ось, за рогом стрижневої магістралі техногенного прогресу ?

 

Віртуал і революція.

 

Якось не доводилося раніше розмірковувати на цю тему. Занадто дискредитовано в Україні все, що стосується стрибкоподібних суспільних зрушень, занадто напаскудили тут хлопці з червоними прапорами. Але ж Інтернет – це ідеальний Інший. І, коли виходиш з простору Мережі у так званий “реальний” світ, тебе знову і знову приголомшує надлишкова матеріальність речей. А це – вельми революційне відчуття. Недарма мешканці Мережі ревно утримують її наскрізну наддемократичну безкоштовність, зламуючи всі новостворені ліцензійні програми. Це – антибуржуазний синдром. Це – революція гакерів (тобто “хакерів” – прим.ред.).Вони з більшим правом можуть висунути своїм гаслом: “Вся влада – уяві !”

 

Імперативи нової доби віддзеркалює інтернетівська література. Навіть на сторінках грамотно зроблених літературних сайтів класична або ман”єристична “текстовка” виглядає кумедним анахронізмом. Зате ревнаратив, на кшталт “Муті” Піменова, або контркультурні растаманські казочки почувають себе у Web – просторі як удома.

 

Хтось скаже: світ більший за Мережу. Так-то воно так, але Мережа накидує свої закони, свою естетику, свій Великий Стиль на весь некомп”ютерний світ. Подивіться як екранний стандарт телебачення наблизився до естетики комп”ютерного дисплея. А скоро комп”ютер і ТБ зіллються на одному домашньому екрані (інтерактивне ТБ). І виникне планетарний небачений, гнучкий і мінливий терен для ревпроекту тих, для кого 68-ий – доісторична подія. Прикре непорозуміння і ганьба прадідів, що пішли штурмувати небо з дерев”яною драбиною. Видається, що коли станеться це, консерваторам (постмодерністичному універсальному бомондові, традиціоналістам) не вдасться сховатись ні в бібліотеках поважних фундацій, ні в поліських лісах.

 

Як би там не було, здається, ситуація постмодернізму добігає кінця. Все, що буде потім, безперечно вийде з постмодерної школи, навчене атракційному вправному цитуванню та наскрізній іронії. Але воно буде іншим.

 

І знову спробує штурмувати небо.

 

 

Уривки з інших публікацій Володимира Єшкілєва :

 

“… Отже, продовжимо наші пошуки на теренах, котрі де-кому можуть здатися маргіналіями. Але іноді на маргіналіях зароджуються сьогодні ті феномени буття, які з часом набувають стрижневого значення у ситуації. Тут доречно згадати сентенцію В. Шкловського: “Нові форми у мистецтві утворюються шляхом канонізації форм низького мистецтва”

 

( журн. “Плерома”, 1998).

 

“… Той, хто хоч раз відчув себе людиною у віртуальній реальності, відчув необмеженість реалізації своїх бажань, той перестає бути соціальною істотою. Нецікаво жити у невіртуалі після реальності надможливостей. Цей ефект добре відомий наркологам. Інший простір має інші закони, закони нелюдські. З іншої реальності в наш світ може повернутися лише нелюдина”

( журнал “Плерома”, 1996)

 

Наталія Литвин - Гуцуляк

(http://loveyuorace.narod.ru/generation.html)

 

МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ

 

Аналізуючи соціальний стан сучасного СНД, Павло Чорноморський у праці "Коли прийде Жерміналь" дає конкретну відповідь про найближче майбутнє.

 

Прийде нове покоління революціонерів, цілком нових людей, позбавлених всіх віджилих радянсько - ранньодемократичних страхів та комплексів. Вони будуть швидше за все опиратися на традицію Заходу, ніж на досвіди СРСР чи націоналістичних рухів.

 

Нові революціонери - це ті, "хто народився у другому брежнівському десятиріччі - з 1974 по 1984 рік.У цих молодих людей було більше часу, на початку дев'яностих вони були підлітками або дітьми і не могли брати участі у естафеті миттєвого збагачення та надшвидкого карєризму, і в результаті вони часто освіченіші і глибші, ніж попереднє покоління. Рання юність їх пройшла під чергу жорстоких образ, принизливої батьківської непотрібності та бідності, а тепер, коли вони вчаться або отримують дипломи, вони виявляють всі "теплі місця" вже зайнятими. Вони знають іноземні мови, прочитали потрібні книжки та подивилися потрібні фільми, але двері захлопуються буквально перед їхнім носом. Престижні місця відійшли або "розумним жулікам", які зуміли правильно зіграти на початку 90-х ХХ ст., або дітям тих же самих жуліків... Звичайно, в цьому новому поколінні будуть і ті, хто підчинить себе повністю коньюктурі та спробує по головах оточуючих дістатися успіху. Але знайдуться інші, ті, хто не захоче грати за загальноприйнятними правилами.

 

Постане ірраціональний тероризм імпульсного типу, що змістився з макрорівня (великі суб'єкти дії - класи) до мікрорівня некерованих макрогруп, що не спішитимуть визначити себе формально, і навіть одинаків.

 

На жаль, на думку Павла Чорноморського, ці "нові революціонери" будуть саме лівим рухом.

 

Проте, думається, насправді "лівим" це покоління буде тому, що критикуватиме "велику реальність" за допомогою якихось "нових ідей".

 

Але за характером це буде саме той "новий правий" рух, який передбачав ще Олександр Герцен, пророкуючи загибель існуючому світові: "... Соціалізм розвинеться в усіх своїх фазах до найстрашніших наслідків, до безглуздя. Тоді знову з титанічних грудей революційної меншості вирветься крик страждання і знову почнеться смертельна боротьба, в якій соціалізм займе місце теперішнього консерватизму (реакції) і буде переможений майбутньою, невідомою революцією" (А. Герцен, Собрание сочинений, т. 5, с. 121).

 

Але якщо раніше громадянська війна була наслідком революції, то тепер революція ("революція нових правих") буде наслідком громадянської війни ("the second civil war").

 

Олександр Панарін (Панарин А. "Новые Интернационалы", газ. "Литературная газета", 2002, №52, 25 - 31 декабря, с.2) так зображає майбутню громадянську війну:

 

Оборонна стратегія багатих проти нестабільності на мікрорівні орієнтована на те, щоб перекупити ліберальну "малу державу" та перетворити її на знаряддя захисту виключно їх інтересів. Попередню велику централізовану державу вони перекупити не могли. Перекупити нову малу їм цілком під силу. Це полегшується новими правилами існування політичних еліт, котрі стали жити за законами ринку. У відповідності до ринкової логіки державні політичні рішення стають товарами, що наперед замовляються та купуються тими, хто в стані заплатити.

 

Оскільки бідним заплатити нема чим, вони даремно надіються на професіональних політиків - продавців політичних проектів та рішень (в Україні - це Євген Марчук, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко). Чим більшою мірою політика стала товаром, тим більшою мірою вона стає не "лівою", а "центриською" навіть безвідносно до зміни ідеологій: де платять більше (на жаль, Панарін вважає, що не "центриською", а саме "правою", але реалії, зокрема України, доказують ущербність простого теоретизування в рамцях "праві - ліві").

 

 

Крім "оптової" скупки державних рішень, багаті звернуться і до можливостей приватної самооборони: стануть формувати озброєну приватну охорону аж до таємних найманих армій, конкуруючих із силовими службами держави. І чим краще захищеними в результаті такої стратегії будуть себе відчувати нові багаті, тим більш соціально викличною та безвідповідальною буде ставати їх поведінка, відверто протистояча установкам соціального консенсусу. У відповідь на цю стратегію багатих, що відійшли від національного консенсуса, бідні почнуть формувати свою самооборону - самооборону тих, хто у відчаї.

 

Поляризація у суспільстві буде відбуватися у відповідності з направленістю енергії руйнування: у одних вона буде спрямована всередину, даючи саморуйнівні прояви алкоголізму, наркоманії, важких депресій, у інших - назовні, даючи прояв "робінгудівщині".

 

Остання може дати не тільки більш чи менш "благородних" розбійників, але з часом і ідейних фанатиків неоголошеної громадянської війни, що буде вестися не фронтально, а мозаїчно - в деконструйованому соціальному полі.

 

Тероризм - це екстрема новітнього громадянського суспільства, що втратило під вченням чергового великого вчення (лібералізму) навики соціального консенсусу. Нові багаті - це не партія консенсуса, а партія громадянської війни, що не залишає "класово ворожим елементам" жодних шансів, хіба що сподіватися на Господа Бога і самих себе.

 

У нових багатих нема зовнішніх ворогів, а є ворог внутрішній - групи тубільної більшості, що дуже швидко зубожівають. Відсутність зовнішнього ворога на фоні присутності внутрішнього сприяє формуванню глобального інтернаціоналу багатих, приймаючих рішення за спинами народів і всупереч їх інтересів.

 

Стратегія превентивного удару старих і нових багатих проти старих і нових бідних ідеологічно вже оформлена у виглляді "боротьби зі світовим тероризмом". Бувші геополітичні коаліції замінять глобальні класові коаліції, що фальшиво іменуватимуться "цивілізованими співтовариствами", "силами добра". А зло - це бідність, але не в попередньому сенсі спільно здоланої соціальної біди, а в новому сенсі соціального расизму, що розглядатиме у жертвах бідності недостойних існування недолюдей (тобто відродиться чистої води "кальвінізм")

 

Історично це можна оцінити як фазу виклику. Прогнозована фаза відповіді, неодмінно, знаменуватиметься появою глобального інтернаціоналу бідних. Неоголошена громадянська війна, розпочата новими багатими, переросте в глобальну громадянську війну багатого центру та незаможної периферії.

 

ХХІ століття увійде в історію як епоха СТОЛІТНЬОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ багатої меншості з бідною більшістю. Під час неї відбудеться багато неочікуваного.

 

Тому даремно ідеологи нових багатих поспішили проголосити "кінець історії". Ми - покоління, що застало неочікувану загибель дуже історично самовпевненого ладу. Тому, коли нам говорять про "повну та остаточну" перемогу лібералізму, ми маємо право скептично зауважити, що щось схоже ми вже чули.

 

Олег Гуцуляк

АПОЛОГІЯ ЗБРОЇ:

Режі Дебре і його теорія партизанської колонни

 

Учнем відомого французького філософа-неомарксиста Луї Альтюссера був Режі Дебре (Реже Дебрей, Regis Debrey), автор спершу незначних публікацій у французькій пресі про розвиток революційних процесів у Латинській Америці. В 1965 р. Дебре відвідує Південну Америку, зустрічається з партизанами різних країн континенту (зокрема, з Че Геварою Дебре познайомила героїня латиноамериканського революційного руху, німкеня з НДР Тамара Бунке на псевдо "Таня") та випустив у 1967 р. книгу "Революція в революції ?", котра стала помітним явищем у ідеологічному житті лівого руху та маніфестом багатьох радикальних груп тих років. У цій книзі Дебре говорив від імені латиноамериканської революційної соціології, внутрішньо асоціюючи себе з історичними подіями та ходом теоретичного розвитку на континенті.

 

В 1967 році Дебре організовує партизанську армію для початку повстання в Болівії, був взятий у полон на полі бою та засуджений військово-польовим судом до 30-річної каторги, але згодом новий, вже ліберальний болівійський уряд випускає його з тюрми. В ув"язненні Дебре написав короткі "Зауваги" ("Апунти"), після амністії поселився у Чілі, де видає книгу "Чілійська революція: Розмови з Альєнде" в 1971 році. Після приходу до влади уряду Піночета Угарте Дебре повертається до Франції, публікує "апологію зброї" та виступає в ролі експерта з латиноамериканських проблем Соціалістичної партії Франції, а в часі президентства соціаліста Франсуа Мітерана стає його радником з міжнародних проблем.

 

Власне Дебре винайшов термін "ДЕМОФАШИЗМ" для позначення основної політичної характеристики латиноамериканської ситуації вцілому. Вказуючи на бюрократизацію панівних реформістських партій, Дебре зробив висновок про їхнє переродження в олігархію та тиранію. Дебре заперечував усіх лівих, бо вони вросли у буржуазну політичну систему, є політично несамостійними , відзначені тавром європейського міметизму, браудеризму та географічного фаталізму.

 

Майбутню революційну війну (а її тепер успішно веде мексиканська революційна армія команданте Маркоса, учня Дебре!) він вбачав схожою на війни часів Сімона Болівара, заперечував легальну боротьбу, бо "революціонери не повинні давати остаточний бій на чужій території - території буржуазної представницької демократії".

 

Внутрішній рушій революційних змін в Латинській Америці, задаючий їм прискорений ритм та визначаючий їх своєрідні форми, для Дебре - це демографічна динаміка більшості країн континенту: приріст населення драматизує ситуацію, не дає можливості чекати революціонерам. Цим зумовлюється і розрив між поколіннями революціонерів, бо "якщо вік половини венесуельців не перевищує 21 року, то ці молоді люди не знають старих лідерів і хочуть йти за тими, хто бореться з ними плече-в-плече".

 

Теорія "революції в революції" Дебре (відома також під іменем "теорія партизанського вогнища", чи "фокізм") виходила з абсолютного протиставлення збройних шляхів боротьби мирним формам політичної дії. Кожному регіону планети притаманні свої методи збройної боротьби: для Європи - збройні військові повстання, для Азії - селянські війни, для Латинської Америки - мобільні партизанські акції (герилля). Але найефективнішим видом партизанського руху Дебре вважав "мобільні колонни", що спершу повинні складатися з професійних революціонерів - вихідців з "дрібної буржуазії" та інтелігенції, а потім вбирати в себе селянське поповнення та породжувати нові і нові "колонни", котрі, зрештою, утворять єдиний фронт у національному масштабі. Дебре визначив декілька послідовних етапів гериллі: на першому - на стадії "абсолютного номадизму" ініціативної групи - відбувається духовний гарт цієї групи та перетворення бувших протестуючих у партизанських вождів. Політична робота з масами замінювалася ними на військові дії, бо "вдала засідка або захоплена вантажівка ворога вартують двох сотень лекцій. Вони переконують селян, дають зброю тим, хто хоче приєднатися до колонни". Колонна сама є авангардовою революційною партією нового типу. Вона знімає одвічний дуалізм між політичним та військовим керівництвами і дає зразок прямої, більш ефективної ідеологічної праці.

 

Тих, хто прагне підпорядкувати військові рішення загальним політичним завданням, Дебре називає "спіритуалістами", які роблять з політики супертехніку. Партизанська боротьба (the Partisan Rock) формує кадри революції швидше та грунтовніше, ніж партійна школа. Авангардна партія-колонна повинна замінити "демократичний централізм" військовою дисципліною, а політичні дискусії - вихованням нових політичних та ідеологічних рефлексів. Треба уникнути політичних чвар всередині колонни та слід також пам"ятати, що найкращі терористи стають найкращими ренегатами колоннни.

 

Певні зауваги до теорії Дебре зробив його вчитель Луї Альтюссер: Дебре дає не позитивні, а негативні докази істинності своєї концепції революції, позиції опонентів Дебре критикує не за їх невідповідність реальним умовам, а за внутрішні, іманентні логічні протирічя.

 

Аналізуючи причини поразки революції в Болівії та Чилі, Дебре приходить до висновку: зброя без народу і народ без зброї виявилися безсилими. Тому майбутнє - озброєний народ та велика війна, коли ворогу протистоїть сама біологічна основа народу.

 

 ЛІТЕРАТУРА

 

1. Debray R. Le castrisme: La longe marche de l'Amerique Latine // Temps modernes. - 1965. - Janvier.

 

2. Debray R. America Latina: Algunos problemas de estrategia revolucionaria // Casa de las Americas. - 1965. - Julio - Agosto.

 

3. Debray R. Revolucion en la Revolucion? - La Habana, 1967.

 

4. Debray R. Apuntes // Pensamiento Critico. - 1970. - Febrero.

 

5. Debray R. America Latina: Algunos problemas de estrategia revolucionaria // Diez Anos de la revista Casa de las Americas. - La Habana, 1970.

 

6. Debray R. The Chilean Revolution: Conversations with Allende. - New York, 1971.

 

7. Debray R. La critique des armes. - Paris, 1974.

 

8. A revolucao e a Revolucao de Regis Debray // Voz Operaria. - 1967. - Septenber.

 

9. Torres Restrepo C. Liberacion o muerte. - La Habana, 1967.

 

10. Revolucion en la Revolucion?: La ideologia pequeno-burguesa en las ideas de Regis Debray // Documentos politicos (Caracas). - 1967. - Novieembre.

 

11. Revolution dans la Revolution? : Une vaste mystefication contrerevolutionaire // L'Humanite nouvelle. - 1968. - 4.1.

 

12. Rozos et la radicalisation de la Revolution // Temps moderne. - 1969. - Septembre.

 

13. Andrade M. de. Considerations sur les theses de Regis Debray // Temps moderne. - 1969. - Aout.

 

14. Debray y la revolution latinoamericana. - Mexico, 1969.

 

15. Mercader A., Vera J. de. Tupamaros: Estrategia y accion. - Montevideo, 1969.

 

16. Aznarez C., Canas J. Tupamaros: Fracaso del Che? - Montevideo, 1970.

 

 

Valentyna Kolesnyk

RUSLANA WINS EUROVISION:

NATIONAL HEROINE

("KyivPost")

 

 Ruslana Lyzhychko's victory at the Eurovision 2004 Song Contest May 15 in Istambul did more than make Ukrainians euphoric. It's raising questions about Ukraine's ability to host the Eurovision contest in 2005, as it must according to contest rules.

 

The Lviv-born pop singer, who performs under her given name only, beat 36 competitors with her song "Dyki Tantsi" (Wild Dances), winning the most votes from the show's estimated audience of 100 million.

 

"We conquered Europe with our wild energy and ardor ... and we remained a mystery for them", Ruslana said at a May 17 press conference in Kyiv.

 

Ruslana's flamboyant performance grafted Carpathian melodies to contemporary dance music. She added she hopes it will make Ukraine more attractive to a Europe with which it has recently had chilly relations.

 

The performance has earned Ukraine the privilege of holding the 50th Eurovision concert next May. "Now Europe will come to us," Ruslana said.

 

And therein lies the dilemma.

 

Kyiv Mayor Oleksandr Omelchenko admitted in Kyiv on May 19 that his city is not ready to host the event. "There is no concert hall that would be able to seat all spectators and competitors," he said.

 

Omelcheko said an appropriate hall would accomodate 15,000-20,000 spectators. Kyiv's largest indoor venue, the again Sports Palace near the Olympic Stadium, holds only between 8,000-10,000 and its interior 'does not meet European standars", he said.

 

"There's little time, just a year, but we be looking at some posibilities"' Omelchenko added.

 

The Geneva-based European Broad-casting Union (EBU), the contest's sponsor, usually gives each hosting country 5 million Swiss francs, or about $3.5 million, said the head of Ukraine's Eurovision delegation Pavlo Grytsak. Grytsak, who is also director of the National Television Company's International Board, said that the EBU money is meant for organizing the event, and not for capital investment.  ...

 

Hennady Kurochka, a managing partner of Ukraine's CFC Consulting company, which along with the NTCU and Eurocar organized Ruslana's contest campaign, said Ukraine should approach Eurovision as a positive chalenge.

 

"Eurovision may become the biggest-ever promotion for Ukraine, both culturally and economically," Kurochka said, citing Estonia, the contest's host in 2002, as a model for how Ukraine could use Eurovision to promote itself.

 

"And we shouldn't forget that there are many competitors who would like the contest not to be held in Ukraine, but instead in their own countries. We should not lose this unique chance for Ukraine," he said.

 

NATIONAL HEROINE

 

Ukrainian politicians were fast to acknowledge Ruslana's victory. President Leonida Kuchmo said she had "brought glory to the Motherland", while Prime Minister Viktor Yanukovych, in Brussels to meet with NATO Secretary-Genaral Jaap de Hoop Scheffer, used the opportunity of Ruslana's victory ti invite de Hoop "to visit Ruslana and Ukraine".

 

Ruslana's 2003 alum "Dyki Tantsi", which contains the winning song, has so far sold more than 170,000 copies and has been awarded platinum status here. Those figures are likely to increase with the win.

 

While Ruslana's song did win the most votes from Eurovision fans, it was not an isolated performance. Her multifaceted campaign to win the Eurovision contest included promotional tours to 15 participating countries, numerous PR appearances and press conferences, and wide distribution of informational material and T-shirts.

 

Kurochka estimated that Ruslana's organizers invested more than $ 200,000 in her campaign.

 

"But I think everything has been done effectively," he said, "from choosing the countries to visit to the individual work with foreign journalists and commentators".

 

 

WILD DANCES

 

Just maybe I'm crazy,

The world spins round and round and round

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

I want you to want me as I dance

Round and round and round

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

Forever and ever go, go, go wild dancers!!

Day-na-day-na Wanna be loved

Day-na Gonna take my wild chances

Day-na-day-na Freedom above

Day-na-da-na-da I'm wild'n'dancing

Hey!

Desire

Inside you

My head spins round and round and round

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

 

I want you

To want me

So I dance round and round and round

Hey, shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

Hey, shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na

Forever and ever

Go, go, go wild dancers!!

Day-na-day-na Wanna be loved

Day-na Gonna take my wild chances

Day-na-day-na Freedom above

Day-na-da-na-da I'm wild'n'dancing

He-e-e-ey!

Dance forever, come and be mine,

Dance together, till end of time

Dance together go, go, go wild dancers!!

Day-na-day-na Wanna be loved

Day-na Gonna take my wild chances

Day-na-day-na Freedom above

Day-na-da-na-da I'm wild'n'dancing

 

 

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД

 

Возможно, я сошла с ума-

Мир крутится и крутится вокруг...

Я хочу, чтобы ты хотел меня, когда я танцую.

Всегда

Двигайтесь, двигайтесь,

Дикие танцы!

Хочу быть любимой,

Использую все свои дикие шансы,

Я - свободна,

Я танцую дикие танцы,

Желание внутри тебя,

Моя голова идет кругом,

Хочу, чтобы ты желал меня,

Поэтому я танцую,

Танец навсегда,

Приди и будь моим.

Будем танцевать

До конца наших дней...

 

 

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ РУСЛАНЫ

"РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"

(2004, № 110, 28 мая, с. 7, http://www.rg.ru)

 

ВОПРОС: - Руслана, вы - жительница Львова. Про львовян часто говорят: "западенцы", которые украинский язык ставят на первое место. Но вот вы сегодня, после громкой победы стали сразу и народной артисткой Украины, и премьер Виктор Янукович пригласил вас в свои советники. Как вы смотрите на сегодняшние отношения между нашими двумя странами. е волнуют ли вас тенденции, когда на украинском телевидении ограничивают русский язык, или когда "хохлы" и "москали" друг другу себя противопоставляют?

 

ОТВЕТ: - Прежде всего Львов сегодня это европейский город. И что касается меня, то любые споры по части идеологии считаю абсолютно субъективными вещами. Кто-то один что-то подумал или сказал, а эту мысль или позицию приписали целой нации. Все это большая политика. Я в ней ничего не понимаю, но с детства знаю, что все, что настроено на злость и агресивность, - плохо.

Простые же россияне едут в Украину, а украинцы - в Россию. Количество родственников в наших странах огромно. У меня и у самой... Послушайте, ведь ваша газета выходит по всей России?

 

ВОПРОС: - Да.

 

ОТВЕТ: - Тогда передайте привет моим дедушке и бабушке, которые живут на Урале. Аркадий Васильевич Сапегин и Лидия Федоровна Сапегина. А еще - моей тете - Ирине Аркадьевне Бахтиной и Анечке Бахтиной - любимой двоюродной сестре. Все они - в России.

 

(примечание от редакции: Руслана Лыжычко - уроженка села Конюшки Рогатынского района Ивано-Франковской области, Украина, т.е. с родины Настьи Лисовской, она же - турецкая султанша Роксолана)

 

 

Платформа  групи «Бриколаж»

(http://www.lab.org.ua)

 

Група «Бриколаж» об’єднує осіб, які мають намір сприяти розширенню меж суспільної дискусії і впровадженню до обговорення нових тем, бажають радикалізації суспільного дискурсу, воліють формулювати альтернативні, нон-конформістські візії України і Європи.

 

«Бриколаж» не є черговим опозиційним ресурсом, створеним «під вибори», але вогнищем опору актуальному режимові, і, ширше, системі, яка продукує подібні режими.

 

Своє головне завдання «Бриколаж» бачить у планомірному підриві існуючої в Україні культурної гегемонії. Правлячий клас, що складається з колишньої партійної номенклатури, екс-колоніальних управлінців, а також компрадорської буржуазії і організованого криміналітету, забезпечує своє панування за допомогою не лише засобів насильства (армія, міліція, озброєні «бригади»), а й апарату гегемонії. Прошарок корумпованих інтелектуалів (інтелектуал-компрадорів) реалізовує оптимальну для збереження статус-кво культурну політику, забезпечує засобами культури легальність і легітимність влади.

 

Усі спроби аналізу процесів, які відбуваються в Україні, не можуть бути адекватними, якщо вони залишають поза увагою її колоніальне минуле, не розглядають її теперішнє як постколоніальне. Звідси наша особлива увага до Росії, колишньої колоніальної метрополії, одного з головних центрів неоколоніалізму. Ми зобов‘язуємось систематично викривати російську імперіалістичну міфологію (яка, до того ж, є складовою згаданої вище культурної гегемонії).

 

З крахом світової соціалістичної системи і розпадом СРСР на земній кулі залишилась лише одна супердержава — США. Під зручними приводами (порушення «прав людини», «тероризм») Америка, порушуючи всі норми міжнародного права, провадить політику агресії, намагається узяти під контроль стратегічні території планети. Для багатьох народів і держав США є джерелом небезпеки. Ми зобов’язуємось також систематично викривати американську імперіалістичну міфологію.

 

Наші ідейні орієнтири:

·         спадщина української Консервативної Революції (Вяч. Липинський, Д. Донцов, Ю. Липа);

·         французька Нова Культура/Нова Правиця (А. де Бенуа, Г. Фай, П. Віаль);

·         німецький націонал-марксизм (Р. Оберлерхер, Г. Малер);

·         філософія деколонізації (Ф. Фанон), постколоніальні студії;

 

«Бриколаж» мислить себе як вогнище опору і складову світового революційного процесу. Ми солідарні з усіма народами та організаціями, що борються проти імперіалізму, неоколоніалізму, гегемонізму, за незалежність, ідентичність та свободу.

 

«Бриколаж» виступає проти процесів глобалізації, що означають приватизацію планети транснаціональними корпораціями, небачене збагачення для купки експлуататорів, зростання злиднів для мільярдів експлуатованих. Глобалізація стимулює масове переселення, а тому несе смертельну загрозу природній етнічній, культурній, мовній різноманітності світу.

 

«Бриколаж» відкидає неолібералізм як ідеологічне прикриття глобалізації, як «хаотичну теорію хаосу, і катастрофічне керування катастрофою» (субкоманданте Маркос).

 

«Бриколаж» відмежовується від комунізму, фашизму, нацизму, ідеології прав людини та подібних небезпечних і кривавих утопій сучасності.

 

«Бриколаж» виступає проти етнічних упереджень, ксенофобії, ненависті. Ми подаємо свій голос за відкриті і чесні обговорення болючих подій минулого та актуальних проблем наших днів.

 

«Бриколаж» засуджує «політичну коректність» і виступає проти будь-яких обмежень свободи слова. Нетолерантні висловлювання повинні зазнавати критики, але не можуть бути заборонені чи піддані цензурі.

 

 

STUDI TRADIZIONALI

Cuib Mikis Mantakas - http://communities.msn.it/CuibMikisMantakas

Traditional studies - http://www.traditional-studies.org

Alchemica - http://www.alchemica.it

Arctogaia — http://arcto.ru

Mesogaia — http://www.mesogaia.il.if.ua

Bulgaria88 — http://www.bulgaria88.narod.ru

Dulo Gessellschaft(Bulgaria)- http://www.kanatangra.wallst.ru

Italia sociale - http://www.italiasociale.org

Thule Italia - http://www.thule-italia.com

Kshatriya - http://www.geocities.com/CapitolHill/1404/kshatriya.html

Terra degli Avi - http://www.terradegliavi.org

Progetto EurAsia - http://utenti.lycos.it/progettoeurasia

Fundatia "Prof. George Manu" - http://www.fgmanu.org

Resistance - http://www.resistance.com

Natvan - http://www.natvan.com

Relivo Oliver - http://www.relivo-oliver.com

Kewin Strom - http://www.kevin-strom.com

National Vanguard - http://www.nationalvanguard.org

Seidr - http://seidr.voods.ru

Katehon - http://katehon.narod.ru

Ateney/Sinergy - http://www.rusich.by.ru/ateney/sinergy.htm

Bonpo - http://www.bonpo.spb.ru

Mysterium - http://www.mysterium.ru

Orianity - http://orianity.mykola.com

Oratania - http://www.oratania.com.ua

Gegaruch - http://gegaruch.org

Gothic - http://gothic.com.ua

Literature Gothic - http://literature.gothic.ru

Arya - http://www.arya.ru

Amazones - http://www.amazones.h11.ru

Doctrine - http://www.doctrine.ru

Zvezda - http://www.zvezda.ru

Hyperborea - http://www.hyperborea.ru

Recultura - http://recult.by.ru

Kurgan - http://kurgan.kiev.ua

Uighur - http://www.uighur.narod.ru

Imperia Europa - http://www.imperia-europa.org

Corneliu Codreanu - http://www.codreanu.ro

Miguel Serrano - http://serrano.lenin.ru

Ukrainian Nationalism - http://www.ukrnationalism.org

 

 

 

"… Це стара Європа, якою марив Шпенглер… Ми беремо квінтесенцію Європи і на неї орієнтуємося. Нам, митцям, непотрібна Європа реальна, вона потрібна бізнесменам, людям речової культури. Ми здеміургували свою Європу… Так колись Аксьонов написав "Острів Крим", де Крим не був захоплений більшовиками, а лишився незалежним. Так ми зорієнтовані на острів Європа…, де все ще існує Австро-Угорщина, де править який-небудь Франц-Йосип ІІІ … Деміургійне роблення пропонує читачеві свій текст поза суспільними текстовими конвенціями. Віртуальне розмаїття можливих світів пропонує довіритись не конвенції (правилам гри), а власному свавіллю. Тут відкриваються обрії ніцшеанського бога власного світу, деміурга замкнених на персональну, не опосередковану соціумом, волю текстових практик".

Володимир ЄШКІЛЄВ

(Volodymyr JESHKILEV)

 

"Фантазія - щастя в уяві... І цього доволі! Для душ, що спочивають і люблять — замки в повітрі триваліші і кращі від матеріальних палаців егоїста".

Тарас ШЕВЧЕНКО 

(Taras SHEVCHENKO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE UKRAINIAN DIRECTION

Editor-in-Chief: Oleg Gutsulyak

Chief of Authors: Nathalie Lytvyn

Art Director: Andrew Stasinec

Associate Editors:

Volodymyr Budz, Ruslan Deljatynsky, Oleg Skobalsky, Roman Shevtsiv

 

Contact: 

lne-ua@narod.ru

goutsoullac@rambler.ru

gallart@narod.ru

goutsoullac@narod.ru

loveyourace@narod.ru

 

 

© Всі права застережено.

Бюлетень "La Nazione Eurasia - Ucraina"

діє виключно на правах

освітньої антології (хрестоматії).

Матеріали призначено для самостійного вивчення

з проблеми

"Філософія і геополітика

премордіального традиціоналізму"

 

Запрошуємо до співпраці авторів, меценатів та розповсюджувачів!

 

 

НАШЕ ВИДАННЯ ДОСТУПНЕ ТУТ/

НАШЕ ИЗДАНИЕ ДОСТУПНО ЗДЕСЬ /

OUR EDITION IS ACCESSIBLE HERE :

http://www.lne-ua.narod.ru

http://www.gallart.narod.ru/library.html

Group Email Addresses

 

Post message:     lne-ukrajina@yahoogroups.com      

Subscribe:  lne-ukrajina-subscribe@yahoogroups.com 

Unsubscribe:      lne-ukrajina-unsubscribe@yahoogroups.com      

List owner: lne-ukrajina-owner@yahoogroups.com     

 

 

******************************************************************************************

 

THE ORIGINAL VERSION OF THE EDITION

" LA NAZIONE EURASIA "

(In Italian)

 

 

Che cos'и. La Nazione Eurasia и il bollettino informativo interno alla Societа Nazionale. Come si deduce facilmente dal titolo stesso, esso tratta il tema dell'Eurasiatismo, con tutte le sue implicazioni geopolitiche, storiche e culturali. L'intento и quello di far conoscere ad un pubblico il piщ vasto possibile il valore di quest'Idea.

Dove la trovo? La Nazione Eurasia si puт scaricare da questa stessa pagina, ma и possibile trovarla anche presso altri siti. Inoltre viene inviata regolarmente nella lista di discussione Societа Nazionale, e dietro richiesta puт essere spedito puntualmente anche agli iscritti alla mailing list de Il Franco Tiratore. Chi, infine, volesse ricevere nella propria casella di posta elettronica tutti i numeri de La Nazione Eurasia, e nessun altro genere di comunicazioni e materiali, puт iscriversi all'apposita lista di distribuzione inviando un messaggio all'indirizzo lanazioneeurasia-subscribe@yahoogroups.com, richiedendolo all'indirizzo piщ sotto, oppure cliccando sul pulsante a fondo pagina. Il tutto, naturalmente, и assolutamente gratuito ed a solo scopo informativo e divulgativo: per questo l'invito a tutti i lettori che ne condividano i contenuti, и quello di trasmetterla ad amici e conoscenti, di modo da ottimizzare ed ampliare la rete di distribuzione.

 

!INFORMAZIONI UTILI!

 

 

CONTATTI: Per informazioni, suggerimenti, critiche, collaborazioni, lettere ai redattori, arretrati, ecc.  s  asyoth@katamail.com

 

AIUTACI a diffondere La Nazione Eurasia: inviala ad amici e conoscenti, mostrala anche a chi non dispone di un computer. Se sei un webmaster, inserisci la rivista nel tuo sito, offrendo cosм un ulteriore servizio ai tuoi visitatori! [non и necessario caricarla sul proprio server, и sufficiente inserire il link con una giа presente in Rete]

 

DOVE CI TROVI

La Nazione Eurasia - Lista di distribuzione via posta elettronica (per ricevere esclusivamente la rivista). Iscriviti inviando un messaggio elettronico a lanazioneeurasia-subscribe@yahoogroups.com

Il Franco Tiratore - Sito di controinformazione. Scarica la rivista alla pagina collegata QUI

Progetto Eurasia - Scarica la rivista dalla sezione "Riviste in rete".

Italia Sociale - Politica sociale indipendente. Scarica la rivista dalla prima pagina.

Societа Nazionale - Lista di discussione. Iscriviti inviando un messaggio elettronico a societanazionale-subscribe@yahoogroups.com

Используются технологии uCoz